Podpora obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku

Krízový intervenčný tím – ADRA KIT

ADRA KIT je centrum psycho-sociálnej a právnej pomoci, ktoré poskytuje komplexnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia bez ohľadu na ich pohlavie, rod, vek a etnickú príslušnosť, rovnako ako aj ich sociálnemu okoliu (deti, blízki, známi, priatelia). Tento program ADRA realizovala od januára 2018 do júla 2019. Počas tejto doby sme pomohli viac ako 100 osobám.
Program tvorili nasledovné komponenty:
Prevencia – prednášky, školenia, konferencie, diskusie a workshopy o problematike násilia
Krízová intervencia – reakcia na problém (poradňa, krízová telefonická linka a výjazd do terénu)
Sociálna rehabilitácia a adaptácia – opätovné zaradenie obetí násilia do spoločnosti, do zamestnania, získanie zručností, budovanie sebaúcty a sebadôvery, psychoterapia a organizovanie stretnutí obetí na výmenu skúseností
Advokácia – presadzovanie záujmov obetí a ochrana ich práv, presadzovanie legislatívnych zmien, poukazovanie na príčiny sekundárnej viktimizácie žien, spočívajúcej v nepochopení prežívania násilia ženou, jej konania a správania zo strany príslušných orgánov

Prečo sme sa rozhodli pre tento projekt?
Podľa údajov Európskej komisie sa v krajinách EÚ stáva každá tretia žena obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia po dovŕšení veku 15 rokov, viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie a jedna z 20 žien bola znásilnená. Počet hlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia vzrástol za posledné roky o 80 %. Počet obetí, ktoré vyhľadali pomoc, vzrástol z 20 % na 54 %. Počet zabitých obetí domáceho násilia narástol v roku 2018 na 13. Pričom obeťami nie sú iba ženy. Podľa štatistík EÚ je týraných 10 % mužov, na Slovensku je to 30 % mužov.
Projekt KIT hodnotíme ako veľmi užitočný nástroj pomoci. V súčasnosti však už presahuje naše personálne i finančné možnosti, preto ADRA tento program uzatvára a Službu krízovej intervencie prenechávame do pôsobnosti organizácií, ktoré sa profesionálne venujú tejto problematike. Do konca r. 2019 v rámci nášho poradenstva radi odporučíme odborníkov, ktorí sa špecializujú na túto oblasť práce.

Ako sa môžem zapojiť a koľko to stojí?
Náklady projektu boli v počiatočnej fáze pokryté prostriedkami Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a darmi jednotlivcov.
Ak Vás však oslovili naše aktivity, môžete nás podporiť zaslaním jednorazového alebo pravidelného finančného príspevku na prípravu, logistiku či administrovanie našich aktivít.
Jednorazový dar
Sme Vám vďační za akýkoľvek finančný príspevok, nakoľko nim spolu s nami pomáhate zmierniť chudobu a utrpenie ľudí vo svete aj na Slovensku.
Pravidelný dar
Pravidelné dary sú základom finančnej stability humnanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách.