Aj Slovensko prispieva k rozvojovej pomoci EÚ cez expertné dobrovoľníctvo

Osemnásť expertných dobrovoľníkov z EÚ s podporou troch vysielajúcich organizácií zo Slovenska, Francúzka a Estónska úspešne ukončilo svoje pôsobenie v ôsmich nízko-príjmových krajinách v oblasti ľudských práv, psychosociálnej podpory utečencov, vzdelávania, zdravia a zdravej výživy, živobytia a rodovej rovnosti. Z ich aktivít prosperovalo viac ako tisíc jednotlivcov.

ADRA Slovensko v rámci projektu „Humanitárni dobrovoľníci v akcii“ (z anglického Humanitarian Volunteers in Action) vyslala na obdobie približne jedného roka 5 dobrovoľníkov z EÚ, konkrétne z Nemecka, Španielska, Francúzska a Talianska. Svoju expertízu zužitkovali pri posilňovaní odbornej kapacity svojich hostiteľských organizácií a miestnej komunity, pri tvorbe nových projektov, stratégií, marketingu, ale aj priamej pomoci miestnym, a to v Albánsku, Gruzínsku a Turecku.

Uplatnenie európskej expertízy v prospech rozvojovej pomoci v krajinách Globálneho Juhu

Dobrovoľníčka Arancha zo Španielska poskytovala fyzioterapiu 30 klientom komunitných centier svojej prijímajúcej organizácie NCCS v Albánsku, ktorí majú funkčné poruchy hybnosti a z dôvodu sociálneho vylúčenia či ekonomických problémov nemajú prístup k tomuto typu zdravotnej starostlivosti. „Videla som ako vďaka našim cvičeniam robili pokroky a aj oni sami so mnou zdieľali ako dokážu byť doma viac samostatní, prejsť viac bez pomoci iných či viac si veriť pri výkone niektorých aktivít,“ zhrnula Arancha dosiahnuté výsledky.

Dobrovoľníčka Arancha v Albánsku poskytuje fyzioterapiu pacientom zo zraniteľných komunít.

Dvaja ďalší dobrovoľníci, Cyriakus z Nemecka a Laura z Talianska, profesionalizovali prácu ich prijímajúcej organizácie ADRA Albánsko v oblasti projektového manažmentu s cieľom udržať programy organizácie, ktorými pomáhajú zraniteľným komunitám rómskych a egyptských rodín v Tirane v oblasti zvyšovania školskej dochádzky detí, ale i zvyšovania čitateľskej, numerickej gramotnosti a sociálnych kompetencií dospelých. Dobrovoľníci prišli aj s vlastnou osvetovou kampaňou, keď formou bábkových predstavení približovali dôležitosť vzdelávania viac ako 500 deťom a rodičom z týchto komunít, zároveň tým upevnili spoluprácu s ďalšími miestnymi organizáciami a podporili i sociálny podnik.

EU Aid dobrovoľníci v Albánsku sa okrem rozvojovej pomoci priamo zapojili do humanitárnej intervencie. Prvýkrát počas silného zemetrasenia koncom roka 2019, kedy sa okrem materiálnej pomoci bezprostredne po zemetrasení zapájali aj do psychosociálnej podpory pre 3 500 detí a dospelých. Podobným spôsobom sa zapojili aj v minulom roku, keď vypukla pandémia koronavírusu.

Náš dobrovoľník Cyriakus pri terénnej práci v Albánsku

Aya z Francúzka pôsobila ako dobrovoľníčka v Turecku v organizácii SPI, ktorá prevádzkuje sociálny podnik Muhra zamestnávajúci ženy zo sýrskej utečeneckej komunity. Aya sa zhostila úlohy zlepšiť pozíciu predaja Muhry na miestnych, ale i medzinárodných trhoch. „Počas Vianoc sme dosiahli najvyššie tržby, čo bolo viac ako za takmer trojročné fungovanie Muhry dokopy. Nenahraditeľným zážitkom bola pre mňa spolupráca so ženami pracujúcimi v podniku,“ zhodnotila momenty svojho pôsobenia Aya.

Aya v Istanbule pracovala so sýrskymi utečenkami.

Budovanie kapacít a medzikultúrneho porozumenia všetkých účastníkov

Dopad vyslaní EU Aid dobrovoľníka je všestranný a zanecháva stopy aj po jeho/jej odchode. Okrem dopadov na lokálne komunity sa v tomto projekte dbalo aj na posilnenie kapacity zamestnancov prijímajúcich organizácií. Dobrovoľníci školili miestne tímy, zavádzali udržateľné procesy v organizáciách. „Jej predošlá skúsenosť nám pomohla vytvárať lepšie projektové žiadosti a rozširovať našu sieť partnerstiev“, povedala Kristi Quendro, programová riaditeľka ADRA Albánsko.

Samotné vyslania dobrovoľníkov/čok v tomto projekte boli doplnené aj niekoľkými tréningmi, ktoré zabezpečovali vysielajúce organizácie ADRA Slovensko, Mondo z Estónska a ADICE z Francúzska na témy projektového manažmentu, nástrojov vyhodnotenia potrieb, evaluácie dopadov a i. „Komplexne štruktúrovaný proces hodnotenia potrieb je veľmi užitočný pre naše budúce projekty. S lepšími nástrojmi a plánmi budeme môcť zlepšovať výsledky,“ uviedol zástupca jednej z prijímajúcich organizácií a účastník tréningu.

Táto príležitosť predstavovala ďalší krok v získavaní profesionálnych skúseností z praxe, ktoré môžu viesť k budúcemu kariérnemu uplatneniu v medzinárodných organizáciách. Získala som veľa zručností a práca v multikultúrnom tíme posilnila moje organizačné schopnosti a pomohla mi určiť si priority podľa úloh,“ uviedla dobrovoľníčka Laura. Jej slová potvrdzuje i reprezentatívny prieskum na vzorke 300 EU Aid dobrovoľníkov, kde tretina z nich potvrdila, že sa po absolvovaní programu zamestnala v humanitárnom sektore.

Projekt „Humanitárni dobrovoľníci v akcii“ sa realizoval za účasti 10 partnerov z rôznych krajín. „Oproti iným programom táto transkontinentálna spolupráca prináša veľkú pridanú hodnotu aj vo vzájomnom prehlbovaní poznania, skúsenosti a pochopenia lokálnych problémov v rôznych regiónoch sveta a ich presah na globálne výzvy, čo sa pretavuje do budovania európskej expertízy,“ uvádza projektová manažérka ADRA Slovakia, Nikola Gurgoľová.

Úvodné koordinačné stretnutie vysielajúcich a prijímajúcich organizácií v Estónsku

Jedinečné zastúpenie Slovenska v iniciatíve EUAV

Humanitárna nezisková organizácia ADRA Slovakia je jedinou slovenskou organizáciou, ktorá sa úspešne certifikovala a zároveň vyslala expertných rozvojových a humanitárnych dobrovoľníkov do nízko-príjmových krajín v rámci európskej iniciatívy EU Aid Volunteers. Aktuálne organizácia ukončila druhý projekt pod hlavičkou EUAV a na úspech nadviazala v treťom projekte s názvom „Udržateľný rozvoj prostredníctvom humanitárnych dobrovoľníkov 3“ (z anglického Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3), v rámci ktorého momentálne pôsobí dobrovoľníčka zo Španielska v oblasti fyzioterapie v Albánsku a dobrovoľník zo Slovenska s expertízou v projektovom manažmente a manažmente dobrovoľníkov.

Každé vyslanie sa realizuje v úzkej koordinácii vysielajúcej a prijímajúcej organizácie. Ich spolupráca pozostáva z výberu, náboru vhodných kandidátov/-ok, prípravy a mentorovania EU Aid dobrovoľníka/-čky. Proces prípravy spočíva v (1) prípravnej návšteve vysielajúcej organizácie v mieste vyslania, kde sa overujú bezpečnostné podmienky, pripravenosť hostiteľskej organizácie, prispôsobuje sa plán aktivít dobrovoľníka/-čky, potenciálne zmeny, organizuje sa návšteva miestnej komunity či prijímateľov intervencie.

Naša prípravná návšteva v Gruzínsku

Poznatky z prípravnej cesty sú následne aplikované aj (2) počas pred-výjazdového tréningu dobrovoľníka/-čky. V ďalšej fáze vyslanie zahŕňa bezpečnostný brífing dobrovoľníka/-čky a zaškolenie hostiteľskou organizáciou. Napokon je súčasťou vyslania i kontinuálne monitorovanie aktivít EU Aid dobrovoľníka/-čky vysielajúcou i prijímajúcou organizáciou pozostávajúce z monitorovacej návštevy, mentorovania počas celého vyslania, evaluačného rozhovoru v strede vyslania. V závere sa uskutočňuje celková evaluácia vyslania samotného.

Program EU Aid Volunteers (EUAV) reprezentuje snahu európskeho spoločenstva pomáhať v nízko-príjmových krajinách. Táto iniciatíva spája dobrovoľníkov a organizácie z rôznych krajín v spoločných projektových oblastiach, ako je budovanie odolnosti, riadenie rizika katastrof a prepojenie pomoci, obnovy a rozvoja ako praktického vyjadrenia solidarity s komunitami zraniteľnými voči humanitárnym krízam. Príležitosť pôsobiť ako expertný dobrovoľník/čka je prístupná pre všetkých občanov a občianky EÚ, aj pre ľudí s dlhodobým pobytom na území EÚ, bez vekového obmedzenia a bez ohľadu na to, v ktorej krajine je situovaná vysielajúca organizácia. 

_____________________________________________________________________________

Tento program je financovaný zo zdrojov Európskej Komisie, riadi ho agentúra EACEA (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru), DG ECHO (Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ) a od roku 2021 DG EAC (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru). 

Pozrite si videá našich dobrovoľníkov priamo z terénu: 

_____________________________________________________________________________
Projekt Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii) je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC).

 

en_USEN