BUDOVANIE KAPACÍT NA UKRAJINE V OBLASTI RIADENIA, FUNDRAISINGU A KOMUNIKÁCIE (2017–2018)

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie miestnych kapacít mimovládnych organizácií v dôležitých témach, ktoré majú veľký význam pre rozvoj občianskej spoločnosti na Ukrajine, a to cez transfer V4 skúseností a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami z krajín V4 a z Ukrajiny. Kvôli ozbrojenému konfliktu na Východnej Ukrajine a politickým posunom bolo potrebné zvýšiť základné zručnosti občianskej spoločnosti (vrátane riadenia neziskových organizácií a personálu priamo v teréne). ako aj v oblasti riešenia humanitárnej situácie. Projekt Budovania kapacít sa skladal zo 4 častí: školenia, študijné pobyty, online poradenstvo a osvetová činnosť.

Štyri časti projektu budovania kapacít

1. Tréningový program

(7 školení)

Bol navrhnutý tak, aby zlepšil zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú mimovládne organizácie a občianska spoločnosť vo všeobecnosti pri čelení rôznym výzvam. Témami školení boli: Strategické a Projektové riadenie, Komunikácia, Fundraising, Dobrovoľníci, Sociálna práca a Krízová intervencia.

2. Študijné pobyty

Boli príležitosťou pre kľúčových pracovníkov zo štyroch mimovládnych organizácii z Ukrajiny stráviť 1 týždeň v kancelárii jedného zo štyroch projektových partnerov.

3. Online poradenstvo / Mentoring

Bolo poskytované on-line pre účastníkov tréningov zo strany odborníkov z partnerských organizácií projektu a cieľom bolo pomôcť účastníkom pri plnení úloh z tréningov a vybudovaní si nových zručností.

4. Osvetové aktivity

Projekt bol prezentovaný na tematických diskusných večeroch v krajinách partnerov aj na konferencii v Kyjeve.

Naplnené ciele a výstupy projektu

Program Budovania kapacít dal príležitosť novým, ale aj skúseným pracovníkom mimovládnych organizácií na Ukrajine rozvíjať potrebné špecifické zručnosti. Aktivity prebiehali od mája 2017 do septembra 2018. Tento projekt bol realizovaný mimovládnymi organizáciami ADRA Slovensko, ADRA Česká republika, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission a ADRA Ukrajina a financovaný Vyšehradským fondom v spolupráci s holandským Ministerstvom zahraničných vecí.

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu:

www.visegradfund.org

www.minbuza.nl

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

www.adra.org.ua

 

Pozri si, ako pomáhame na Ukrajine (foto neskôr)

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.