We provide development cooperation and humanitarian help for people in need.
We help victims of violence to start living a dignified life.
We build capacity of NGOs.
We develop volunteers.
For 25 years.
Help with us, we are ADRA Slovakia!

We care.

Member of the network of more than 130 countries

11 people in the team

50+ volunteers

70+ successful projects

150 000 people got help

1 center in Bratislava

Thanks to all who care!

  Sorry, no posts matched your criteria.

Podpora obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku

Krízový intervenčný tím – ADRA KIT

ADRA KIT je centrum psycho-sociálnej a právnej pomoci, ktoré poskytuje komplexnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia bez ohľadu na ich pohlavie, rod, vek a etnickú príslušnosť, rovnako ako aj ich sociálnemu okoliu (deti, blízki, známi, priatelia). Tento program ADRA realizovala od januára 2018 do júla 2019. Počas tejto doby sme pomohli viac ako 100 osobám.
Program tvorili nasledovné komponenty:
Prevencia – prednášky, školenia, konferencie, diskusie a workshopy o problematike násilia
Krízová intervencia – reakcia na problém (poradňa, krízová telefonická linka a výjazd do terénu)
Sociálna rehabilitácia a adaptácia – opätovné zaradenie obetí násilia do spoločnosti, do zamestnania, získanie zručností, budovanie sebaúcty a sebadôvery, psychoterapia a organizovanie stretnutí obetí na výmenu skúseností
Advokácia – presadzovanie záujmov obetí a ochrana ich práv, presadzovanie legislatívnych zmien, poukazovanie na príčiny sekundárnej viktimizácie žien, spočívajúcej v nepochopení prežívania násilia ženou, jej konania a správania zo strany príslušných orgánov

Prečo sme sa rozhodli pre tento projekt?
Podľa údajov Európskej komisie sa v krajinách EÚ stáva každá tretia žena obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia po dovŕšení veku 15 rokov, viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie a jedna z 20 žien bola znásilnená. Počet hlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia vzrástol za posledné roky o 80 %. Počet obetí, ktoré vyhľadali pomoc, vzrástol z 20 % na 54 %. Počet zabitých obetí domáceho násilia narástol v roku 2018 na 13. Pričom obeťami nie sú iba ženy. Podľa štatistík EÚ je týraných 10 % mužov, na Slovensku je to 30 % mužov.
Projekt KIT hodnotíme ako veľmi užitočný nástroj pomoci. V súčasnosti však už presahuje naše personálne i finančné možnosti, preto ADRA tento program uzatvára a Službu krízovej intervencie prenechávame do pôsobnosti organizácií, ktoré sa profesionálne venujú tejto problematike. Do konca r. 2019 v rámci nášho poradenstva radi odporučíme odborníkov, ktorí sa špecializujú na túto oblasť práce.

Ako sa môžem zapojiť a koľko to stojí?
Náklady projektu boli v počiatočnej fáze pokryté prostriedkami Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a darmi jednotlivcov.
Ak Vás však oslovili naše aktivity, môžete nás podporiť zaslaním jednorazového alebo pravidelného finančného príspevku na prípravu, logistiku či administrovanie našich aktivít.
Jednorazový dar
Sme Vám vďační za akýkoľvek finančný príspevok, nakoľko nim spolu s nami pomáhate zmierniť chudobu a utrpenie ľudí vo svete aj na Slovensku.
Pravidelný dar
Pravidelné dary sú základom finančnej stability humnanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách.

Zvyšovanie kapacít na Ukrajine v oblasti riadenia, komunikácie a fundraisingu

Priebeh projektu:
Od apríla do júla prebehli podľa plánu v ukrajinskom regiónoch tréningy, zamerané na Krízový manažment (apríl), Komunikácia / Marketing (máj), Fundraising, Spôsoby ovplyvňovania rozhodovacích procesov (jún), Projektové riadenie (júl). Školiť boli skúsení tréneri z Poľska a zo Slovenska (Milan Zbořil – spolupracovník ADRA). Viac info v eventoch ukrajinského partnera: Institut Respublika. Na všetkých štyroch tréningoch nám s organizáciou a logistikou výrazne pomohla i naša rozvojová dobrovoľníčka na Ukrajine: Veronika Leitmanová.

Hlavným cieľom IVF projektu, kde je naša ADRA lídrom, je posilnenie kapacít u miestnych komunít na Ukrajine; prenos skúseností z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi (NGOs) a občianskymi organizáciami (CSOs) z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a z Ukrajiny.

Pôjde o realizáciu prostredníctvom zvyšovania kapacít ukrajinských neziskových organizácií v oblasti riadenia, komunikácie / marketingu a fundraisingu / získavania finančných prostriedkov, aby sa miestne mimovládne občianske organizácie mohli účinne zapojiť do služieb v prospech komunity.

Vybrané regióny realizácie projektu sú Dnipro a Zaporižia, ktoré patria takisto medzi oblasti postihnuté prebiehajúcim konfliktom na Východnej Ukrajine. Práve preto existuje konzistentná potreba implementácie projektov budovania kapacít (i v humanitárnom sektore) od ukrajinských mimovládnych a občianskych organizácií. Projekt budovania kapacít sa bude skladať z 3 častí: školenia, študijné cesty, a online poradenstvo.

Tri časti projektu budovania kapacít

1. Tréningový program (4 školenia)
Je navrhnutý tak, aby zlepšil zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú a navrhnú samotné mimovládne organizácie a občianska spoločnosť, ktoré čelia rôznym výzvam. Témy školení sú: Projektové riadenie, Krízový manažment, Komunikácia / Marketing, Fundraising, Spôsoby ovplyvňovania rozhodovacích procesov počas práce s vládnymi inštitúciami.

2. Študijné cesty (3 študijné pobyty v partnerských organizáciách)
Sú príležitosťou pre troch kľúčových pracovníkov z mimovládnych a občianskych organizácii z Ukrajiny stráviť 1 týždeň v kancelárii jedného z projektových partnerov a načerpať skúsenosti z ich fungovania.

3. Konzultácie a mentorstvo (konzistentný online priebeh)
Bude poskytované on-line pre účastníkov a účastníčky tréningov zo strany odborníkov a odborníčok z partnerských organizácií projektu. Cieľom je pomôcť účastníkom a účastníčkam pri plnení úloh z tréningov a vybudovaní si nových zručností.

Očakávané výsledky a výstupy

Projekt budovania kapacít dáva príležitosť novým, ale aj skúseným pracovníkom z miestnych mimovládnych a občianskych organizácií na Ukrajine rozvíjať potrebné špecifické zručnosti, a to aj v oblasti hľadania, získavania a implementovania medzinárodných projektov od nadnárodných donorov v závislosti od potrieb počas prebiehajúcich humanitárnych kríz.
Aktivity budú prebiehať od februára 2019 do októbra 2019. Tento projekt je realizovaný mimovládnymi organizáciami ADRA Slovensko, ADRA Česká republika, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission a Institute Republica z Ukrajiny a je financovaný Vyšehradským fondom v spolupráci s kórejským Ministerstvom zahraničných vecí.

Globálne dobrovoľníctvo

 

Som dobrovoľník, preto pomáham ľuďom bez nároku na odmenu.

Čo z toho mám?

 • nezištná služba mení môj vlastný rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti
 • získavam dôležitý sociálny kapitál: priateľstvo, nové kontakty, partnerstvá
 • v tejto službe získavam množstvo užitočných zručnost
 • spolu so mnou prospieva nielen hosťujúca (prijímajúca), ale aj domovská (vysielajúca) organizácia

 

ADRA Slovensko školí a vysiela slovenských dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta. Naši dobrovoľníci zapojením v projektoch prispievajú k stabilizácii v krajinách, kde boli konflikty, alebo v nízkopríjmových krajinách k zmierneniu chudoby. Ich pôsobenie je preto mimoriadne dôležité, hoci do rozvojovej krajiny neprinášajú finančnú pomoc. Naši dobrovoľníci nenahrádzajú prácu miestnych ľudí, ale prinášajú expertízu napríklad v oblasti IT, marketingu, komunikácie, projektového manažmentu, ľudských zdrojov alebo vzdelávania, čím miestnym ľuďom neberú prácu, ale pre nich pracovné príležitosti otvárajú.

 

ADRA Slovensko je označovaná za jedného zo slovenských lídrov vo vysielaní mladých ľudí do nízkopríjmových krajín (kvalitná predvýjazdová príprava, dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, vhodne zvolené sektorové a teritoriálne priority pobytov).

 

Programy globálneho dobrovoľníctva sa nezameriavajú iba na dobrovoľníkov, ale aj na zvyšovanie kapacity vysielajúcich a prijímajúcich organizácií. V tejto oblasti sa realizujú napríklad tréningy pracovníkov mimovládnych organizácií, ich mentorovanie a príprava na certifikáciu štandardu pre efektívne fungovanie väzby vysielajúca vs. prijímajúca organizácia, a na bezpečný pobyt dobrovoľníka na misii.

 

Projekt Humanitarian Volunteering Management (HVM) rieši témy:

 1. a) bezpečnosť v oblasti humanitárnej pomoci (pre organizáciu aj pre dobrovoľníka),
 2. b) analýza potrieb a logistiky s ohľadom na dosiahnutie cieľov humanitárnej misie dobrovoľníka,
 3. c) manažment dobrovoľníka,
 4. d) zabezpečenie trvalého vplyvu na riadenie humanitárneho dobrovoľníctva prostredníctvom on-line platformy;
 5. e) globálne šírenie výsledkov projektov a motivovane organizácií, smerujúce k vytvoreniu rozsiahlej platformy pre pracovanie s dobrovoľníkmi.

 

Projekt Humanitarian Volunteers in Action (HVA) realizuje vyslanie dobrovoľníkov do vyškolených a certifikovaných organizácií na 6 až 12 mesiacov do regiónov Globálneho Juhu. Medzi vysielajúce organizácie z EÚ patria: ADICE (Francúzsko), MONDO (Estónsko), ADRA Slovensko (Slovensko), medzi prijímajúce organizácie patria: Merkuri (Gruzínsko), AICHA (Maroko), Isaaf Jerada (Maroko), Small projects Istanbul (Turecko), ADRA Albania (Albánsko), NCCS (Albánsko) a APCS (Alžírsko).

 

Európski dobrovoľníci sú odborníci s expertízou vo vybranej oblasti, rovnako aj „junior“ dobrovoľníci. Vvysielajúcou organizáciou sú vyhľadávaní a vysielaní podľa potrieb prijímajúcej organizácie. Pôsobia napríklad v nasledovných oblastiach

 1. a) psycho-sociálna či zdravotnícka podpora obetí prírodných alebo spoločenských katastrof,
 2. b) projektový manažment konkrétnych humanitárnych organizácií,
 3. c) komunikácia so stakeholdermi,
 4. d) budovanie mieru a znižovanie rizík opakovania katastrof,
 5. e) vzdelávanie a prevencia pred negatívnymi dosahmi zmeny klímy.

Výzvy pre zapojenie pre humanitárnych dobrovoľníkov sú prístupné pre všetkých občanov EÚ, aj pre ľudí s dlhodobým pobytom na území EÚ. To znamená, že ak výzvu zverejní ADRA Slovensko, môže sa na ňu prihlásiť napr. občan Slovenska, Česka, Poľska, či Francúzska.

 

 

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?

V organizáciách, pôsobiacich v oblasti medzinárodnej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce pôsobí veľké množstvo dobrovoľníkov. Nároky na ich prípravu, bezpečnosť a manažment veľmi rýchlo a výrazne rastú. Dnes už nestačí byť nadšencom, ktorý si vezme ruksak a za vlastné peniaze odletí do niektorej krajiny tretieho sveta. Od dobrovoľníkov sa očakáva, že odvedú profesionálnu prácu s konkrétnym výstupom, na výkon ktorej im budú poskytnuté adekvátne podmienky tak, aby bol pobyt dobrovoľníka na „misii“ bezpečný a efektívny.

ADRA Slovensko je zapojená do viacerých projektov, ktoré sú zamerané na prípravu vysielajúcich organizácií (spravidla vo vyspelých krajiných), prijímajúcich organizácií (spravidla v menej rozvinutých krajiných), ako aj na prípravu a manažment vysielaných dobrovoľníkov.

 

Doterajšie výsledky programu:

Za uplynulých päť rokov ADRA Slovensko vyslala dvadsaťštyri rozvojových dobrovoľníkov do do komunít vnútorne presídlených ľudí v Gruzínsku, členov rómskej komunity v Albánsku, obetí tajfúnu na Filipínach, sociálne vylúčených rodín v Keni, začínajúcich aktivistov na Ukrajine, migrujúcich ľudí v Libanone, traumatizovaných ľudí po vojne v Bosne a Hercegovine a do iných miest. Miesta pôsobenia dobrovoľníkov boli vybraté podľa potrieb miestnych komunít.

Prehľad realizovaných projektov:

rok 2016 – vyslanie 11 dobrovoľníkov spolu do 8 krajn: Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko,

rok 2017 – vyslanie 3 dobrovoľníkov spolu do 2 krajín: Albánsko a Filipíny

rok 2017 – náš dobrovoľník Samuel Čellár si na pôde MZVaEZ SR prevzal ocenenie „Dobrovoľník roka SlovakAid“ za svoju efektívnu dobrovoľnícku činnosť v Keni v roku 2016.

február 2017 – príprava stratégie a jednotlivých modulov tréningov (Bratislava)

máj 2017 – medzinárodná konferencia na tému dobrovoľníctva a tréning zameraný na bezpečnosť dobrovoľníkov (Roubaix, Francúzko)

Video 1: Zabezpečenie kvalitného manažmentu dobrovoľníkov

Video 2: Výber vhodných kandidátov na svoj pobyt v nízkopríjmovej krajine

Video 3: Bezpečnosť vyslaných dobrovoľníkov

Video 4: Zodpovedná komunikácia dobrovoľníkov s donormi, prijímateľmi pomoci, ľuďmi v hosťujúcej rozvojovej krajine, partnerskými organizáciami, rodinou, verejnosťou, médiami, a pod.

leto 2018 – tréningy zamerané na komunikáciu svojich aktivít pre sedem neziskových organizácii v Maroku a v Turecku

júl 2018 – ADRA Slovensko získala certifikáciu od Európskej komisie ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníkov do zahraničia.

jeseň 2018 – účasť na medzinárodnej konferencii, týkajúcej sa vysielania humanitárnych dobrovoľníkov rozvojového sveta.

rok 2019 – vyslaných celkovo 12 dobrovoľníkov, z toho 4 dobrovoľníci z ADRA Slovensko (Moldavsko, Gruzínsko, Lisabon, Albánsko).

jar 2019: prípravné návštevy hosťujúcich organizácií ADRA Albánsko, NCCS (Albánsko), Small project Istanbul (Turecko) a Merkuri (Gruzínsko) – overenie pracovných podmienok a ďalších detailov pobytu vyslaných dobrovoľníkov

jar 2019: výberové konanie dobrovoľníkov

leto 2019: dobrovoľníčka Laura absolvovala 2-mesačnú stáž v ADRA Slovensko

leto 2019: vyslanie prvých humanitárnych dobrovoľníkov do hosťujúcich organizácií v nízkopríjmových krajinách (Laura z Talianska, partner: ADRA Albania, pozícia „Project development assistant“).

Zdroj pitnej vody pre dedinu v Libanone

Vybudovanie rezervoára na pitnú vodu

V rámci projektu vybudujeme v dedine Hay El Shaab Wal Zahraa, Baalbek, Libanon rezervoár na vodu s objemom 500 m3, čím zabezpečíme prístup k bezpečnej, čistej a nezávadnej vode pre miestnu komunitu 29 000 osôb (21 000 Libanončanov a 8 000 Sýrčanov). Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie kurzy o vode, sanite a hygiene, čo významne prispieva k zlepšeniu životných podmienok i zdravia miestnej komunity. Projekt zabezpečuje ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon od augusta 2019 do júla 2020.

Prečo sme sa rozhodli pre tento projekt?
Kríza v Sýrii je jednou z najhorších humanitárnych kríz, ktorá trvá už vyše sedem rokov a kvôli nepretržitým bojom viedla k vysídleniu okolo 20 miliónov ľudí. Libanon, ktorý má 4 milióny obyvateľov, prijal takmer 1,5 mil. sýrskych utečencov, čo znamená, že je hostiteľom najväčšieho podielu utečencov na obyvateľa na svete. Skoro dve tretiny ľudí v Libanone nemajú prístup k pitnej vode. Spotreba vody spolu s nárastom počtu utečencov vysoko prevyšujúcu kapacity dodávateľov. Preto budovanie rezervoárov je životne dôležitá potreba. Pred začatím projektu ADRA Libanon v spolupráci s miestnym úradom určila miesto výstavby vodnej nádrže tak, aby pomoc bola čo najefektívnejšia. Preto bola vybraná oblasť s vysokým počtom domácností, ktoré vedie žena, rodiny sýrskych utečencov, zraniteľné a chudobné domácnosti, rodiny s vysokým počtom detí (5 a viac), a vidiecka oblasť z nedostatočnými vodnými zdrojmi.

Ako sa môžem zapojiť a koľko to stojí?
Realizácia stavby rezervoára na vodu je 100% pokrytá prostriedkami Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Slovak Aid. Ak sa však chcete tiež podieľať na podpore našej práce, môžete nás podporiť zaslaním jednorazového alebo opakovaného finančného príspevku, ktorým podporíte potrebnú prípravu, logistiku a administratívu nutnú pre realizáciu našich aktivít.
Jednorazový dar
Sme Vám vďační za akýkoľvek finančný príspevok, nakoľko nim spolu s nami pomáhate zmierniť chudobu a utrpenie ľudí vo svete aj na Slovensku.
Pravidelný dar
Pravidelné dary sú základom finančnej stability humanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách.

Program Čalantika

Slumy sú sídliská z chatrčí v najchudobnejších štvrtiach preľudneného Bangladéša. Potulujú sa tu tisíce detí bez domova, obživy a budúcnosti. Aj tieto deti si zaslúžia chodiť do školy a najesť sa…

Čalantika je vzdelávacie centrum pre deti a ich rodiny, ktoré žijú v slume Čalantika v hlavnom meste Bangladéša – Dháka. Dochádza sem 92 detí vo veku 6 až 14 rokov a rovnaký počet ich rodičov. Centrum bolo založené v roku 2013 organizáciou ADRA Česká republika a funguje vďaka podpore darcov. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?
Vzdelanie prostredníctvom tohto programu predstavuje pre dieťa jedinú reálnu šancu, ako jedného dňa vykročiť za hranice slumu. Triedy v štátnych školách sú preplnené a učitelia sa nemôžu žiakom dostatočne venovať. Rodičia detí sú často negramotní a deti preto potrebujú niekoho, kto im učivo pomôže dobehnúť. V slume chýba štátna škôlka, ktorej absolvovanie je povinné pre nástup do prvej triedy základnej školy. Na platenú škôlku rodičia nemajú prostriedky, a preto veľa detí na základnú školu vôbec nenasúpi.
ADRA založila v slume Čalntika vzdelávacie centrum, kde deťom zaisťuje:
– bezplatnú predškolskú prípravu, povinnú pre nástup do prvej triedy,
– doučovanie, vďaka ktorému môžu deti dokončiť základnú školu,
– učebnice, zošity, farbičky, uniformy a ďalšie školské pomôcky,
– výživné teplé jedlo, lebo s prázdnym bruškom sa nedá učiť,
– lieky, pravidelnú lekársku starostlivosť,
– vzdelávanie v oblasti zdravia, ktoré pomáha celej rodine,
– voľnočasové aktivity, ku ktorým sa v slume nedostávajú a každoročnú školskú exkurziu mimo slumu.
V tomto programe sa sústredíme aj na prácu s rodinami. Doterajšie výsledky programu ukázali, že zapojenie rodiny, predovšetkým matiek, je kľúčové pre jeho väčšiu udržateľnosť. Rodičia sú tými, ktorí rozhodujú o tom, či po skončení 5-ročnej základnej školy bude žiak v štúdiu pokračovať. Ak sú do vzdelávania sami zapojení, lepšie si uvedomujú hodnotu vzdelávania pre ich deti. Vďaka ďalším vykonávaným aktivitám v programe si majú možnosť zvýšiť príjem, čím získajú prostriedky, ktoré môžu použiť na vzdelávanie svojich detí.
ADRA rodičom zaisťuje:
– kurzy gramotnosti (väčšina rodičov je celý život negramotná)
– kurzy rôznych zručností (napr. šitia)
– lekársku starostlivosť a zdravotné poradenstvo
– návštevy priamo v rodinách spojené s psychosociálnym poradenstvom zameraným na problémy života v slume
– mesačné semináre na rôzne témy: hygiena, tehotenstvo, pôrod, práva detí a žien, dôležitosť vzdelania a pod.

Ako sa môžem zapojiť?
Staňte sa podporovateľom unikátneho vzdelávacieho centra pre rodinu priamo v slume. Veríme, že investícia do vzdelania je najlepší spôsob, ako trvalo zmierniť chudobu a umožniť deťom a rodinám žiť kvalitnejší život.

Koľko to stojí?
6 eur – učebnice a školské pomôcky pre 1 školáka na pol roka
Bangladéšske deti používajú namiesto školskej tašky vrecká od cementu alebo z ryže. Poznámky z niekoľkých predmetov si musia písať len do jedného zošitu, navzájom si požičiavajú ceruzky a učebnice.
12 eur – lekárska starostlivosť pre 1 školáka na jeden rok
Rodiny zo slumu žijú v zlých hygienických podmienkach, a pravidelnú lekársku starostlivosť si pochopiteľne nemôžu dovoliť. Časté infekcie a iné ochorenia ohrozujú zdravie a život chorého ale i jeho rodiny. Z toho dôvodu sú preventívne lekárske prehliadky nesmierne dôležité.
20 eur – školské uniformy pre 2 školákov na jeden rok
V bangladéšskych školách sú uniformy povinné. Nakoľko uniformy skrývajú sociálne rozdiely, je pravdepodobnejšie, že budú do školy chodiť. Avšak pre rodinu to je ďalšia investícia spojená so školskou dochádzkou. Deti z centra Čalantika nosia uniformy susednej štátnej školy vo farbách bangladéšskej zástavy (zeleno-červené).
30 eur – pomôcky na výučbu pre 1 mamičku na jeden rok
Takmer polovica dospelých v Bangladéši nevie čítať ani písať. Otcovia rodín z Čalantiky väčšinou celé dni pracujú, takže kurz základov gramotnosti je veľmi žiadaný hlavne medzi mamičkami, babičkami a tetami detí. Keď sa naučia čítať a písať, majú väčšiu šancu zohnať lepšie platenú prácu tiež môžu vlastným deťom pomôcť s doučovaním a domácimi úlohami.
40 eur – teplé obedy pre 5 školákov na jeden mesiac
Deti zo slumu Čalantika chodia do školy často krát hladné. Jedlo, ktoré dostanú v centre, býva ich jediným hlavným jedlom. Na obed býva polievka z červenej šošovice, ryže a zeleninové kari s vajcom alebo kúskami mäsa, na desiatu ovocie a pečivo. 50 centov je pre nás len pár drobných, ale v Čalantike táto suma pomôže jednému dieťaťu k výživnej strave.
Iná suma
Okrem uvedených príkladov je možné podporiť program aj inou sumou.
Pravidelný dar
Pravidelné dary sú základom finančnej stability humnanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách. Napríklad suma 20 eur zodpovedá mesačným nákladom na dochádzku jedného dieťaťa do školy a do nášho centra.

Program BanglaKids

Deti patria do školy a nie aby žobrali po uliciach! Preto naša partnerská organizácia ADRA Česká republika začala už od roku 1999 podporovať program vzdelávania detí v Bangladéši.
BanglaKids je dlhodobý rozvojový program, ktorý sa zameriava na podporu systematického vzdelávania konkrétnych detí a mládeže z chudobných rodín v Bangladéši. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?
Veríme, že vzdelanie je jedným z najúčinnejších nástrojov na odstraňovanie chudoby a pomáha zabezpečiť sebestačnosť miestnych komunít. Vďaka vzdelaniu môžu mladí ľudia získať lepšie platenú prácu, rozvíjať sa a pomáhať celej rodine.
V Bangladéši žije viac ako 24 mil. ľudí za menej ako 1,90 USD na deň (podľa OSN pod hranicou chudoby). Čítať a písať vie len asi polovica dospelých. Negramotní ľudia sú lacnou pracovnou silou s nízkym a nestabilným príjmom. Chudoba sa dedí z generácie na generáciu.
Okrem vzdelávania priniesla ADRA v rámci tohto programu deťom a ich rodinám aj potravinovú podporu, lekársku starostlivosť, vykonáva rekonštrukcie školských priestorov a skvalitňuje zdroje pitnej vody na školách.

Doterajšie výsledky programu
7200 detí navštevovalo 43 dedinských, 7 internátnych, 15 slumových a 1 mestskú školu
42 školských budov bolo zrekonštruovaných a vybavených chýbajúcim vybavením
1 postavená nová dedinská škola
5 dedinských škôl vybavených solárnou energiou
2 internátne školy vybavené čistiarňou vody a studňami s cisternou na vodu
9 dedinských škôl s rekonštruovanými studňami
848 vyškolených učiteľov

Ako sa môžem zapojiť?
Môžete darovať konkrétnemu vybranému dieťaťu vzdelanie. Na webovej stránke programu si vyberte dieťa alebo viac detí, ktoré ešte nemajú systematického sponzora ich vzdelania. Zasielaním pravidelných darov vybraným deťom budete podporovať ich štúdium. ADRA zaistí celú administratívu a s tým spojenú logistiku. Vy prostredníctvom pravidelného kontaktu budete môcť sledovať, ako váš študent prospieva a pripravuje sa na život.

Koľko to stojí? Pre jedného žiaka:
22 eur mesačne – štúdium v mestskej škole: školské pomôcky, 1 x do týždňa výživné teplé jedlo, 1 x denne desiatu, základnú lekársku starostlivosť, 1 x ročne školskú uniformu
24 eur mesačne – štúdium v dedinskej škole: školské pomôcky, 1 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, 1 x ročne školskú uniformu
26 eur mesačne – štúdium v internátnej škole: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu
30 eur mesačne – štúdium v internátnej škole pre sirotu: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu, oblečenie, topánky a hygienické potreby (do kategórie “sirota” patrí aj dieťa, ktorého rodičia žijú, ale z rôznych dôvodov sa oň nemôžu postarať)
36 eur mesačne – štúdium na vysokej škole: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu
Iná suma
Okrem uvedených príkladov je vítaná vaša podpora programu aj inou sumou.
Pravidelný dar
Pravidelné dary sú základom finančnej stability humanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách.

ADRA Slovensko je členom globálnej humanitárnej organizácie ADRA (Adventistická agentúra pre rozvoj a pomoc). Prostredníctvom medzinárodnej siete poskytuje ADRA humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu ľuďom vo viac ako 130 krajinách bez ohľadu na ich etnický pôvod, politickú príslušnosť alebo náboženskú príslušnosť.

Vízia
Partnerstvom s komunitami, organizáciami a vládami je spoločnosť ADRA schopná zlepšiť kvalitu života miliónov v troch základných oblastiach: ZDRAVIE, OBŽIVA, VZDELANIE
Poslanie ADRA:
“Slúžiť ľudskosti, aby všetci mohli žiť tak ako si želal Boh.”
Motto ADRA:
“Spravodlivosť, súcit, láska”

Pomáhame vo svete

Zdravotnícke zariadenie Itibo
(Keňa)

Itibo je zdravotnícke zariadenie v juhozápadnej horskej oblasti v Keni, v ktorom sa ADRA Slovensko podieľa na humanitárnom a rozvojovom programe pod záštitou ADRA Česká republika. Je zameraný na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie jej úrovne, ako aj na edukáciu zdravotného personálu. Program sa začal v roku 2005. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pripojila v roku 2019.

Program BanglaKids
(Bangladéš)

Deti patria do školy a nie aby žobrali po uliciach! Preto naša partnerská organizácia ADRA Česká republika začala už od roku 1999 podporovať program vzdelávania detí v Bangladéši.
BanglaKids je dlhodobý rozvojový program, ktorý sa zameriava na podporu systematického vzdelávania konkrétnych detí a mládeže z chudobných rodín v Bangladéši. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

Vzdelávacie centrum Čalantika
(Bangladéš)

Čalantika je vzdelávacie centrum pre deti a ich rodiny, ktoré žijú v slume Čalantika v hlavnom meste Bangladéša – Dháka. Dochádza sem 92 detí vo veku 6 až 14 rokov a rovnaký počet ich rodičov. Centrum bolo založené v roku 2013 organizáciou ADRA Česká republika. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

Rezervoár na pitnú vodu v Hay El Shaab Wal Zahraa
(Libanon)

V rámci projektu vybudujeme v dedine Hay El Shaab Wal Zahraa, Baalbek, Libanon rezervoár na vodu s objemom 500 m3, čím zabezpečíme prístup k bezpečnej, čistej a nezávadnej vode pre miestnu komunitu 29 000 osôb (21 000 Libanončanov a 8 000 Sýrčanov). Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie kurzy o vode, sanite a hygiene, čo významne prispieva k zlepšeniu životných podmienok i zdravia miestnej komunity. Projekt zabezpečuje ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon od augusta 2019 do júla 2020.

Globálne dobrovoľníctvo
(svet)

ADRA Slovensko školí a vysiela slovenských dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta. Naši dobrovoľníci nenahrádzajú prácu miestnych ľudí, ale prinášajú expertízu napríklad v oblasti IT, marketingu, komunikácie, projektového manažmentu, ľudských zdrojov alebo vzdelávania, čím miestnym ľuďom neberú prácu, ale pre nich pracovné príležitosti otvárajú.

Budovanie kapacít mimovládnych organizácií
(svet)

Program budovania kapacít dáva príležitosť pracovníkom z miestnych mimovládnych organizácií v zahraničí rozvíjať potrebné špecifické zručnosti, v oblasti riadenia, komunikácie, marketingu a fundraisingu (získavania finančných prostriedkov), aby sa miestne mimovládne občianske organizácie mohli účinne zapojiť do služieb v prospech komunity. Program prebieha formou školení, študijných ciest a konzultácií.

Pomáhame na Slovensku

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou
(Slovensko)

Počas posledných 23 rokov samostatnej existencie Slovenska naša krajina prijala len 1 504 ľudí s medzinárodnou ochranou. Takýmto ľuďom poskytujeme poradenstvo a právnu pomoc a na začiatku ich integrácie im pomáhame zabezpečiť základné potreby. Tento projekt realizuje ADRA Slovensko v spolupráci s občianskym združením Marginal.

Podpora obetiam domáceho a sexuálneho násilia
(Slovensko)

ADRA KIT je program, ktorý poskytuje komplexnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia bez ohľadu na ich pohlavie, rod, vek a etnickú príslušnosť, rovnako ako aj ich sociálnemu okoliu (deti, blízki, známi, priatelia). Tento program ADRA realizovala od januára 2018 do júla 2019.

ADRA – medzinárodná sieť

ADRA – medzinárodná sieť

ADRA Slovensko je členom globálnej humanitárnej organizácie ADRA (Adventistická agentúra pre rozvoj a pomoc). Prostredníctvom medzinárodnej siete poskytuje ADRA humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu ľuďom vo viac ako 130 krajinách bez ohľadu na ich etnický pôvod, politickú príslušnosť alebo náboženskú príslušnosť.

Pomôžme obetiam domáceho násilia povedať NIE

Pomáhame obetiam násilia začať nový dôstojný život. Neprestávame hovoriť o násilí nahlas. Náš ADRA KIT – Krízový intervenčný tím teraz hľadá šesť zodpovedných firiem, ktoré chcú podporiť dlhodobú a komplexnú odbornú pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku. Prvým podporovateľom projektu sa stal e-shop EnikiBeniki – ďakujeme! Pomôžeš aj ty? 

BUDOVANIE KAPACÍT

Vzdelávame dobrovoľníkov a pracovníkov neziskového sektora, aby mohli pomáhať ešte efektívnejšie

Pozri si teraz našu aktuálnu Výročnú správu 2017 a presvedč sa o tom, že naša práca má zmysel. Prečítaj si o tom, čo sa nám minulý rok podarilo aj vďaka tvojej pomoci. Vyslali sme do sveta ďalšie 2 dobrovoľníčky, spustili sme nové projekty, rozšírili sme našu pomoc na Slovensku a naďalej sa intenzívne venujeme budovaniu kapacít.  Čo to znamená? Zisti viac.

INTEGRÁCIA ĽUDÍ S MEDZINÁRODNOU OCHRANOU (STEP 3)

Pomáhame 120 ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, začať nový život v bezpečí na Slovensku

Naším cieľom je, aby sa títo ľudia čo najskôr dokázali postaviť na vlastné nohy a boli sebestační. Preto im poskytujeme kvalifikované poradenstvo, sociálne, právne a psychologické služby. 12 osobám sme pomohli nájsť si prácu, ďalším sme poskytli pomoc pri podnikaní. Čítaj viac v našej výročnej správe.

Hovorme o násilí nahlas

Pomáhame takmer 20-tim obetiam domáceho a sexuálneho násilia

Budujeme komplexné centrum psycho-sociálnej a právnej pomoci obetiam násilia bez ohľadu na ich pohlavie, rod, rasu či etnickú príslušnosť a sociálny status, pričom poskytujeme pomoc ambulantnou, terénnou a dištančnou formou. Pomáhame obetiam začať žiť dôstojný život a organizujeme anonymné diskusie pre laickú aj odbornú verejnosť na Slovensku. Naším cieľom je, aby obete násilia mohli začať žiť nový dôstojný život. Ďakujeme, že pomáhate s nami.

Prečo podporovať projekty ADRA Slovensko?

1. Sme rýchli

Vďaka pobočkám v 130-tich krajinách sveta je naša pomoc takmer okamžite na mieste.

2. Naša pomoc je efektívna

Poznáme skutočné potreby miestnych ľudí a pomáhame priamo, nie cez partnerov.

3. Rozmýšľame inak

V teréne častokrát prichádzame na nové lepšie riešenia. Sociálne inovácie máme v krvi.

4. Prinášame dlhodobo udržateľné zmeny

Prepájame rozvoj a podnikanie, podporujeme sebestačnosť ľudí aj komunít.

5. Máme 25 rokov skúseností

Sme zohraný tím skúsených manažérov a šikovných dobrovoľníkov.

6. Sme transparentní

Svoju prácu máme radi a snažíme sa ju robiť dobre. S každým centom hospodárime zodpovedne.

Ako pomáhame

Čas pre ľudí so znevýhodnením

Čas pre ľudí so znevýhodnením

Košice, Slovensko

Pomôž nám rozvíjať dobrovoľnícky program na východnom Slovensku. Venujeme sa mentálne postihnutým ľuďom v sociálnych domovoch aj rómskym deťom. Cez pravidelné voľnočasové aktivity rozvíjame ich schopnosti a zručnosti. Spolu im zabezpečíme materiál a pomôcky najmä pre tvorivé dielne a športové popoludnia.

 

Nový život pre 500 farmárov a ich rodiny

Nový život pre 500 farmárov a ich rodiny

Keňa, Afrika

Podpor farmárov v chudobnom regióne Busia v Keni. Učíme ich ako pestovať kvalitný sezam a kde ho predávať za férovú cenu. Takto im pomáhame postaviť sa na vlastné nohy. Vďaka zisku z predanej úrody sú farmári schopní uživiť svoje rodiny a zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj vzdelanie pre svoje deti.

 

Sociálne podnikanie, ktoré pomáha

Sociálne podnikanie, ktoré pomáha

Bratislava, Slovensko

ADRA Slovensko rastie a prijíma nové výzvy. Reagujeme na nový svetový trend a púšťame sa do sociálneho podnikania. Teda podnikania, ktorého cieľom nie je obohatiť sa, ale pomáhať znevýhodneným ľuďom, poskytnúť im prácu a tvoriť zisk, ktorý ide v plnej výške na pomoc ďalším ľuďom. Viac info o novom projekte čoskoro.

 

Čas pre ľudí so znevýhodnením

Čas pre ľudí so znevýhodnením

Košice, Slovensko

Pomôž nám rozvíjať dobrovoľnícky program na východnom Slovensku. Venujeme sa mentálne postihnutým ľuďom v sociálnych domovoch aj rómskym deťom. Cez pravidelné voľnočasové aktivity rozvíjame ich schopnosti a zručnosti. Spolu im zabezpečíme materiál a pomôcky najmä pre tvorivé dielne a športové popoludnia.

 

Nový život pre 500 farmárov a ich rodiny

Nový život pre 500 farmárov a ich rodiny

Keňa, Afrika

Podpor farmárov v chudobnom regióne Busia v Keni. Učíme ich ako pestovať kvalitný sezam a kde ho predávať za férovú cenu. Takto im pomáhame postaviť sa na vlastné nohy. Vďaka zisku z predanej úrody sú farmári schopní uživiť svoje rodiny a zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj vzdelanie pre svoje deti.

 

Sociálne podnikanie, ktoré pomáha

Sociálne podnikanie, ktoré pomáha

Bratislava, Slovensko

ADRA Slovensko rastie a prijíma nové výzvy. Reagujeme na nový svetový trend a púšťame sa do sociálneho podnikania. Teda podnikania, ktorého cieľom nie je obohatiť sa, ale pomáhať znevýhodneným ľuďom, poskytnúť im prácu a tvoriť zisk, ktorý ide v plnej výške na pomoc ďalším ľuďom. Viac info o novom projekte čoskoro.

 

Pomáhajme spolu

Objav ďalších 8 spôsobov, ako môžeš pomáhať!
Objav ďalších 8 spôsobov, ako môžeš pomáhať!

Dostávaj ADRA novinky e-mailom:

* povinné
Zaujímam sa o oblasti:
Staň sa členom ADRA Klubu SOS
Staň sa členom klubu ADRA SOS

ADRA Slovensko ďakuje všetkým, ktorí pomáhajú meniť životy:

  Sorry, no posts matched your criteria.

Zdravotnícke zariadenie Itibo

Itibo je humanitárny a rozvojový program v zdravotníckom zariadení v juhozápadnej horskej oblasti v Keni pod záštitou ADRA Česká republika. Je zameraný na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie jej úrovne, ako aj na edukáciu zdravotného personálu.

Program sa začal v roku 2005. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pripojila v roku 2019 nasledovnými aktivitami:

– zabezpečenie stáleho zdroja elektriky prostredníctvom fotovoltaiky a generátorov (lebo ťažko sa operuje pri čelovke, keď elektrika bez výstrahy kedykoľvek vypadne),

– príležitosť pre lekárov a medikov zo Slovenska absolvovať stáže v zdravotnom stredisku Itibo Keňa (lebo tropická medicína v praxi je tvrdá ale užitočná škola)

– pomoc pri vybudovaní a vybavení oddelenia urgentnej medicíny (lebo rýchla a kvalitná pomoc zachraňuje životy),

– zaistenie lekárskych prístrojov a vybavenia pre nové oddelenia nemocnice (lebo lekárske prístroje nemajú byť luxusom, ale základom dobrej diagnostiky a liečby),

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?

Subsaharská Afrika je nádherná, ale veľmi chudobná časť sveta. Väčšina ľudí tu žije pod hranicou chudoby, bez pravidelnému prístupu k pitnej vode, borí sa s nedostatkom potravín. Dôsledkom sú choroby, ktoré si vyžadujú zdravotnícku pomoc, ale práve prístup k zdravotnej starostlivosti je pod kritickou úrovňou. Najmä v oblastiach afrického vidieka na jedného lekára pripadajú desiatky tisíc ľudí. Zdravotnícke zariadenia, pokiaľ vôbec sú k dispozícii, sú vo veľmi zlom technickom a hygienickom stave, sú nedostatočne materiálne a personálne vybavené.

Program Itibo nemôže pomôcť všetkým, ale pomáha mnohým. Navyše dáva príležitosť lekárom a medikom z Českej a Slovenskej republiky pomáhať priamo v teréne. V zdravotnom zariadení sa ročne ošetrujú tisíce pacientov, v pôrodnici sa narodí stovky detí, ľuďom sa poskytuje preventívna stomatologická starostlivosť.

 

Doterajšie výsledky spolupráce Vás (darcov) a ADRA

Vďaka sponzorským a individuálnym darom sa do dnešného dňa podarilo nielen zrekonštruovať schátralé ambulancie a laboratórium, ale aj vybudovať zubnú ambulanciu, pôrodnicu, jednotku intenzívnej starostlivosti, diagnostické pracoviská sonografie a EKG. V Itibo sa v súčasnosti ošetrí ročne viac ako 9 tis. pacientov.

Viac informácií o priebehu projektu nájdete priamo na webe: www.itibo.cz

 

Ako sa môžem zapojiť?

Možnosť A: staňte sa finančným podporovateľom unikátneho programu

Možnosť B: ak ste medik, či zdravotnícky pracovník (lekár, zdravotná sestra, laboratórny technik, farmaceut a pod.), vycestujte do Itibo na mesačnú dobrovoľnú stáž

Koľko to stojí?

Hodnota celého projektu zabezpečenia záložných zdrojov elektrickej energie je 45 000 eur.

10 500 eur – elektrocentrála (generátor)

Generátor dodá elektrickú energiu počas dlhodobého výpadku verejnej elektrickej siete pre celú nemocnicu a nabije záložné batérie, aby sa lekárske prístroje nezastavili.

450 eur – záložná batéria ( potrebujeme ich 8)

Batérie dodajú elektrickú energiu prioritne na osvetlenie operačnej sály, jednotky intenzívnej starostlivosti a chod dôležitých prístrojov počas 4 hodín výpadku verejnej siete.

150 eur – 1 solárny panel (potrebujeme ich 12)

Sústava solárnych panelov dodá elektrickú energiu do batérií na osvetlenie operačnej sály, jednotky intenzívnej starostlivosti a chod dôležitých prístrojov.

800 eur – regulátor energie

Regulátor je potrebný na synchronizáciu záložných zdrojov

3000 eur – vybudovanie technickej miestnosti pre generátor, batérie a regulátor

Na generátor a iné dôležité zariadenia nesmie pršať a nesmie ich nikto ukradnúť.

1 200 eur – mesačná stáž v Itibo dobrovoľne pracujúceho medika alebo lekára.

Úvodný brífing, letenka, poistenie, víza, miestna doprava, ubytovanie, strava a spotrebovaný materiál.

100 – 10 000 eur – vybavenie a infraštruktúra

Posilňovanie kapacít mimovládok na Západnej Ukrajine v oblasti práce s mládežou

Naša organizácia ADRA Slovensko ako partnerská organizácia realizuje aj druhý projekt budovania kapacít na Ukrajine (tentoraz nie ako líder, ale ako partner), a to pod názvom: „Enhancing Western Ukrainian NGO’s capacity for future work among youth“. Je tiež podporený Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s MZV Kórejskej republiky. Lídrom projektu je náš dlhoročný partner Hungarian Baptist Aid.

V lete sa naši dvaja tréneri vybrali do Velykej Dobroni, aby tam koncom júna prebehlo školenie na tému: “Cyklus projektového manažmentu”. Bola to prvá z troch aktivít, ktoré sú súčasťou tohto IVF projektu. Druhou je študijná cesta – po dobu 5 dní strávia v Bratislave 4 ukrajinskí participanti tréningu. Na jeseň by sa malo ísť zo SR na Ukrajinu, v 3 školách budú naše expertky hovoriť na tému “Human traficking” a “Right prevention”.

 

Priebeh projektu:

 1. školenie na tému: “Cyklus projektového manažmentu”.
 2. študijná cesta – po dobu 5 dní strávia v Bratislave 4 ukrajinskí participanti tréningu.
 3. školenia zo SR na Ukrajine – v 3 školách budú naše expertky hovoriť na tému “Human trafiking” a “Right prevention”.

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu na stránkach:

www.visegradfund.org

http://www.mofa.go.kr/

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

http://inrespublica.org.ua/en/

www.adra.org.ua

Pozri si, ako pomáhame na Ukrajine (foto neskôr)

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.

Globálne dobrovoľníctvo

 

Dobrovoľníctvo je vykonávanie činnosti v prospech iných osôb alebo organizácií v nízkopríjmových krajinách. Dobrovoľník za svoju činnosť nedostáva odmenu, má však hradené náklady za dopravu, stravu a ubytovanie. Dobrovoľník svojim dobrovoľníčením získava omnoho viac – môže sa mu pozitívne zmeniť rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti, naviac získa dôležitý sociálny kapitál: nové kontakty, partnerstvá a kopec užitočných zručností a skúseností. Spolu s ním rastie tiež hosťujúca, prijímajúca organizácia, ale aj tá domovská, vysielajúca.

 

ADRA Slovensko školí a vysiela slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do krajín tretieho sveta cez dobrovoľnícky program z dielne MZVaEZ SR, ktorý administruje SlovakAid. V roku 2019 máme vyslaných SlovakAid dobrovoľníkov Albánsku, Gruzínsku a Libanone. Viac informácií o ich pôsobení pripravujeme a čoskoro zverejníme na našej stránke.

 

Na rok 2019 hľadáme ešte 2 rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

 

1. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Albánska

(Projekt: „Budovanie kapacít ADRA Albania“ v organizácii ADRA Albánsko v Tirane; na obdobie: november 2019 – október 2020);

2. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Moldavska

(Projekt: „Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku“ v organizácii EcoVisio v Kišiňove a obci Riscova; na obdobie: september 2019 – august 2020);

 

Uchádzačov a uchádzačky o uvedené pozície prosíme o zaslanie motivačného listu a životopisu do 31. októbra 2019 na e-mail: volunteering@adra.sk.

Takto vyzerali výzvy a očakávania od potenciálnych kandidátov či kandidátok na minulé dobrovoľnícke projekty. Trúfli by ste si zapojiť sa?

Vyslaní mladí ľudia šli na “misiu” tam, kde ich bolo potreba – na základe dôslednej komunikácie medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou, ako aj na základe potrieb lokálnej komunity. Naši dobrovoľníci v teréne nerobia prácu, ktorú môže robiť miestny človek, ale mali by priniesť svoju expertízu, napríklad v oblasti IT, marketingu, komunikácie, projektového manažmentu, HR alebo vzdelávania, pričom nejde o nadradenosť, ale o princíp: nebrať prácu lokálnym ľuďom. Popri tom sa učia v nových prostrediach a skupinách ľudí novým zručnostiam.

Kde pôsobili naši rozvojoví dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Za uplynulých päť rokov sme vyslali dvadsaťštyri rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Niektorí smerovali do komunít vnútorne presídlených ľudí v Gruzínsku, členov rómskej komunity v Albánsku, obetí tajfúnu na Filipínach, sociálne vylúčených rodín v Keni, začínajúcich aktivistov na Ukrajine, migrujúcich ľudí v Libanone, traumatizovaných ľudí po vojne v Bosne a Hercegovine atď..

Naša organizácia je partnermi z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a globálneho dobrovoľníctva (práve pre kvalitnú predvýjazdovú prípravu a dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, ako aj vhodne zvolené sektorové a teritoriálne priority pobytov) označovaná za jedného zo slovenských lídrov vo vysielaní mladých ľudí do nízkopríjmových krajín, na čo sme hrdí a za čo sme vďační.

V roku 2016 sme vyslali do sveta jedenásť dobrovoľníkov, ktorí účinne pomáhali v ôsmich krajinách: Albánsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko.

Vroku 2017 sa dobrovoľníčka Janka vrátila z Albánska, kde pomáhala pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dobrovoľníčky Barborka a Veronika pomáhali na Filipínach a v Albánsku. Ocenenie „Dobrovoľník roka SlovakAid“ za rok 2016 si v roku 2017 na pôde MZVaEZ SR prevzal náš dobrovoľník Samuel Čellár za svoju efektívnu dobrovoľnícku činnosť v Keni.

V roku 2018 sme realizovali dobrovoľnícke projekty na vyslanie mladých ľudí do krajín Globálneho Juhu (Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina), na rok 2019 máme schválených päť dobrovoľníckych pozícií.

Mediálne a vzdelávacie výstupy o globálnom dobrovoľníctve:

O tom, aké sú motivácie a motívy mladých ľudí pred výjazdom na „misiu“, ako aj o ich očakávania od pobytu a ako ich včas odčítať i manažovať v rámci manažmentu dobrovoľníctva, sa dozviete viac v tomto článku.

O praktických radách a zabezpečení bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov do tzv. rozvojových krajín, ako aj o manažovaní rizík v teréne, sa dočítate v tomto článku.

O tom, prečo je vlastne dôležitý taký manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, a aké časti obstahuje, sa dozviete v tomto texte.

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa snažia počas svojho pobytu v nízko-príjmových krajinách informovať verejnosť v podobe blogov. V rámci ponávratových aktivít potom o svojich skúsenostiach rozprávajú na verejných podujatiach a sovetových prednáškach, tzv. ADRA večeroch. Fotografie z týchto podujatí možno nájsť v tomto fotoalbume.

K rozvojovému pribudol manažment humanitárneho dobrovoľníctva

Okrem dobrovoľníckeho programu SlovakAid je ADRA Slovensko od roku 2017 zapojená aj do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a od roku 2019 aj do jeho pokračovania v podobe ďalšieho dvojročného projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action). Vrámci neho budú priamo vybraní kandidáti a kandidátky pripravovaní a vyslaní na svoju “misiu” do post-konfliktných krajín. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers” iniciatívy.

Pozrite si sériu edukatívnych videí z dielne ADICE (partnera našej ADRA z projektov HVM a HVA), vďaka ktorým sa lepšie zorientujete v princípoch dobrovoľníctva v krajinách Globálneho Juhu. Prvé video sa týka zabezpečenia kvalitného manažmentu dobrovoľníkov, druhé video sa týka výberu vhodných kandidátov či kandidátok na svoj pobyt v nízkopríjmovej krajine. Tretie video sa týka priamo bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, štvrté video sa týka informovania o pobyte a zodpovednej komunikácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s rôznymi cieľovými skupinami (donori, prijímatelia pomoci, lokálni ľudia v hosťujúcej rozvojovej krajine, partnerské organizácie, rodina, široká verejnosť, médiá atď.)

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.

Current Humanitarian Volunteering vacancies

– EU Aid volunteers

In 2017 ADRA Slovakia joined 2-years long project HVM (Humanitarian Volunteering management) which was focusing on reinforcement and sustainability in humanitarian volunteering management. In 2019 we have joined another project as a continuation – HVA (Humanitarian Volunteers in Action) – focused on predeparture preparation and sending humanitarian volunteers abroad for their missions to post-conflict countries. Both projects are realized thanks to the financial support of the European Union within the “EU Aid Volunteers” initiative (EUAV) and led by the French organization ADICE. The project includes twelve partners coming from the European Union, Balkan, Caucasus and Maghreb.

About EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers brings together volunteers and organisations from different countries, providing practical support to humanitarian aid projects and contributing to strengthening the local capacity and resilience of disaster-affected communities.

Participants in the EU Aid Volunteers initiative must be over 18 years of age and be citizens of an EU Member State or long-term residents in the EU.

The support package to volunteers while on deployment includes accommodation, travel, insurance, ongoing learning, development, a monthly allowance while on deployment, and a resettlement allowance to help with expenses on returning home.

1st Call for first three EU Aid Volunteers – administrated by ADRA SLOVAKIA – were published in December 2018 – January 2019 period. 2nd Call for 2 other vacancies was published in March – April 2019.

On this page, from Winter 2018 current calls for humanitarian volunteers will be published and updated. Stay tuned!

 

Current calls published!

 1. If you are interested in journalism, intercultural communication and public presentation of projects, try to apply for a volunteering position in Georgian nonprofit organization Merkuri. More info after clicking on the position: Junior EU Aid Volunteers – Communications manager (Georgia, 12 months).
 2. If you are familiar with project management, our partner organization ADRA Albania is looking for you. More info after clicking on the position: Junior EU Aid Volunteers – Assistant Project manager (Albania, 9 months).
 3. In Winter call we were looking (in close cooperation with our partner organization ADRA Albania) for a volunteer with a strong interest in project cycle management. We have been trying to find a proper volunteer for the position: Junior EU Aid Volunteers – Project development assistant (Albania, 12 months; Application process – Closed).
 4. In past we were also looking for a person devoted to a support for people with disabilities or health problems. This call for volunteering came from partner NGO NCCS. The position title was: Junior EU Aid Volunteers – Occupational therapist (Albania, 12 months; Application process – Closed).
 5.  We were also looking for someone willing to implement an income generating strategy, an efficiency of financial functioning and marketing activities of particular social enterprise in the capital of Turkey. The call was created in close cooperation with Small Projects Istanbul and the position title was: Junior EU Aid Volunteers – Income generating activities & Livelihoods Assistant (Turkey, 12 months; Application process – Closed).

How to apply

Visit ADRA website: https://www.adra.sk/en/volunteering_vacancies/

Go through all the Application requirements: Self-Assessment Questionnaire, Application form, EuroPass CV + Cover Letter

Send everything to volunteering@adra.skdeadline for the applications: 14. 04. 2019

Attend the Training for Humanitarian Aid Volunteers in Brussels

Mandatory orientation and/or internship (Apprenticeship at ADRA Slovakia’s office) in Bratislava

Deployment: ½ July 2019 – ½ July 2020 (9 – 12 months)

We have created new email address: volunteering@adra.sk, because we know that in next few weeks we will receive many questions, as well as well prepared motivation letters and CVs. The Application Infopack to be downloaded here. Good luck!

 

You can see project photos here

How can you help?

You can donate now

Support our work, so we can help people and change their lives. Let’s help together!
Thank you.

Aktuálne výzvy na humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky – EU Aid volunteers

Organizácia ADRA Slovensko sa v roku 2017 zapojila do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V roku 2019 sa zapojila do jeho pokračovania v podobe ďalšieho dvojročného projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action), v rámci ktorého už budú priamo vybraní kandidáti a kandidátky pripravovaní a vyslaní na svoju “misiu” do post-konfliktných krajín. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers” iniciatívy. Je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu dvanásť partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

O iniciatíve EU Aid volunteers

Iniciatíva EU Aid Volunteers je program EÚ na prípravu a vysielanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do certifikovaných organizácií, pôsobiacich mimo EÚ. Na výzvy programu EU Aid Volunteers môžu reagovať a prihlášku poslať občania hociktorej členskej krajiny EÚ aj ľudia s dlhodobým trvalým pobytom v krajinách EÚ.

Čo sa týka finančných aspektov dobrovoľníckeho pobytu, všetky náklady na pobyt dobrovoľníka či dobrovoľníčky sú plne hradené z programu (vycestovanie, ubytovanie, strava, poistenie, predvýjazdový tréning, mentoring počas pobytu, mesačný finančný príspevok / vreckové).

ADRA Slovensko bude vysielať v rámci projektu HVA celkovo päť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, troch v prvom kole (december 2018 – január 2019) a dvoch v druhom kole (marec – apríl 2019).

 

Na tejto stránke budú pribúdať aktuálne výzvy na dobrovoľnícke pozície, ktoré budeme postupne obsadzovať. Pravidelne nás preto sledujte!

 

Aktuálne výzvy zverejnené!

1. Ak ste študovali žurnalistiku a interkultúrna komunikácia či prezentácia projektov je vašou silnou stránkou, potom skúste dobrovoľnícku pozíciu v gruzínskej organizácii Merkuri. Takto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v gruzínskom Zugdidi. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Communications assistant (Gruzínsko, 12 mesiacov). 

2. Ak sa vyznáte v projektovom manažmente, tak naša partnerská organizácia ADRA Albánsko hľadá práve vás. Takto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v albánskej Tirane a regióne Kruja. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Assistant Project manager (Albánsko, 9 mesiacov).

3. V prvej výzve hľadala naša partnerská organizácia ADRA Albánsko niekoho na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Project development assistant (Albánsko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

4. Takisto sme hľadali v zime niekoho v rámci komplexnej sociálnej, no najmä zdravotnej podpory ľuďom s postihnutím či so zdravotnými ťažkosťami. Šlo o výzvu organizácie NCCS na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Occupational therapist (Albánsko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

5. No a nakoniec sme hľadali i človeka, ktorého baví finančné fungovanie a marketing sociálneho podniku v hlavnom meste Turecka, a chcel by zlepšiť predaj jeho produktov, a teda i spôsob obživy vylúčených ľudí. Takto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v tureckom Istanbule. Šlo o ponuku Small Projects Istanbul na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Income generating activities & Livelihoods Assistant (Turecko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

Dôležité informácie k výzvam

Deadline na podanie žiadosti: 14. 04. 2019

Vyslanie: ½ Júla 2019 ½ Júla 2020 (9 až 12 mesiacov)

Predvybraní kandidáti a kandidátky absolvujú tréning pre humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Bruseli.

Úspešný uchádzač alebo uchádzačka absolvuje pred vyslaním inštruktáž a/alebo stáž v ADRA Slovensko (½ Máj až ½ Júl).

Spojazdnili sme novú emailovú adresu: volunteering@adra.sk, lebo vieme, že v najbližších týždňoch od vás budeme dostávať veľa otázok, kvalitných motivačných listov a životopisov. Infopack k výzvam vo forme pdf si možno stiahnuť tu. Držíme prsty; dobrovoľníctvu zdar!

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.

Sending humanitarian volunteers abroad as a part of HVA (Humanitarian Volunteers in Action) project

 

On October 2018 a group of ten nongovernmental organizations (including ADRA Slovakia) has launched a new 2-year project called Humanitarian Volunteers in Action (HVA) in French town Roubaix. This project is a continuation of Humanitarian Volunteering Management (HVM) project that took place prior to the HVA. The main priorities of the HVM project were to strengthen and sustain the volunteering management, as well as building capacities of organizations outside of the European Union (EU), which will be hosting new volunteers from the EU.

A preparation to fulfil the conditions in order to gain a certification from the EU was a part of the HVM and it included both, the sending organizations and hosting organizations too. During the summer 2018 ADRA Slovakia (as a well-functioning sending organization) successfully obtained this certificate. In the upcoming months ADRA Slovakia (as the first and only organization from Slovak pool of humanitarian non-governmental bodies) will send its first volunteers under the framework of EU Aid volunteers to their own missions to the low-income countries.

 

The aim of HVA project:

The aim of the HVA project is to send a number of volunteers to certified organizations in particular regions of the Global South for a period of six to twelve months. Following are three sending organizations from the European Union: ADICE (France), MONDO (Estonia), and ADRA Slovakia (Slovakia). Subsequently, Merkuri (Georgia), AICHA (Morocco), Isaaf Jerada (Morocco), Small projects Istanbul (Turkey), ADRA Albania (Albania), NCCS (Albania) and APCS (Algeria) are the rest of partner organizations who are based outside of the European Union.

Similarly to the HVM project, the HVA has been implemented thanks to the financial support from the biggest European donor – the European Union – the initiator of the EU Aid Volunteers program. Two types of volunteers from the EU will be supported and sent out via the EU Aid Volunteers program: expert volunteers, who possess an expertise in a specific field related to humanitarian aid, as well as “junior” volunteers, whose experience has not reached high level yet. The chosen participants will be selected for the particular volunteer positions – based on the particular needs of the hosting organizations. These volunteers might act in the field, for instance, of psycho-social or medical support of the victims of natural disasters or social conflicts; or in the field of a project management in humanitarian organizations or in a communication with stakeholders; or else in peace-building activities and disaster risks reduction actions; as well as an education and a prevention against the negative impacts of the climate change, etc.

The calls for humanitarian volunteers are available for all citizens of the European Union, as well as for long-term residents in the EU, regardless of the base location of the sending organization. In other words, if the call for the EU Aid volunteers will be announced by a Slovak organization (which is in our case ADRA Slovakia), a candidate from Slovakia, but also, for example, a citizen from Czechia or France is eligible to apply for this opportunity.

At the beginning of year 2019 there will be twelve volunteers sent abroad for their volunteering missions as a part of the HVA project, out of which four of them will be represented from ADRA Slovakia. More information about the desired profiles of volunteers (regarding their skills, the offered positions and the destinations of their volunteer activities) will be soon announced on our website, as well as our Facebook page.

Watch the series of educational videos (created by the leader of HVM and HVA project – ADICE) that would make you better understand the principles of volunteering process in Global South countries. The first video is about ensuring the quality of volunteering management, the second video is about selecting suitable candidates for their volunteering missions. The third video relates directly to the safety of volunteers in the field and the fourth video is about the ensuring volunteering projects’ visibility and responsible communication of volunteer with various target groups of information recipients (donors, family, general public, media, partner NGOs, beneficiaries of development assistance, local people etc.).

 

Autumn 2018: Kick-off of the project and first training

In fall 2018 a Kick-off seminar of HVA project took place in French town Roubaix. Our organization ADRA Slovakia together with French organization ADICE, Estonian MONDO organization and Italian ASPEm led a training for 47 representatives of non-governmental organizations from 17 countries. Project management was the theme because managing people and projects is the foundation of every well-functioning organization. The aim of the training was to strengthen the capacities of the participating organizations, as well as to develop partnerships in the field of humanitarian aid, global volunteering and development cooperation.

On this page, we have published current calls for humanitarian volunteers will be published and updated. Good luck with an application process!

Spring 2019: Preparatory Visits to Host Organizations, Selection Procedure

At the beginning of the year, the project manager from ADRA Slovakia (together with HVA project partners from MONDO and ADICE) visited two organizations in Albania (ADRA Albania and NCCS) and one in Turkey (Small projects Istanbul). The aim of preparatory visit was to verify the working conditions and other details of the stay of future humanitarian volunteers. They will start compulsory pre-departure training after a successful selection process in February. Their volunteering stay will begin in July.

Currently we are reading all the motivations and cover letters and conducting first interviews with candidates – willing to volunteer abroad. Also second round – new open calls for EU Aid volunteers was published online.

More about the donor and partners of the HVA project here:

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

www.adice.asso.fr

www.mondo.org.ee/en

www.merkuri.org.ge/en

www.jerada-issaf.blogspot.fr

www.oumifiss.org

www.nccsalbania.wordpress.com

http://www.adraalbania.org/

www.smallprojectsistanbul.org

https://www.facebook.com/apcs31/

You can see project photos here

How can you help?

You can donate now

Support our work, so we can help people and change their lives. Let’s help together!
Thank you.

Vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez projekt HVA

 

V októbri 2018 vo francúzskom meste Roubaix skupina desiatich mimovládnych orgnizácií (vrátane ADRA Slovensko) odštartovala nový dvojročný projekt HVA (Humanitarian Volunteers in Action). Projekt HVA nadväzuje na predchádzajúci projekt HVM (Humanitarian Volunteering Management), ktorého účelom bolo posilnenie a udržateľnosť manažmentu dobrovoľníctva, ako aj budovanie kapacít organizácií mimo EÚ, ktoré budú prijímať európskych dobrovoľníkov dobrovoľníčky.

Súčasťou predošlého projektu bola aj príprava na splnenie podmienok pre získanie certifikácie od Európskej únie – na strane vysielajúcej, ale aj prijímajúcej organizácie. V lete ADRA Slovensko – ako dobre a bezpečne fungujúca vysielajúca organizácia – tento certifikát získala. O pár mesiacov začne ako zatiaľ jediná zo Slovenska vysielať prvých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na svoje „misie“ do krajín s nižšími príjmami pod hlavičkou EU Aid volunteers.

 

Cieľ HVA projektu:

Cieľom tohto nového dvojročného projektu HVA je vyslať na 6–12 mesiacov dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do vyškolených a certifikovaných organizácií v konkrétnych regiónoch Globálneho Juhu. Medzi vysielajúce organizácie z EÚ patria: ADICE (Francúzsko), MONDO (Estónsko), ADRA Slovensko (Slovensko). Medzi prijímajúce organizácie mimo EÚ patria: Merkuri (Gruzínsko), AICHA (Maroko), Isaaf Jerada (Maroko), Small projects Istanbul (Turecko), ADRA Albania (Albánsko), NCCS (Albánsko) a APCS (Alžírsko).

Rovnako ako predchádzajúci projekt HVM, tak aj HVA je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci programu ‘EU Aid Volunteers‘. Cez program EU Aid Volunteers sú vysielaní európski odborní dobrovoľníci, dobrovoľníčky (s expertízou vo vybranej oblasti), ako aj „junior“ dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí majú menej skúseností, ako tí odborní. Konkrétní ľudia sú na dané pozície vyhľadávaní na základe potrieb prijímajúcej organizácie a budú vysielaní vysielajúcou organizáciou, sídliacou a pôsobiacou v EÚ. Môžu pôsobiť napríklad v oblasti psycho-sociálnej či zdravotníckej podpory obetí prírodných alebo spoločenských katastrof, ďalej v oblasti projektového manažmentu konkrétnych humanitárnych organizácií, komunikácie so stakeholdermi, budovania mieru a znižovania rizík opakovania katastrof, vzdelávania a prevencie pred negatívnymi dosahmi zmeny klímy atď.

Výzvy pre humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú prístupné pre všetkých občanov a občianky EÚ, aj pre ľudí s dlhodobým pobytom na území EÚ, a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine je situovaná vysielajúca organizácia. To v praxi znamená, že ak výzvu, na európskeho humanitárneho dobrovoľníka zverejní slovenská organizácia (v našom prípade ADRA Slovensko), môže sa na ňu prihlásiť občan Slovenska, ale pokojne aj občan Česka Poľska alebo Francúzska.

Cez projekt HVA bude v roku 2019 vyslaných celkovo dvanásť ľudí na svoje dobrovoľnícke pobyty, z toho budú štyria dobrovoľníci či dobrovoľníčky vyslaní práve cez ADRA Slovensko. Viac informácií o tom, akých ľudí (s akými zručnosťami a na aké pozície) budeme hľadať a do ktorých organizácií ich budeme vysielať, sa dozviete už čoskoro – na našom webe aj na našej Facebook-ovej stránke.

Pozrite si tiež sériu edukatívnych videí z dielne ADICE (partnera našej ADRA z projektov HVM a HVA), vďaka ktorým sa lepšie zorientujete v princípoch dobrovoľníctva v krajinách Globálneho Juhu. Prvé video sa týka zabezpečenia kvalitného manažmentu dobrovoľníkov, druhé video sa týka výberu vhodných kandidátov či kandidátok na svoj pobyt v nízkopríjmovej krajine. Tretie video sa týka priamo bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, štvrté video sa týka informovania o pobyte a zodpovednej komunikácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s rôznymi cieľovými skupinami (donori, prijímatelia pomoci, lokálni ľudia v hosťujúcej rozvojovej krajine, partnerské organizácie, rodina, široká verejnosť, médiá atď.)

Jeseň 2018: Kick-off projektu a prvý tréning

Naša ADRA Slovensko spolu s francúzskou organizáciou ADICE, estónskou organizáciou MONDO a talianskou organizáciou ASPEm viedla na jeseň 2018 vo francúzskom meste Roubaix tréning pre 47 zástupcov a zástupkýň mimovládnych organizácií zo 17 krajín sveta. Témou bol projektový manažment, keďže manažment projektov i ľudí je základom každej dobre fungujúcej organizácie. Cieľom tréningu bolo posilniť kapacity zúčastnených organizácií, ako aj rozvíjať partnerstvá na poli humanitárnej pomoci, globálneho dobrovoľníctva, ale i rozvojovej spolupráce.

Na tejto podstránke sme zverejnili prvé aktuálne výzvy na kandidátov a kandidátky na obsadenie pozícií humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v postkonfliktných krajinách. Preto nás pravidelne sledujte!

Jar 2019: Prípravné návštevy hosťujúcich organizácií, výberové konanie

Začiatkom roka projektové manažérky ADRA Slovensko spolu s partnermi z HVA projektu (MONDO, ADICE) navštívili dve organizácie v Albánsku (ADRA Albánsko a NCCS), jednu v Turecku (Small project Istanbul) a jednu v Gruzínsku (Merkuri). V rámci tzv. “preparatory visit” tak overili pracovné podmienky a ďalšie detaily pobytu budúcich humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Tí po úspešnom výberovom konaní vo februári nastúpia na povinnú predvýjazdovú prípravu a v júli odštartujú svoje dobrovoľnícke pobyty.

Momentálne prebiehajú pohovory so záujemcami a záujemkyňami z prvej výzvy a bola zverejnená druhá výzva na potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Všetkým držíme prsty a tešíme sa na ich motivácie.

Leto 2019: Vysielanie prvých humanitárnych pracovníčok

Dostali sme sa do najviac očakávanej fázy – vysielania prvých humanitárnych pracovníčok do hosťujúcich organizácií v nízko-príjmových krajinách. Prvou z nich je dobrovoľníčka Laura z Talianska, ktorá bude vyslaná na pozíciu “Project development assistant” do partnerskej ADRA Albania. Aby bola na svoju “misiu” a prácu s projektami čo najlepšie pripravená, absolvuje práve u nás v kancelárii dvojmesačnú stáž. Pomáha zahraničnému oddeleniu s prípravou a implementáciou zahraničných projektov. Začiatkom júla sme ju spoločne privítali v našom ADRA tíme.

Viac o donorovi a partneroch HVA projektu nájdete na:

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

www.adice.asso.fr

www.mondo.org.ee/en

www.merkuri.org.ge/en

www.jerada-issaf.blogspot.fr

www.oumifiss.org

www.nccsalbania.wordpress.com

http://www.adraalbania.org/

www.smallprojectsistanbul.org

https://www.facebook.com/apcs31/

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.

Pomôžme spolu obetiam násilia začať nový dôstojný život

 

Počet hlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia vzrástol za posledné roky o 80 %. Počet obetí, ktoré vyhľadali pomoc, vzrástol z 20 % na 54 %. Počet zabitých obetí domáceho násilia narástol v roku 2018 na 13. Pričom obeťami nie sú iba ženy. Podľa štatistík EÚ je týraných 10 % mužov, na Slovensku je to 30 % mužov.

Aj preto sme sa v ADRA Slovensko rozhodli, že nezostaneme ticho a budeme o násilí hovoriť nahlas. Založili sme Krízový intervenčný tím (KIT) na pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia – viac o našej práci na tejto stránke.

Upozorňujeme na príznaky domáceho násilia a sexuálneho zneužívania. Organizujeme diskusie a obetiam násilia poskytujeme dlhodobú komplexnú pomoc – právnu, psychologickú, aj sociálnu. Aby sme im pomohli povedať NIE a začať nový dôstojný život.

Klikni na video ▶️

Prečo je dôležité hovoriť o násilí nahlas?

 

V tíme ADRA KIT (Krízový intervenčný tím) veríme, že každý človek má právo na dôstojný život v bezpečí. Obete domáceho násilia a zneužívania si nedokážu pomôcť sami. Často trvá roky, kým sa odhodlajú a vyhľadajú pomoc. Pričom následky si veľakrát do života odnesú ich deti. Mnohé z nich neskôr opakujú to, čo sa doma naučili alebo sa samé stávajú obeťami. Ak chceme mať zdravú spoločnosť, musíme upozorňovať na násilie, pomáhať jeho obetiam a podporovať zdravé vzťahy.

 Ako môžeš pomôcť?

 

Ak máš podozrenie, že niekto v tvojom okolí zažíva násilie alebo zneužívanie, začni o násilí hovoriť nahlas.

1. Pomôž tejto osobe rozpoznať príznaky zneužívajúceho vzťahu ⬇️

Uvedomenie si, že to, čo obeť zažíva vo vzťahu, nie je v poriadku a môže byť formou násilia, je prvým krokom na ceste k pomoci. Dôležité je spozorovať tieto dve veci: a) ak niekto začína nad ňou prejavovať moc a kontrolu, b) a verbálnu či fyzickú agresiu. Posuň tieto dôležité informácie tejto osobe napríklad vo forme článku od našej psychologičky Lucie Klimáčkovej, ktorá v ňom uvádza aj príklady z praxe: www.adra.sk/nezostanme-ticho-o-nasili-nahlas/

2. Pokús sa s touto osobou otvorene porozprávať a vypočuť ju ⬇️

Vyrozprávať sa niekomu, nájsť človeka, ktorému môže obeť dôverovať a povedať mu, čo prežíva, je pre ňu rovnako dôležité. Aj keď jej nevieš priamo poradiť či pomôcť, častokrát stačí vypočuť, pochopiť. Byť ticho, nikomu nepomôže. Ak sa ti táto osoba zdôverí, znamená to, že rozpoznala príznaky zneužívajúceho vzťahu a začína si uvedomovať, že to, čo prežíva, nie je v poriadku. Aj keď sa možno hanbí o tom rozprávať. Ubezpeč ju, že vždy existuje riešenie a že v tom nie je sama, sám.

3. Odporuč jej/jemu skúsených odborníkov, odborníčky ⬇️

Pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia je účinná, len ak je dlhodobá a komplexná. Obeť si zvyčajne nedokáže pomôcť sama. Je zastrašovaná, zneisťovaná, cíti sa byť vinná, snaží sa násilníkovi dokázať, že nemá pravdu, keď tvrdí, že je neschopná, nemiluje ho/ju dostatočne a pod. Obeť potrebuje pomoc a podporu, až kým znova nadobudne stratené sebavedomie a postaví sa na vlastné nohy. Odporučiť jej môžeš ADRA KIT – 0908 798 997 a túto webovú stránku.

4. Daruj obetiam násilia dôstojný život ⬇️

Daniela Borzová, Lucia Klimáčková, Ivana Klimentová – právnička, psychologička a sociálna pracovníčka. To sú naše odborníčky s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré sa spojili a vytvorili ADRA KIT – krízový intervenčný tím pre pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia. Dnes poskytujú komplexnú pomoc už takmer 20-tim osobám. A ako prvé na Slovensku pôsobia aj priamo v teréne – realizujú výjazdy za obeťou či jej transfer do bezpečia.

 

Doteraz túto náročnú prácu robili ako dobrovoľníčky vo svojom voľnom čase! No ak chcú fungovať ďalej a pomáhať ďalším obetiam, ktoré nás denne kontaktujú, potrebujú tvoju pomoc. ➡️ Staň sa teraz podporovateľom/-kou tímu ADRA KIT – prispievaj mesačne podľa svojich možností alebo nám pošli jednorazový dar. Zdieľaj túto stránku a oslov ľudí či firmy vo svojom okolí, ktoré by chceli dlhodobo prispievať na pomoc, ktorá má skutočný zmysel. Ďakujeme.

Mala som strach začať veci riešiť s políciou vďaka ich nezáujmu, bála som sa, že by mi bolo ešte viac ublížené. Pracovníčky ADRA KIT-u mali úplne iný prístup, rýchlo si získali moju dôveru a vedela som, že mi chcú skutočne pomôcť a majú skúsenosti s riešením násilia. Danka ma ubezpečila, že ľudsky ani legislatívne nie je prípustné, aby mi niekto ubližoval a že bude zastávať moje práva a chrániť ma. Zo všetkých psychológov, ktorých som navštívila, mi Lucka pomohla najviac a z prežitých tráum som sa vďaka nej dostala veľmi rýchlo. Pomohla mi pochopiť, že život nie je až taký zlý. Vie ako na to. ADRA KIT mi veľmi pomohol na ceste začať nový život, odpustiť a zabudnúť na to, čo sa stalo. Som veľmi vďačná im aj celej organizácii ADRA za to, že existuje tento tím a za ich veľkú snahu pomáhať!

Klientka ADRA KIT

Klikni na video ▶️

Na Slovensku v súčasnosti až 33 % žien žije v násilnom vzťahu49 % žien vo veku nad 15 rokov zažilo sexuálne násilie minimálne raz za život. Skúsenosti s domácim násilím má 30 % mužov. U 60–70 % detí je možné hovoriť ako o obetiach násilia, ak jeden z rodičov zažíva násilie. Ohrozenou skupinou sú aj seniori, kde 25 % zažíva násilie v sociálnych zariadeniach a 46 % v domácej starostlivosti.

Podľa Národného akčného plánu MPSVaR na Slovensku chýba 41 špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie a 11 krízových centier pre obete sexuálneho násilia. Zoznam krízových centier v SR možno nájsť tu. Pre mužov nemáme vytvorené žiadne poradenské ani krízové centrum. Národnú linku pritom ročne kontaktuje aj cca 66 mužov. Situácia je kritická.

KIT v médiách

 • Žijete v zneužívanom vzťahu? Rozpoznajte príznaky včas a konajte (Ženy v meste, 2018)
 • Vymožiteľnosť práva v prípade domáceho násilia. Aj toho za štyrmi stenami (Ženy v meste, 2018)
 • Prudký nárast obetí domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku (Topky, 2018)
 • Krízový intervenčný tím hľadá šesť zodpovedných darcov, ktorí povedia násiliu NIE (Zdravie.sk, 2018)
 • O páchanom násilí (nielen na ženách) nemožno mlčať: vyhľadajte pomoc (Zdravie.sk, 2018)
 • Akých práv sa môžu obete domáceho násilia domáhať bezprostredne po útoku? (Zdravie.sk, 2018)
 • Domáce násilie? Hovorte o ňom nahlas! Radí psychologička (Ženskýweb, 2018)
 • Najprv to bola veľká láska, potom bitka. Zuzka ušla pred partnerom s dvoma malými deťmi (Ženy v meste, 2018)
 • Hrozné zistenie: VIDEO Prudký nárast obetí domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku! (Topky.sk, 2018)
 • Odkaz kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ pre Slovensko (Zdravie.sk, 2018)
 • Policajná vyšetrovateľka odkrýva tabu: Randíte s násilníkom? (Aktuality.sk – Diva, 2017)
 • Istanbulský dohovor – áno či nie? (web ADRA, TS, 2018)
 • Vzťah plný násilia: prečo je také ťažké z neho odísť? (Zdravie.sk, 2018)
 • Expertky KIT-u budú diskutovať o tom, ako odhaliť manipulátora vo vzťahu (ProHuman, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu? (Ženský web, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu – pozvánka (Kam do mesta, 2019)
 • Odborná diskusia: ako odhaliť manipulátora vo vzťahu? (Zdravie.sk, 2019)
 • Odkaz kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ pre Slovensko (Zdravie.sk, 2018)

 

U našich susedov vznikli v produkcii Českej televízie dva dôležité dokumenty, ktoré vám ozrejmia, ako vyzerá domáce násilie, páchané na ženách (Z lásky nenávist), prerozprávané cez príbehy pätice žien. Výnimočný, a v našom regióne azda prvý, je ale dokumentárny pohľad na to, ako vyzerá násilie, páchané na mužoch (Z lásky nenávist 2), prerozprávané cez príbehy štyroch mužov. Obe témy sú, ako v ČR, tak aj v SR, stále tabuizované. O násilí však nemožno ďalej mlčať.

2. časť

Prečo hovoriť o násilí nahlas?

3. časť

Ako rozpoznať signály násilia?

4. časť

Aká je situácia na Slovensku?

5. časť

Aj ty môžeš pomôcť – zisti ako

Ponuka pre firmy – zmysluplný projekt na Slovensku!

 

ADRA KIT hľadá 6 zodpovedných firiem, ktoré chcú podporiť dlhodobú a komplexnú odbornú pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku sumou 250 Eur mesačne (na faktúru do nákladov). Aby sme dokázali fungovať ďalej, potrebujeme pokryť náklady na odmeny za vykonanú prácu v právnej aj psycho-sociálnej oblasti a benzín pre krízovú intervenciu v teréne.

 

➡️ Pre viac informácií, prosím, kontaktujte kit@adra.sk+421 908 798 997  (Daniela Borzová) alebo daniel.kaba@adra.sk+421 907 235 511 (Daniel Kaba, riaditeľ ADRA Slovensko). Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme – darovať dôstojný život má zmysel.

Staňte sa teraz naším oficiálnym firemným partnerom

 

Čím skôr sa rozhodnete podporovať ADRA KIT, tým dlhšie budete súčasťou našej kampane s vysokým počtom zobrazení a zaujímavým dosahom aj cieľovou skupinou. Hľadáme 6 oficiálnych partnerov zabehnutého projektu ADRA KIT, za vašu podporu vám vystavíme riadnu faktúru (charitatívna reklama do 20 000 Eur ročne ide do nákladov firmy). Tu aj v celej našej ďalšej komunikácii a kampaniach môže byť vaše logo v spoločnosti dobrých značiek a firiem ⬇️ Prvým partnerom projektu, ktorý sa rozhodol podporiť najmä týrané ženy a deti, je e-shop EnikiBeniki, ďakujeme.

Pomáhame každému bez rozdielu

 

Domáce a sexuálne násilie sa vyskytuje vo všetkých vekových kategóriách, etnických prostrediach a ekonomických úrovniach. Takéto správanie nie je nikdy prijateľné, či ide o muža, ženu, tínedžera alebo staršieho dospelého.

Naším hlavným cieľom je pomôcť obetiam, ktoré zažili/zažívajú domáce či sexuálne násilie bez ohľadu na ich pohlavie, rod, vek a etnickú príslušnosť, rovnako ako aj ich sociálnemu okoliu (deti, blízki, známi, priatelia). Viac tu.

  kit@adra.sk

+421 908 798 997

ADRA Slovensko

Profesionálna humanitárna a rozvojová organizácia, člen siete 141 pobočiek ADRA po celom svete. Už 25 rokov pomáhame na Slovensku aj v zahraničí, viac na www.adra.sk a www.facebook.com/adraslovensko

 

Už 25 rokov pomáhate s nami. Ďakujeme

 

ADRA Slovensko oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Už 25 rokov pomáhate ľuďom v núdzi na Slovensku

aj v rozvojových krajinách s nami! Srdečne vás pozývame na špeciálny program pri tejto príležitosti,

ktorý sa bude konať v sobotu 16. júna 2018 od 10,00 hod. v Bratislave na Cablkovej 3.

Tešíme sa na vás.

 

Online prenos naživo či záznam z podujatia #25rokovADRA vás vďaka Štúdiu Nádej srdečne pozývame sledovať tu:

25 rokov, 25 fotografií

 

Stovky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, desiatky projektov a krajín, státisíce kilometrov a ľudí v núdzi, ktorí dostali pomoc…,

25 fotiek by bolo málo. Pripomeňte si s nami aspoň zopár momentov zo života ADRA, na ktoré radi spomíname:

Živé spomienky – video pozdravy od 6 riaditeľov pre vás

 

Pozrite si teraz, ako spomínajú na časy, keď riadili ADRA Slovensko a čo jej želajú do budúcnosti – jej šiesti riaditelia:

Zvonko Mezga, Peter Talaj, Pavol Cimerman, Daniel Dräxler, Marcel Kaba a súčasný riaditeľ Daniel Kaba:

NEZABUDNUTEĽNÝCH 25 ROKOV INTENZÍVNEJ POMOCI

 

Každé obdobie bolo výnimočné. Ďakujeme, že ste boli pri tom a pomáhali ste s nami vždy tam,

kde to bolo najviac potrebné:

 

Blahoželania k 25. výročiu ADRA Slovensko:

 

 

Jonathan Duffy, prezident ADRA International

(možnosť zapnúť slovenské titulky)

Andrej Kiska, prezident SR

25 rokov ADRA Slovensko

16. jún 2018 – poďakovanie riaditeľom a hosťom

16. jún 2018 – záznam celej slávnosti 25. výročia

Získajte teraz originálnu eko tašku

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

 

Aj v ADRA Slovensko sme sa pripravili na nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov a chceme Vás uistiť, že o Vaše osobné údaje sa staráme zodpovedne. V súvislosti s týmto všeobecným európskym nariadením (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám prinášame prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

 

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

 

Údaje prevádzkovateľa:

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. (ďalej ako “ADRA SK”)
Sabinovská 8
821 02 Bratislava

tel: 02/5292 5016, email: office@adra.sk

IČO: 30804850
DIČ: 2021117208

 

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom poskytovania bezplatného právneho poradenstva a zastupovania, psychologickej pomoci a sociálnej asistencie. Taktiež za účelom realizácie zasielania noviniek/newslettra a prijímania finančných darov.

 

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám

 

 • poskytujete vedome:

meno
priezvisko
ulica a súpisné číslo
poštové smerovacie číslo
mesto
telefónne číslo
názov spoločnosti
e-mailová adresa
č. účtu v tvare IBAN

 

 • údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

IP adresa
cookies

 

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

 

4. Súbory Cookies

„Cookie“ (po slovensky koláčik, sušienka) je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a čísel, ktoré posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom nášho webového servera. Hlavným účelom súboru cookie je umožniť nášmu webovému serveru prezentovať používateľovi prispôsobené webové stránky, vďaka čomu je skúsenosť pri návšteve webového sídla ADRA Slovensko osobnejšia, pričom stránky lepšie reagujú na individuálne potreby používateľa. Niektoré súbory cookies sú dôležité pre funkčnosť tejto webovej stránky a automaticky sa aktivujú pri návštevách používateľov. Niektoré súbory cookies nám umožňujú poskytovať používateľom služby a funkcie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, a prispôsobovať pre nich naše služby a zabezpečiť ľahkú a rýchlu prevádzku webovej stránky.

 

Webová stránka ADRA Slovensko používa na všetkých svojich stránkach nasledovné typy cookies:

 

 • Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre Vás čo najjednoduchšou na používanie.

 

Pri cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

 

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

 • Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe Vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

 

Google AdWords

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v príslušnej lište, ktorá sa zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať. Viac informácií o cookies a o tom, ako s ními pracovať, nájdete na www.aboutcookies.org, albo kliknite na „Pomoc“ v menu Vášho prehliadača.

 

IP adresa

Adresa internetového protokolu (IP) predstavuje sériu čísel, ktoré sú automaticky priradené užívateľovmu počítaču kedykoľvek sa pripojuje k poskytovateľovi jeho internetových služieb. Webové servery automaticky identifikujú počítač užívateľa prostredníctvom pridelenej IP adresy počas doby, kedy je užívateľ online. Dovoľujeme si informovať užívateľov našich stránok o tom, že môžeme zhromažďovať informácie o počítači užívateľa, vrátane IP adresy, o type operačného systému a internetového prehliadača za účelom administrácie systému a auditu používania internetovej stránky. Nespojujeme IP adresu užívateľa internetovej stránky so žiadnymi údajmi, prostredníctvom ktorých by mohol byť osobne identifikovaný, t.j. každé pripojenie užívateľa je zaznamenané, ale užívateľ zostane pre nás anonymný.

 

5. Webová metrika a analytika

ADRA web stránka používa Google Analytics v základnom nastavení bez ukladania osobných údajov.

 

6. Reklamné a propagačné služby

V prípade zadania e-mailovej adresy, mena a priezviska v časti homepage (https://www.adra.sk) DOSTÁVAJ ADRA NOVINKY E-MAILOM: sa Vaša e-mailová adresa zaraďuje do databázy ADRA SK určenej k rozposielaniu informácií o našich aktivitách/projektoch/kampaniach a pod. Vašu e-mailovú adresu zaraďujeme do databázy aj po účasti na akciách ADRA, ak svoj súhlas s rozposielaním vyššie uvedených informácií potvrdíte svojím podpisom či na základe oprávneného záujmu (napr. po darovaní cez darovací portál Darujme.sk).

 

Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

meno
priezvisko
e-mailová adresa

 

Z odoberania newslettra/noviniek je možné sa odhlásiť kedykoľvek, napríklad pri každej rozposielke kliknutím na príslušný link.

 

7. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta dostatočne ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

 

ĽudiaĽudom.sk

 

Darujme.sk

 

Google

 

MailChimp so sídlom v USA, ktoré sú certifikované a spadajú pod “Privacy Shield Framework” (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov).

 

8. Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta k rozposielkam spracovávame prostredníctvom systémov CRM (Customer Relationship Management – riadenie vzťahov so zákazníkmi), konkrétne MailChimp so sídlom v USA, ktorý je certifikovaný a spadá pod “Privacy Shield Framework” (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov).

Do týchto systémov zaraďujeme len tie dáta, na ktoré ste dali výslovný súhlas podpisom v prezenčnej listine alebo cez dobrovoľné zadanie e-mailovej adresy v časti homepage DOSTÁVAJ ADRA NOVINKY E-MAILOM:

 

Znenie súhlasu: Týmto dávam podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o akciách, aktivitách, projektoch, kampaniach organizovaných ADRA ako sú ADRA večery, projekty, semináre, diskusie. Súhlas dávam prevádzkovateľovi ADRA SK. ADRA SK používa k spracúvaniu osobných údajov aplikáciu MailChimp so sídlom v USA, ktoré sú certifikované a spadajú pod “Privacy Shield Framework” (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov).

 

9. Právo na prístup k údajom

Používateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

 

10. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

 

11. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Žiadosť k oprave údajov môžete zaslať na adresu office@adra.sk.

 

12. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje.

 

13. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Žiadosť k výmazu údajov môžete zaslať na adresu office@adra.sk.

 

14. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

 

15. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

 

16. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Budeme však radi, ak sa v takomto prípade obrátite najskôr na nás. Zistené nedostatky radi napravíme.

 

17. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ ADRA SK je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

 

18. Zabezpečenie ochrany údajov

Pre ochranu osobných údajov sme prijali a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

19. Mlčanlivosť

Naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.

 

 

V Bratislave, 25. mája 2018

 

 

 

Pomoc obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania na Slovensku 

Prežívate vy alebo niekto vo vašom okolí násilie? Kontaktujte náš Krízový intervenčný tím (KIT) tím e-mailom na kit@adra.sk alebo na krízovom čísle 0908 798 997. Sme pripravené vám pomôcť alebo poradiť (či skonzultovať konkrétne prípady, ak pracujete v tejto oblasti).

>>Prečítajte si skutočný príbeh Zuzany<<

>>Prečítajte si skutočný príbeh Dominiky<<

>>Prečítajte si tiež: V čom nás utvrdzujú skutočné príbehy obetí<<

>>Rozpoznajte príznaky včas a konajte<<

 

V rámci nášho projektu bezplatnej právnej pomoci sme identifikovali potrebu hovoriť nahlas o násilí a pomáhať obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania na Slovensku. Aktuálne poskytujeme komplexné právne a psycho-sociálne služby trom desiatkam osôb s cieľom pomôcť im začať žiť nový dôstojný život. Vytvorili sme preto projekt Krízového intervenčného tímu (KIT).

 

ADRA KIT (Krízový intervenčný tím)

je komplexné odborné centrum psycho-sociálnej a právnej pomoci na Slovensku,

ktoré bude zastrešovať všetky potrebné oblasti:

1. Prevencia

(vzdelávanie a osveta o problematike násilia cez prednášky, školenia, konferencie, diskusie a workshopy pre laickú aj odbornú verejnosť)

2. Krízová intervencia

(formou poradne, krízovej telefonickej linky a výjazdov do terénu za obeťami)

3. Sociálna rehabilitácia a adaptácia

(opätovné zaradenie obetí násilia do spoločnosti, tiež pracovné zaradenie, získanie zručností, budovanie sebaúcty a sebadôvery, psychoterapia a organizovanie stretnutí obetí na výmenu dobrých skúseností)

4. Advokácia

(presadzovanie záujmov obetí a ochrana ich práv, presadzovanie legislatívnych zmien. Tiež poukazujeme na príčiny sekundárnej viktimizácie žien, spočívajúcej v nepochopení prežívania násilia ženou, jej konania a správania zo strany polície)

 

 

 

Prečo sme sa v ADRE pustili do budovania KIT-u?

Podľa údajov Európskej komisie sa v krajinách EÚ stáva každá tretia žena obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia po dovŕšení veku 15 rokov, viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie a jedna z 20 žien bola znásilnená. Počet hlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia vzrástol za posledné roky o 80 %. Počet obetí, ktoré vyhľadali pomoc, vzrástol z 20 % na 54 %. Počet zabitých obetí domáceho násilia narástol v roku 2018 na 13. Pričom obeťami nie sú iba ženy. Podľa štatistík EÚ je týraných 10 % mužov, na Slovensku je to 30 % mužov.

Na Slovensku počet známych obetí násilia každoročne stúpa, no počet organizácií poskytujúcich pomoc, je nedostatočný. Aktuálne podľa údajov z NAP (Národný akčný plán) chýba na Slovensku až 41 zariadení, ktoré by poskytovali potrebné služby pre obete násilia. Rovnako nedostatočný je aj počet poradní pre blízke okolie obetí a chýba terénna krízová intervencia. Okolie a niektorí príslušníci, príslušníčky polície majú častokrát sklony minimalizovať či bagatelizovať konanie násilníka a obeti neveriť. (Vierohodnosť obete je znížená aj jej hystericky pôsobiacim správaním, ktoré spôsobuje strach z násilia a obavy, že jej nikto neuverí, nakoľko vystupovanie násilníka je diplomatické a pokojné.

V ADRA Slovensko sme sa rozhodli reagovať na tieto rastúce potreby a vytvorili sme odborný tím – Krízový intervenčný tím (KIT), v ktorom na prípadoch súčasne spolupracujú: právnička, psychologička a sociálna pracovníčka. Tento tím poskytuje komplexnú pomoc a podporu nielen ambulantnou a dištančnou formou (na krízovej linke), ale aj formou terénnou. Spolupracujeme s políciou, ktorú považujeme za dôležitú súčasť pri pomoci obetiam násilia, hoci nemá vždy dostatok priestoru a zákonných kompetencií na prácu s obeťou. Spolupracujeme tiež s už existujúcimi organizáciami a sme otvorení vzájomne si vymieňať skúsenosti a spoločne zlepšovať situáciu na Slovensku v tejto oblasti aj s ďalšími subjektami.

Naším hlavným cieľom je pomôcť obeti, ktorá zažila/zažíva domáce či sexuálne násilie bez ohľadu na jej pohlavie, rod, vek a etnickú príslušnosť, rovnako ako aj jej sociálnemu okoliu (deti, blízki, známi, priatelia).

 

 

 

ADRA KIT má zmysel

ADRA KIT je jedinečný v tom, že je mobilný – teda je pripravený dostaviť sa k obeti násilia kamkoľvek a kedykoľvek (zatiaľ v rámci Bratislavského kraja). Je určený nielen pre ženyale aj pre mužov a pomáha riešiť domáce aj sexuálne násilie či obťažovanie vychádzajúc z individuálnych potrieb obetí. Podporuje a posilňuje obete v procese vymanenia sa z násilného vzťahu a zabezpečuje následnú sociálnu rehabilitáciu či právne poradenstvo a zastupovanie obetí v civilnom, trestnom či inom konaní. Pre účely trestného konania poskytuje dôverníka, splnomocnenca poškodeného, odborného konzultanta aj psychológa pri výsluchu. 

V prípade potreby ADRA KIT pomáha pri zabezpečovaní transportuubytovania, právneho zastúpenia advokátom, vyhľadaní znalca, či sprostredkovaní mediátora.

Sme presvedčené, že s obeťami násilia je nevyhnutné pracovať od začiatku až do konca – kým sa postavia na vlastné nohy a nadobudnú stratené sebavedomie a tiež je potrebné naučiť odbornú verejnosť rozumieť prežívaniu obetí domáceho a sexuálneho násilia, chápať jej konanie a správanie. 

Prežívate násilie?

Diskusie pre širokú i odbornú verejnosť a obete násilia

Veríme, že odborné diskusie pomáhajú nájsť obetiam násilia odpovede na ich otázky, východisko z ich situácie a dávajú im nádej na lepší život. Širokej verejnosti pomáhajú pochopiť obete násilia a podať im pomocnú ruku. A odborníkom či odborníčkam, ktoré pracujú s obeťami násilia, prinášame možnosť overiť si svoje postupy či získať konzultáciu v konkrétnych prípadoch alebo vymeniť si svoje skúsenosti navzájom.

 

Harmonogram diskusií:

Rok 2019: 18. apríla po projekcii filmu o 18,00 hod. v ArtKine za Zrkadlom v Bratislave

Rok 2019: 27. marca o 18,00 hod. v Fotogalérii Trafačka v Nitre

Rok 2019: 12. marca o 8,45 hod.na FSEV UK v Bratislave

Rok 2019: 9. marca o 11,00 hod. v CASD zbore v Banskej Bystrici

Rok 2019: 2. februára o 11,00 hod. v CASD zbore na Ferienčíkovej 5 v Bratislave

Rok 2019: 16. januára o 18,00 hod. v KC UNIK v Bratislave

Rok 2018: 11. decembra o 17,00 hod. na pôde FSEV UK v rámci FSEV Festu

Rok 2018: 8. decembra o 11,00 hod. vo CASD zbore na Cablkovej 3 v Bratislave

Rok 2018: 26. apríla 2018 o 18,00 hod. v KC Fončorda v Banskej Bystrici

Rok 2017: 23. novembra 2017 o 18,00 hod. v KC UNIK v Bratislave

Rok 2017: prvé diskusie KIT-u o násilí na Slovensku (viac o ich potrebe tu)

Ukážky z priebehov diskusií možno nájsť v podobe fotoalbumu tu.

 

U našich susedov vznikli v produkcii Českej televízie dva dôležité dokumenty, ktoré vám ozrejmia, ako vyzerá domáce násilie, páchané na ženách (Z lásky nenávist), prerozprávané cez príbehy pätice žien. Výnimočný, a v našom regióne azda prvý, je ale dokumentárny pohľad na to, ako vyzerá násilie, páchané na mužoch (Z lásky nenávist 2), prerozprávané cez príbehy štyroch mužov. Obe témy sú, ako v ČR, tak aj v SR, stále tabuizované. O násilí však nemožno ďalej mlčať.

Preto i my pracujeme na krátkom publicistickom videu, aby sme tak pomohli verejnosti pochopiť problematiku násilia a povzbudili obete násilia ozvať sa nám.

Mgr. Daniela Borzová

Právnička, 7 rokov vyšetrovateľka PZ násilná kriminalita, špecializácia domáce násilie, výsluchy maloletých, doktorandské štúdium v oblasti trestného práva, publikačná činnosť v oblasti domáceho násilia, taktiky vyšetrovania vrátane detí, absolvované odborné vzdelávania v problematike domáceho násilia a násilia páchaného na ženách, pôsobila ako poradkyňa Národnej linky pre ženy, v súčasnosti spolupracuje s MVO pôsobiacich v problematike domáceho násilia vrátane priameho poskytovania právnych služieb pre BŽD, skončené UK v Bratislave, právo.

Mgr. Ivana Klimentová

Vyštudovala sociálnu prácu v Banskej Bystrici na Univerzite Matej Bela. Počas štúdia sa venovala marginalizovaným skupinám ako sú ľudia s postihnutím a deti s rôznymi druhmi hendikepu v rámci hipoterapie. Aktívne pôsobila v bansko-bystrickej scéne ako terénna sociálna pracovníčka v projekte V.I.S-Výmena ihiel a striekačiek v rámci prístupu Harm Reduction. Počas terénnej služby sa jej práca vyprofiloval na prácu so sex-workerkami a sex–workermi a dostala sa k ľudom, ktorí boli obchodovaní, kde sa stretla so všetkými formami násilia. Pôsobila ako vedúca poradne a krízová poradkyňa v poradni “ Žena v tiesni“, neskôr na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pôsobí ako sociálna pracovníčka a projektová manažérka v najväčšom bezpečnom ženskom dome na Slovensku. Akademicky pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa venuje vo svojej dizertačnej práci systémom poskytovania sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie.

Mgr. Žofia Szapuová

Vyštudovala psychológiu, v diplomovej práci sa venovala téme „Psychologické charakteristiky páchateľov násilnej trestnej činnosti voči ženám v partnerskom vzťahu.“ Rodová rovnosť a násilie páchané na ženách je pre ňu dôležitá problematika od začiatku svojich štúdií. Zapájala sa do rôznych projektov, kde mohla svoje znalosti rozšíriť a prehĺbiť, venovala sa aj výskumu a tvorbe štúdií, ako napr. Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – rómske ženy. Absolvovala mnohé kurzy a školenia, aby vedela poskytnúť ženám čo najšpecifickejšiu pomoc, takú ako naozaj potrebujú. Absolvovala kurzy ako Násilie páchané na ženách pre krízovú linku, Právne minimum v oblasti trestného práva a oblasti civilného, rodinného práva a sociálnoprávnej ochrany detí, Základy psychotraumatológie a základy krízovej intervencie. Praktické skúsenosti so ženami zažívajúcimi násilie nadobudla v Inštitúte pre výskum práce a rodiny ako poradkyňa na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie a v Bezpečnom ženskom domove MyMamy, kde absolvovala pracovnú stáž.

Mgr. Lucia Klimáčková

Psychologička ADRA KIT-u, ktorá sa snaží vo svojich konzultáciách, počas verejných diskusií a v mediálnych výstupoch upozorňovať na varovné signály manipulácie vo vzťahoch a navrhovať riešenia vystúpenia zo začarovaného kruhu násilného vzťahu.

Mgr. Veronika Morháčová

Sociálna pracovníčka ADRA KIT-u, ktorá sa snaží vo svojich konzultáciách a počas verejných diskusií hovoriť o sociálnej podpore a pomoci obetiam násilia.

Pozrite si zoznam organizácií, ktoré sa venujú pomoci obetiam násilia

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli poskytovať obetiam násilia komplexnú a dlhodobú pomoc, pretože taká je najviac účinná. Pomáhajme spolu!
 
Ďakujeme. Zisti viac tu: www.adra.sk/dostojnyzivot/

KIT v médiách

 • Obete domáceho násilia a psychické následky (Zdravie.sk, 2019)
 • Čo si so sebou nesie obeť domáceho násilia aj po odchode z násilného vzťahu (Prohuman, 2019)
 • Diskutovať o násilí v rodinách netreba iba vo filme, ale najmä naživo (Európske noviny, 2019)
 • Pri domácom násilí môže byť najväčšou zbraňou dieťa. O tejto téme sa ale stále nehovorí nahlas (Zoznam.sk, 2019)
 • Odborníčky upozorňujú: Dieťa môže byť pri domácom násilí najväčšou zbraňou (TASR, Teraz.sk, 2019)
 • Diskutovať o násilí v rodinách netreba iba vo filme, ale najmä naživo (KamDoMesta, 2019)
 • Odborníčky upozorňujú: Dieťa môže byť pri domácom násilí najväčšou zbraňou (Nový čas, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora (prednáška, diskusia v Nitre) (KamDoMesta, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu sa dozviete v stredajšej diskusii v Trafačke (NitraDeň, 2019)
 • Porozumejte domácemu násiliu prostredníctvom skutočných príbehov obetí (Zdravie.sk, 2019)
 • Vzťah plný násilia: prečo je také ťažké z neho odísť? (Zdravie.sk, 2019)
 • Násilie na ženách nemožno tolerovať, no čo keď sú obeťami muži? (Zdravie.sk, 2019)
 • Je náročné počúvať príbehy obetí násilia. Ale je to treba (ADRA blog, 2019)
 • Skutočné príbehy obetí potvrdzujú, že Krízový intervenčný tím má zmysel (ProHuman, 2019)
 • Expertky KIT-u budú diskutovať o tom, ako odhaliť manipulátora vo vzťahu (ProHuman, 2019)
 • Odkaz kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ pre Slovensko (Zdravie.sk, 2018)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu? (Ženský web, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu – pozvánka (Kam do mesta, 2019)
 • Odborná diskusia: ako odhaliť manipulátora vo vzťahu? (Zdravie.sk, 2019)
 • Žijete v zneužívanom vzťahu? Rozpoznajte príznaky včas a konajte (Ženy v meste, 2018)
 • Vymožiteľnosť práva v prípade domáceho násilia. Aj toho za štyrmi stenami (Ženy v meste, 2018)
 • Prudký nárast obetí domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku (Topky, 2018)
 • Krízový intervenčný tím hľadá šesť zodpovedných darcov, ktorí povedia násiliu NIE (Zdravie.sk, 2018)
 • O páchanom násilí (nielen na ženách) nemožno mlčať: vyhľadajte pomoc (Zdravie.sk, 2018)
 • Akých práv sa môžu obete domáceho násilia domáhať bezprostredne po útoku? (Zdravie.sk, 2018)
 • Domáce násilie? Hovorte o ňom nahlas! Radí psychologička (Ženskýweb, 2018)
 • Najprv to bola veľká láska, potom bitka. Zuzka ušla pred partnerom s dvoma malými deťmi (Ženy v meste, 2018)
 • Hrozné zistenie: VIDEO Prudký nárast obetí domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku! (Topky.sk, 2018)
 • Odkaz kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ pre Slovensko (Zdravie.sk, 2018)
 • Policajná vyšetrovateľka odkrýva tabu: Randíte s násilníkom? (Aktuality.sk – Diva, 2017)
 • Istanbulský dohovor – áno či nie? (web ADRA, TS, 2018)

 

 

Partneri a donori projektu KIT

 

Spolupracujeme s organizáciou Brána do života a domovom pre obete domáceho týrania a ich deti – Esther.

Sme členom pracovnej skupiny BSK (Bratislavský samosprávny kraj).

V roku 2018 sme získali grant od Ministerstva vnútra SR v rámci Prevencie kriminality, za čo úprimne ďakujeme.

Aktuálne poskytujeme komplexnú psycho-sociálnu a právnu pomoc už takmer trom desiatkam obetí násilia (z toho traja sú muži). 

Hľadáme donorov – firmy alebo jednotlivcov, ktorí chcú darovať dôstojný život: www.adra.sk/dostojnyzivot/

Prvým podporovateľom ADRA KIT-u sa stal e-shop EnikiBeniki

Ďakujeme, má to zmysel.

NAJLEPŠÍ DARČEK JE BALÍK POMOCI PRE TOHO, KTO SI NEDOKÁŽE POMÔCŤ SÁM

 

Nekupuj zbytočnosti. Pošli radšej ADRA balík pomoci ľuďom v núdzi na Slovensku alebo sirotám v Keni. Vyber si, kde chceš pomáhať a pošli teraz ľubovoľnú sumu jednoducho online cez našu darovaciu stránku. O všetko ostatné sa radi postaráme my – tvoju pomoc doručíme ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú. Pomáhaj s nami, pomáhame už 25 rokov.

 

 

 

 

 

Nevieš, akú sumu máš poslať?

Vyber si jeden alebo aj viac ADRA balíkov pomoci a pomôž podľa svojich možností.

 

 

Pošli pomoc na Slovensko:

 

25 Eur
teplá strava pre bezdomovcov v Košiciach

 

50 Eur
teplá strava pre bezdomovcov v Košiciach
+ školské potreby pre deti utečencov na Slovensku

 

75 Eur

právna pomoc pre ľudí v núdzi (1 hod. právnej konzultácie)
+ odborná pomoc pre ľudí, ktorí zažívajú násilie (1 sedenie s psychologičkou)

 

150 Eur
kompletný balík pomoci pre ľudí v núdzi na Slovensku

(všetko vyššie uvedené)

 

XY Eur
ľubovoľná suma na pomoc na Slovensku

 

 

 

 

 

Pošli pomoc do Kene:

 

25 Eur
teplá strava pre siroty

 

50 Eur
teplá strava pre siroty
+ školské potreby pre siroty

 

75 Eur
teplá strava, školské potreby
+ oblečenie a hygienické potreby pre siroty

 

100 Eur

posteľ + matrac pre sirotu

 

200 Eur

vybavenie pre školu

 

XY Eur
ľubovoľná suma na pomoc v Keni

 

 

Pozri si, ako pomáhame doma aj v rozvojových krajinách

Pomáhaj s nami celý rok:

 

Staň sa teraz naším pravidelným darcom,

vyber si ľubovoľnú sumu a pomáhaj s nami každý mesiac cez pravidelný dar.

Nedokážeme pomôcť každému, ale spolu pomôžeme mnohým.

Je to jednoduché.

Pomáhame na Slovensku

Pomáhame v Keni

 

 Plán na rok 2018:

 

1.

Rozšírenie služby bezplatnej právnej pomoci pre ľudí v núdzi na Slovensku

 

2.

Vytvorenie Krízového tímu pre okamžitú pomoc obetiam násilia na Slovensku

 

3.

Pokračovanie v projekte integrácie ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku – STEP 3

 

4.

Budovanie kapacít neziskových organizácií najmä v rozvojových krajinách

 

5.

Ďalšia pomoc pre chudobný sirotinec v africkej Keni v časti Busia

 

6.

Rozvoj manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov – Projekt HVM

 

7.

Pomoc ľuďom v núdzi na Východnom Slovensku – DC ADRA Košice

 

Ďakujeme 2017

HĽADÁME DO TÍMU

OZ ADRA Slovensko HĽADÁ piatich spolupracovníkov – rozvojových dobrovoľníkov a/alebo dobrovoľníčky:

 

1. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Albánska

(Projekt: “Budovanie kapacít ADRA Albania” v organizácii ADRA Albánsko v Tirane; na obdobie: november 2019 – október 2020);

2. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Moldavska

(Projekt: “Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku” v organizácii EcoVisio v Kišiňove a obci Riscova; na obdobie: september 2019 – august 2020);

3. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Gruzínska

(Projekt: “Rozvoj mierotvornej a inkluzívnej spoločnosti v Gruzínsku” v organizácii International Center for Peace and Integration – ICPI v Tbilisi; na obdobie: september 2019 – august 2020);

4. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka do Libanonu

(Projekt: “Podpora vzdelávacieho programu detí sýrskych utečencov v Libanone” v organizácii ADRA Lebanon v Bejrúte; na obdobie: september 2019 – jún 2020);

5. Rozvojový dobrovoľník / dobrovoľníčka na Ukrajinu

(Projekt: “Posilnenie ukrajinského mimovládneho sektora” v organizácii Ukraine NGO Forum v Kyjeve; na obdobie: september 2019 – august 2020);

 

 

Uchádzačov o uvedenú pozíciu prosíme o zaslanie motivačného listu a životopisu spolu so súhlasom ku spracovaniu osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na e-mail: volunteering@adra.sk.

Ďakujeme už vopred všetkým uchádzačom a uchádzačkám za záujem pracovať alebo dobrovoľníčiť pre ADRA Slovensko. Kontaktovať však budeme iba vybraných uchádzačov alebo uchádzačky, najviac spĺňajúcich požadované kritériá.

O nás:

ADRA (Adventist Development and Relief Agency – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj) je nezisková, mimovládna organizácia pôsobiaca na Slovensku už od roku 1992. ADRA ako občianske združenie uskutočňuje svoje aktivity v oblasti sociálnych programov na Slovensku a rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v zahraničí. Je súčasťou medzinárodnej siete ADRA. Hlási sa k základným princípom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci ako sú humánnosť, nezávislosť, nestrannosť a neutralita s dôrazom na efektivitu rozvojovej spolupráce.

Pôsobíme v týchto oblastiach:

Doma v SR: pomoc ľuďom s udelenou medzinárodnou ochranou a obetiam domáceho násilia, lokálne dobrovoľníctvo

Zahraničie: psychosociálna pomoc, budovanie kapacít mimovládnych organizácií, potravinová bezpečnosť, zahraničné dobrovoľníctvo, humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca.

Reinforcement and sustainability in Humanitarian Volunteering Management – Project HVM

In 2017 ADRA Slovakia has joined 2-years long project HVM which is focusing on reinforcement and sustainability in humanitarian volunteering management. The project is realized thanks to the financial support of the European Union within the EU Aid Volunteers initiative (EUAV) and it is led by the French organization ADICE. The project includes twelve partners coming from the European Union, Balkan, Caucasus and Maghreb. It has the form of trainings, mentoring and preparation for the certification, which will guarantee the necessary standards of effective functioning between the sending and receiving organization and the safe stay of the volunteer.

The aim is to strengthen organization in these areas:

1. Safety within the scope of humanitarian aid for organisations and volunteers;

2. Needs assessment and logistics with the goal to guarantee humanitarian mission of the volunteer;

3. Volunteering management;

4. Ensuring the lasting impact of the humanitarian volunteering management through the online platform;

5. Global dissemination of the project´s results and motivation of the organisations to create a platform with the methods and tools for the work with volunteers;

Year 2017: Kick off seminar, trainings, mentoring

At the beginning of February 2017 a Kick off seminar of this HVM project took place at ADRA Slovakia in Bratislava. It was an opportunity for EU partners to build a strategy for trainings preparation and to decide further steps for strengthening partners’ capacities. Throughout the entire project the continual mentoring of leading NGOs will be very important, as well as an exchange of knowledge and experience in the field of volunteering across the regions.

In May 2017 the first training took place in French city Roubaix and it was focused on the safety of humanitarian volunteers. On May 18 an international conference on Volunteering topic was held in Lille. Representatives from ten partner organizations and other guests discussed the challenges of Volunteering outside the EU.

The partner organization ADICE (the leader of HVM project) has created a series of educational videos that would make sending and hosting organizations, humanitarian volunteers themselves, as well as local community better understand the principles of volunteering process in Global South countries. The first video is about ensuring the quality of volunteering management, the second video is about selecting suitable candidates for their volunteering missions. The third video relates directly to the safety of volunteers in the field and the fourth video is about the ensuring volunteering projects’ visibility and responsible communication of volunteer with various target groups of information recipients (donors, family, general public, media, partner NGOs, beneficiaries of development assistance, local people etc.).

 

Year 2018: More trainings, certification and conference

To inform the society about the organization’s activities, as well as current project cycles and strategies is important for making development cooperation and development more effective and transparent. In summer of 2018, we trained and coached seven non-EU nonprofit organizations in Morocco and Turkey within the HVM project. Afterwards these organizations will be ready to receive humanitarian volunteers through the EU Aid Volunteers initiative. In one of them, Small Project Istanbul particularly, we also visited a community center for Syrian refugees where they can meet together, educate and earn some money by the production of various small hand-made items.

In July 2018, our organization ADRA Slovakia successfully passed the preparatory process and got the certification from the European Commission as a well-functioning organization – sending volunteers abroad.

In autumn of 2018 our Project Managers attended an international conference on the deployment of humanitarian volunteers to the developing world.

We continue to mentor partner organizations within individual HVM modules and we prepare a series of media outlets to help other Slovak organizations to learn more about the management of humanitarian volunteers and EU Aid volunteers initiative. Thanks to this dissemination of information and education via media we can also increase capacity in this field among other Slovak humanitarian nonprofits.

 

Our HVM project in Slovak Media:

 1. Why is Humanitarian volunteering management so important (Advent magazine / Print)
 2. How to Strengthen NGOs’ Capacity in Humanitarian Volunteering Management (interview with the Director of ADRA Slovakia) (Prohuman)
 3. Humanitarian volunteering in developing countries and how to prepare volunteers for their mission (Mladez.sk)
 4. Daniel Kaba: Volunteering abroad is neither traveling, nor saving the entire world (Teraz.sk / TASRThe News Agency of the Slovakia)
 5. To know how to face risks during volunteering is not an art, but the question of good preparation (Mladiinfo)
 6. International Volunteering Day: An added value and symbolism of volunteering (Euractiv.sk)
 7. The first “EU Aid Volunteers” will be sent from Slovakia to their missions soon (EuropskeNoviny.sk)
 8. Recognizing motivations and reasons of going abroad for a volunteering stay (Charita magazine / Print);
 9. Development assistance as an illegal migration prevention (Interview with Project Manager of ADRA Slovakia about Volunteering Projects of ADRA (Profit magazine / Print)

 

On this page, current calls for humanitarian volunteers will be published and updated. Stay tuned!

More information about the donor and HVM project partners here:

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

www.adice.asso.fr

www.mondo.org.ee/en

www.merkuri.org.ge/en

www.jerada-issaf.blogspot.fr

www.oumifiss.org

www.nccsalbania.wordpress.com

www.smallprojectsistanbul.org

You can see project photos here

How can you help?

You can donate now

Support our work, so we can help people and change their lives. Let’s help together!
Thank you.

60 SVETOVÝCH ŠKOLÁKOV NA SLOVENSKU POTREBUJE TVOJU POMOC

 

Zapoj sa teraz do pomoci pre 60 školákov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a utiekli s rodičmi pred vojnou či prenasledovaním na Slovensko z rôznych kútov sveta. Pošli im akékoľvek školské pomôcky – zošity, perá, pastelky, farbičky, pravítka, kružidlá, školské tašky či ruksaky alebo prispej ľubovoľnou sumou a my všetko potrebné zakúpime za výhodné ceny vo veľkosklade.

Pomoc pre deti utečencov, ktoré prišli na Slovensko z rôznych krajín (Ukrajina, Sýria, Afganistan, Irak…), aby tu začali nový život v bezpečí, zabezpečujú OZ Marginal a ADRA Slovensko v rámci projektu STEP 3. Ide o legálnych azylantov.

Zberné miesta pre školské pomôcky (pošli, prosím, poštou alebo prines osobne):

 

 

OZ Marginal, Hlavná 68, Košice

kontakt: Daša Vranka Knošková, 0948 900 791

 

ADRA Slovensko, Sabinovská 8, Bratislava

kontakt: Emília Trepáčová, 0905 579 100

 

Finančný dar môžeš poslať teraz hneď online cez našu darovaciu stránku.

Ďakujeme, že pomáhaš s nami. Zbierka potrvá do konca roka 2017.

Toto sú oni, svetoví školáci, ktorým teraz môžeš pomôcť

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou

 

Na Slovensku zatiaľ neexistuje štátny integračný program, integrácia osôb s medzinárodnou ochranou sa realizuje iba prostredníctvom mimovládnych organizácií. ADRA Slovensko začala od decembra 2016 s pôsobnosťou na území Bratislavy a Západného Slovenska realizovať integračný projekt pod názvom „STEP 3“, spolufinancovaný EÚ z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“, s trvaním do 31. 12. 2019. Projekt implementujeme v partnerstve s OZ Marginal.

 

Cieľom projektu je integrácia osôb, t.j. ich začlenenie sa do spoločnosti tak, aby si udržali vlastnú kultúru a zároveň sa prispôsobili kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti. Ľuďom v núdzi poskytujeme komplexné služby – sociálne, psychologické, právne poradenstvo a materiálnu aj finančnú pomoc za účelom čo najľahšej integrácie do majoritnej spoločnosti.

 

 

Nejde o ilegálnych migrantov, ale ľudí s azylom či doplnkovou ochranou

 

Ľudia, ktorým v rámci tohto projektu pomáhame, boli nútení opustiť svoje domovy z rôznych závažných príčin ako je prenasledovanie z politických, národnostných či náboženských dôvodov alebo vojenský konflikt. Pochádzajú z tretích krajín ako Afganistan, Sýria, Irak, Ukrajina, Líbya, či Irán, Somálsko, Eritrea. Ich cesta do bezpečnej krajiny je často strastiplná a nebezpečná. Prichádzajú na Slovensko väčšinou iba s tým, čo majú oblečené na sebe, aby začali nový život úplne od začiatku, bez zázemia, ktoré väčšina z nás má. Na to, aby sa vedeli čo najlepšie a čo najskôr začleniť do majoritnej spoločnosti potrebujú zo začiatku kvalifikovanú pomoc. Do projektu STEP 3 prichádzajú po pobyte v táboroch (v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi) po získaní azylu alebo doplnkovej ochrany na Slovensku.

 

 

100 ľuďom pomáha ADRA na Slovensku začať nový život

 

V ADRA tíme integračného projektu pôsobia 2 terénne sociálne pracovníčky, regionálna koordinátorka, právna poradkyňa, psychológ a 3 kultúrni mediátori. Venujeme sa približne 100 klientom, z toho je 13 rodín a 23 maloletých detí. Ďalším klientom sa venuje OZ Marginal. Poskytujeme im pomoc a asistenciu napr. pri hľadaní ubytovania, lekára, na úradoch. Po určitú dobu je im poskytovaná finančná podpora na zabezpečenie si základných potrieb. Klienti navštevujú povinne kurzy slovenského jazyka. Takisto im pomáhame s hľadaním práce. Naším cieľom je viesť ich k samostatnosti a schopnosti sa začleniť do spoločnosti, aby nemuseli byť dlhodobo odkázaní na žiadnu formu sociálnej pomoci. Chceš vedieť, aký je rozdiel medzi utečencom, migrantom a cudzincom? Pozri si www.neutekaj.sk a získaj overené informácie o ľuďoch s udelenou medzinárodnou ochranou.

 


 

Podpor teraz vzdelávanie detí utečencov, ktoré sa tešia do školy na Slovensku,

pošli im školské pomôcky alebo im na ne prispej ľubovoľnou sumou. Urobíš im radosť.

Ďakujeme, že pomáhaš s nami.

Pomoc na Slovensku

Pomáhame vo svete aj doma

Slovensko patrí medzi bohaté krajiny sveta, ale aj u nás máme čo zlepšovať a komu pomáhať, preto 2 % z daní pre ADRA idú v plnej výške na pomoc ľuďom na Slovensku.

 

1. ADRA KIT – Pomáhame obetiam domáceho a sexuálneho násilia

Poskytujeme komplexnú právnu, psychologickú aj sociálnu pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku. Vzdelávame, robíme prevenciu v tejto oblasti a organizujeme diskusie Hovorme o násilí nahlas v rôznych mestách. Budujeme ADRA KIT – Krízový intervenčný tím, ktorý ako prvý na Slovensku poskytuje aj pomoc priamo v teréne. Aktuálne pomáhame už takmer 20 osobám.

Darujte dôstojný život: www.adra.sk/dostojnyzivot

ADRA KIT: www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/

 

 

2. Poskytujeme bezplatnú právnu pomoc pre ľudí v núdzi

Pomáhame ľuďom v núdzi na Slovensku, ktorí nepoznajú svoje práva alebo potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť zaplatiť. Venujeme sa najmä rodinnému právu, nakoľko v tejto oblasti sme zistili najväčšie potreby a častokrát ide o pomoc pre najzraniteľnejšiu cieľovú skupinu – deti. Za prvých 12 mesiacov sme poradili a pomohli až 300 ľuďom.

Viac info: www.adra.sk/pravna-pomoc-pre-ludi-v-nudzi/

 

 

3. Staráme sa o integráciu ľudí s medzinárodnou ochranou a azylom (Západné Slovensko, Projekt STEP 3)

Poskytujeme kvalifikovanú pomoc a komplexné služby – približne 120 ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, pomáhame na Slovensku začať nový život v bezpečí a čo najskôr sa postaviť na vlastné nohy.

ADRA špajza: Zbierka suchých potravín

Viac info: www.adra.sk/integracia/

 

 

4. Spolu s dobrovoľníkmi podávame pomocné ruky znevýhodneným, osamelým matkám s deťmi, ľuďom bez domova či rodinám v krízových situáciách (Východné Slovensko)

Celoročne organizujeme množstvo dobrovoľníckych aktivít, mobilné odbery krvi, recykláciu šatstva a obuvi aj letné tábory. V roku 2018 sme spoločne obnovili nemocnicu v Kráľovskom Chlmci.

Foto: Obnova nemocnice

 

Dobrovoľníctvo

Rozvíjame globálne dobrovoľníctvo

Každoročne vysielame do sveta mladých ľudí, ktorí pomáhajú na rozvojových projektoch a zároveň majú možnosť zlepšiť si svoje zručnosti, spoznať novú krajinu a nových ľudí. Pracujeme na projekte, ktorý zefektívni vysielanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z rôznych krajín.

 

1. Projekt HVA (iniciatíva EU Aid Volunteers) – Pripravujeme nový systém pre vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z krajín EÚ do post-konfliktných krajín mimo EÚ.

V júni 2018 sme získali certifikát od Európskej komisie EACEA-EUAID ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia, vysielajúca dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia. Na jeseň 2018 sa ADRA Slovensko zapojila do dvojročného projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action) na vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Volunteers” iniciatívy. Je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu dvanásť partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

Viac info: www.adra.sk/hva_vysielanie_dobrovolnikov

 

2. Projekt HVM (iniciatíva EU Aid Volunteers) – Pracujeme na posilňovaní a udržateľnosti manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Tvoríme systém pre kvalitné fungovanie vysielajúcich a prijímateľských organizácií (EÚ, Balkán, Kaukaz, Maghreb), ktoré sa venujú humanitárnemu dobrovoľníctvu. Budujeme kapacity týchto organizácií, aby bol pobyt na “misii” vysielaných humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez program EU Aid volunteers bezpečný a efektívny.

Viac info: www.adra.sk/hvm_manazment_dobrovolnikov

 

3. Dobrovoľnícky program cez SlovakAid – Školíme a vysielame slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do krajín tretieho sveta

Viac info: https://www.adra.sk/globalne_dobrovolnictvo/

Na rok 2018 máme schválené štyri dobrovoľnícke projekty na vyslanie mladých ľudí do krajín Globálneho Juhu (Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina, plus jeden expert pôjde tiež za našu organizáciu na Ukrajinu).

Dobrovoľníčka Janka sa vrátila v roku 2017 z Albánska, kde pomáhala pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, dobrovoľníčky Barborka a Veronika pomáhajú na Filipínach a v Albánsku. Ocenenie “Dobrovoľník roka SlovakAid” za rok 2016 si v roku 2017 na pôde MZVaEZ SR prevzal náš dobrovoľník Samuel Čellár za svoju efektívnu dobrovoľnícku činnosť v Keni..

V roku 2016 sme vyslali do sveta 11 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v 8 krajinách: Albánsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko. Naša organizácia je partnermi i expertmi z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a globálneho dobrovoľníctva označovaná za slovenského lídra v príprave a vysielaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do nízkopríjmových krajín.

Budovanie kapacít

Odovzdávame svoje skúsenosti ďalej

Robíme to, v čom sme dobrí – budujeme kapacity, vzdelávame dobrovoľníkov a pracovníkov neziskového sektora, aby mohli pomáhať ľuďom v núdzi ešte lepšie a efektívnejšie.

 

1. Ukrajina – Školíme neziskové organizácie v oblasti riadenia, fundraisingu a komunikácie

V roku 2017 vyškolili na Ukrajine naši ôsmi experti 192 sociálnych pracovníkov v oblastiach ako psycho-sociálna pomoc, integrácia ľudí či prevencia proti xenofóbii. V roku 2018 sme pokračovali v budovaní kapacít občianskych aktivistov formou študijných ciest. V roku 2019 sme lídrom IVF projektu zvyšovania kapacít ukrajinských neziskových organizácií v oblasti riadenia, komunikácie / marketingu a fundraisingu / získavania finančných prostriedkov, aby sa miestne mimovládne občianske organizácie mohli účinne zapojiť do služieb v prospech komunity. Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít u miestnych komunít na Ukrajine; prenos skúseností z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi (NGOs) a občianskymi organizáciami (CSOs) z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a z Ukrajiny.

Viac info: www.adra.sk/budovanie-kapacit-ukrajina/

 

 

2. Ukrajina – Vzdelávame neziskové organizácie v oblasti práce s mládežou

Naša organizácia ADRA Slovensko ako partnerská organizácia realizuje aj druhý projekt budovania kapacít na Ukrajine (tentoraz nie ako líder, ale ako partner), a to pod názvom: „Enhancing Western Ukrainian NGO’s capacity for future work among youth“. Je tiež podporený Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s MZV Kórejskej republiky. Lídrom projektu je náš dlhoročný partner Hungarian Baptist Aid.

Viac o projekte tu: https://www.adra.sk/budovanie-kapacit-ukrajina-ako-partner/

 

 

3. Projekt HVM (iniciatíva EU Aid Volunteers) – Budovanie kapacít v oblasti manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Budujeme kapacity vysielajúcich a prijímateľských organizácií (EÚ, Balkán, Kaukaz, Maghreb), ktoré sa venujú humanitárnemu dobrovoľníctvu, aby bol pobyt na “misii” nimi vysielaných humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez program “EU Aid volunteers” bezpečný a efektívny.

Viac info: www.adra.sk/hvm_manazment_dobrovolnikov

Humanitárna pomoc

Zachraňujeme ľudí v núdzi

ADRA Slovensko vyhlasuje mimoriadne zbierky a dobrovoľnícke akcie počas prírodných katastrôf či iných humanitárnych kríz, pretože veríme, že pomáhať je ľudské.

 

1. Afrika, Keňa – Spojili sme sa pre ľudí, ktorých sužuje extrémne sucho

Viac info: www.spoluprekenu.sk

 

Spolu pre Keňu

2. Chorvátsko, Grécko – Mali sme na starosti distribúciu základných materiálnych a hygienických potrieb sýrskym rodinám na úteku, 2016/2017

Do pomoci sme zapojili vyše 50 dobrovoľníkov, pomohli sme 280 ľuďom denne.

Blog našej terénnej koordinátorky Zuzky: adraslovakia.tumblr.com

Foto z terénu

Video – Prečo pomáhame sýrskym rodinámVideo – Distribúcia – hygiena

 

 

3. Grécko, Thessaloniki – Vyzbierali sme vlnu a látky pre sýrske rodiny v utečeneckých táboroch, ktoré si vyrobili oblečenie na zimu, 2016/2017

Viac info: www.adra.sk/nemamconaseba

Foto z terénu

Video – Šitie a štrikovanie ako terapia

 

ĎAKUJEME

Posilnenie a udržateľnosť manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez projekt HVM

 

Organizácia ADRA Slovensko sa v januári 2017 zapojila do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers” iniciatívy. Je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu dvanásť partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

Prebieha vo forme tréningov, mentorovania a prípravy na certifikáciu, ktorá zabezpečí potrebný štandard pre efektívne fungovanie medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou, ako aj bezpečný pobyt dobrovoľníka či dobrovoľníčky.

 

Cieľom je posilnenie organizácií v oblastiach:

1. Bezpečnosti v rámci humanitárnej pomoci pre organizáciu, ako aj pre dobrovoľníka, dobrovoľníčku;

2. Analýzy potrieb a logistiky s cieľom zabezpečiť splnenie humanitárnej misie dobrovoľníka, dobrovoľníčky;

3. Manažmentu dobrovoľníka, dobrovoľníčky;

4. Zabezpečenia trvalého vplyvu na riadenie humanitárneho dobrovoľníctva prostredníctvom on-line platformy;

5. Globálneho šírenia výsledkov projektov a motivovania organizácií, smerujúceho k vytvoreniu rozsiahlej platformy s metódami a nástrojmi pre pracovanie s dobrovoľníkmi, dobrovoľníčkami;

 

Rok 2017: Kick-off seminár, prvá séria tréningov, mentoring

Začiatkom februára 2017 sa v kancelárii ADRA Slovensko v Bratislave konal Kick-off seminár k tomuto HVM projektu. Bola to príležitosť pre partnerov z EÚ na prípravu stratégie a jednotlivých modulov tréningov, ako aj ďalších krokov k posilneniu kapacít partnerov.

Prvý tréning prebehol v máji 2017 v Roubaix vo Francúzsku a bol zameraný na bezpečnosť dobrovoľníkov. Súčasťou programu bola aj medzinárodná konferencia na tému dobrovoľníctva a jej výziev, uskutočnená 18. mája 2017 v Lille.

Partnerská organizácia ADICE (líder projektu HVM) vytvorila sériu edukatívnych videí, vďaka ktorým sa budú vysielajúce i prijímajúce organizácie, ale i samotní humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ako aj lokálna komunita lepšie orientovať v princípoch dobrovoľníctva v krajinách Globálneho Juhu.

Prvé video sa týka zabezpečenia kvalitného manažmentu dobrovoľníkov, druhé video sa týka výberu vhodných kandidátov či kandidátok na svoj pobyt v nízkopríjmovej krajine. Tretie video sa týka priamo bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, keďže tá je pre nás veľmi dôležitá. Štvrté video sa týka informovania o pobyte a zodpovednej komunikácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s rôznymi cieľovými skupinami (donori, prijímatelia pomoci, lokálni ľudia v hosťujúcej rozvojovej krajine, partnerské organizácie, rodina, široká verejnosť, médiá atď.)

 

Rok 2018: ďalšia séria tréningov, konferencia a získaná certifikácia

Informovať okolie o aktivitách organizácie je dôležité pre efektívnejšiu spoluprácu a rozvoj. V lete 2018 sme trénovali na túto tému aj sedem neziskových organizácii v Maroku a v Turecku v rámci projektu HVM, prostredníctvom ktorého sa organizácie pripravujú na prijatie humanitárnych dobrovoľníkov cez iniciatívu EU Aid Volunteers. V jednej z nich, Small Project Istanbul, sme navštívili aj komunitné centrum pre sýrskych utečencov, kde sa môžu spolu stretávať, vzdelávať a privyrobiť si výrobou rôznych malých upomienkových predmetov.

V júli 2018 prešla naša organizácia ADRA Slovensko úspešne prípravným procesom a získala tak certifikáciu od Európskej komisie ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia – vysielajúca dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia.

Naše projektové manažérky sa na jeseň 2018 zúčastnili medzinárodnej konferencie, týkajúcej sa vysielania humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do rozvojového sveta.

Pokračujeme v mentoringu partnerských organizácií v rámci jednotlivých modulov HVM a pripravujeme aj sériu mediálnych výstupov, aby sa aj ďalšie slovenské organizácie dozvedeli viac o manažmente humanitárnych dobrovoľníčok a dobrovoľníkov a zvýšili kapacity v tejto oblasti.

 

HVM projekt v médiách

1. Prečo je dôležitý manažment humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (článok o potrebe humanitárneho dobrovoľníctva, HVM projekte a dobrovoľníckej iniciatíve EU Aid volunteers, ako aj úlohe ADRA Slovensko v ňom – pre časopis Advent / Print);

2. Ako posilniť kapacity organizácií v manažmente humanitárneho dobrovoľníctva (komplexný rozhovor s riaditeľom ADRA Slovensko o humanitárnych krízach vo svete, odozvách ADRA siete na ne, dobrovoľníckom manažmente a súčastiach HVM projektu – pre odborný časopis Prohuman);

3. Humanitárne dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a ako na neho pripraviť doborovoľníkov a dobrovoľníčky (článok o manažmente humanitárneho dobrovoľníctva a povinnej stáži v ADRA, ako aj o opatreniach, týkajúcich sa bezpečnosti počas dobrovoľníckeho pobytu – pre web Mládež.sk);

4. D. Kaba: Dobrovoľníctvo v zahraničí nie je výlet, ani záchrana sveta (rozhovor s riaditeľom ADRA Slovensko o manažovaní potrieb a odhadnutí motivácií mladých ľudí, ako aj o požiadavkách na budúcich dobrovoľníkov – pre portál Teraz.sk TASR);

5. Vedieť čeliť rizikám počas dobrovoľníčenia nie je umenie, ale vec prípravy (článok o praktických radách a zabezpečení bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov do krajín, postihnutých humanitárnou krízou, ako aj o manažovaní rizík v teréne – pre portál Mladiinfo);

6. Svetový deň dobrovoľníctva: Pridaná hodnota a symbolický význam sa nemerá peniazmi (článok o Svetovom dni dobrovoľníctva a výzvach humanitárneho dobrovoľníctva v krajinách, postihnutých humanitárnou krízou, ako aj o dôvodoch pre iniciatívu EU Aid volunteers – pre portál Euractiv.sk);

7. Prví “EU Aid Volunteers” budú na svoj pobyt vyslaní čoskoro i zo Slovenska (článok o rozhodnutiach mladých ľudí pre dobrovoľníctvo, ako aj o manažmente humanitárneho dobrovoľníctva v podaní slovenskej ADRA Slovensko v rámci EU Aid volunteers – pre portál EuropskeNoviny.sk);

8. Spoznajte motivácie humanitárnych dobrovoľníkov pred odchodom na misiu (článok o motiváciách a motívoch dobrovoľníkov pred výjazdom na “misiu”, ako aj o očakávaniach od pobytu a ako ich včas odčítať i manažovať v rámci manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva – pre časopis Charita / Print);

9. Rozvojová pomoc ako prevencia neželanej migrácie (Rozhovor s projektovou manažérkou, Alenou Horváthovou, o dobrovoľníckych projektoch ADRA vo svete – pre časopis Profit / Print);

 

Na tejto podstránke pribúdajú aktuálne výzvy na dobrovoľnícke pozície, ktoré budeme postupne obsadzovať (už v rámci pokračujúceho projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action). Pravidelne nás preto sledujte!

 

Viac o donorovi a partneroch HVM projektu nájdete na:

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

www.adice.asso.fr

www.mondo.org.ee/en

www.merkuri.org.ge/en

www.jerada-issaf.blogspot.fr

www.oumifiss.org

www.nccsalbania.wordpress.com

www.smallprojectsistanbul.org

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.

BUDOVANIE KAPACÍT NA UKRAJINE V OBLASTI RIADENIA, FUNDRAISINGU A KOMUNIKÁCIE (2017–2018)

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie miestnych kapacít mimovládnych organizácií v dôležitých témach, ktoré majú veľký význam pre rozvoj občianskej spoločnosti na Ukrajine, a to cez transfer V4 skúseností a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami z krajín V4 a z Ukrajiny. Kvôli ozbrojenému konfliktu na Východnej Ukrajine a politickým posunom bolo potrebné zvýšiť základné zručnosti občianskej spoločnosti (vrátane riadenia neziskových organizácií a personálu priamo v teréne). ako aj v oblasti riešenia humanitárnej situácie. Projekt Budovania kapacít sa skladal zo 4 častí: školenia, študijné pobyty, online poradenstvo a osvetová činnosť.

Štyri časti projektu budovania kapacít

1. Tréningový program

(7 školení)

Bol navrhnutý tak, aby zlepšil zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú mimovládne organizácie a občianska spoločnosť vo všeobecnosti pri čelení rôznym výzvam. Témami školení boli: Strategické a Projektové riadenie, Komunikácia, Fundraising, Dobrovoľníci, Sociálna práca a Krízová intervencia.

2. Študijné pobyty

Boli príležitosťou pre kľúčových pracovníkov zo štyroch mimovládnych organizácii z Ukrajiny stráviť 1 týždeň v kancelárii jedného zo štyroch projektových partnerov.

3. Online poradenstvo / Mentoring

Bolo poskytované on-line pre účastníkov tréningov zo strany odborníkov z partnerských organizácií projektu a cieľom bolo pomôcť účastníkom pri plnení úloh z tréningov a vybudovaní si nových zručností.

4. Osvetové aktivity

Projekt bol prezentovaný na tematických diskusných večeroch v krajinách partnerov aj na konferencii v Kyjeve.

Naplnené ciele a výstupy projektu

Program Budovania kapacít dal príležitosť novým, ale aj skúseným pracovníkom mimovládnych organizácií na Ukrajine rozvíjať potrebné špecifické zručnosti. Aktivity prebiehali od mája 2017 do septembra 2018. Tento projekt bol realizovaný mimovládnymi organizáciami ADRA Slovensko, ADRA Česká republika, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission a ADRA Ukrajina a financovaný Vyšehradským fondom v spolupráci s holandským Ministerstvom zahraničných vecí.

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu:

www.visegradfund.org

www.minbuza.nl

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

www.adra.org.ua

 

Pozri si, ako pomáhame na Ukrajine (foto neskôr)

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.

CAPACITY BUILDING OF MANAGEMENT, FUNDRAISING AND COMMUNICATION IN UKRAINE (2017–2018)

The main objective of the project was to strengthen local NGO capacities in essential topics highly relevant for civil society development in Ukraine; transfer V4 experiences and strengthen the cooperation among NGOs from V4 countries and Ukraine. In the light of armed conflict in the East Ukraine and political shifts the specific objective of the project was to enhance the basic skills of civil society (NGO management and field staff) including those dealing with the humanitarian situation. The capacity building project consisted of 4 components: training, study visits, consultancy and awareness activities.

Four components of capacity building project

1. The Training Program

(7 trainings)

It was designed in a way to deliver recommendation and skills, reflecting challenges faced by NGO and civil society in general. The topics of the trainings were: Strategic and Project management, Communication, Fundraising, Volunteers, Social work, Crisis intervention.

2. The Study Visits

It was an opportunity for key staff from 4 local NGO to spend 1 week in the office of 4 project partners.

3. The Consultancy Mentorship

It was provided online to the participants of the trainings by the experts of the project partners´ organizations to help participants accomplish the tasks from trainings and elaborate the new skills.

4. The Awareness activities

Project was presented at the thematic discussion, events in the partners´countries, as well as at the conference in Kiev.

Achieved goals and outcomes

The Capacity building project proposed to Ukrainian NGOs provided opportunities for training of individuals starting the career as NGOs workers, as well as for more experienced NGO workers to develop specific skills. The activities were done from May 2017 till September 2018. The project was realized by ADRA Slovakia, ADRA Czech Republic, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission and ADRA Ukraine, funded by Visegrad Fund in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

 

Find more information about the project’s donor and the partners:

www.visegradfund.org

www.minbuza.nl

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

www.adra.org.ua

See the pictures of our help in Ukraine (later)

How you can help?

You can donate online

Support our work with your online donation now, so we can help people where they need it the most. Lets help together!
Thank you.

Pomáhame už takmer 25 rokov, 2 % z tvojich daní pomôžu na 100 %

 

Aj vďaka dobrým firmám a ľuďom ako si ty pomáhame rodinám v núdzi a meníme ich životy k lepšiemu.

Tento rok pôjdu vyzbierané 2 % v plnej výške na pomoc ľuďom na Slovensku.

Podporíš pomáhanie ľuďom v núdzi, ktorí si nevedia pomôcť sami!

 

Novinka – teraz ušetríš čas aj náklady na účtovníka

 

Urob si teraz daňové priznanie jednoducho cez túto šikovnú aplikáciu, ktorá za teba všetko vypočíta:

>>Online daňové priznanie za 10 minút<<

a sleduj cez facebookyoutube a newsletter, ako tvoje 2 % z daní pomáhajú.

 

Údaje o prijímateľovi 2 % z daní:

 

IČO/SID:

30804850

Právna forma:

Občianske združenie

Názov:

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie

Sídlo:

Cablkova 3, 821 04 Bratislava

Rok:

2016

Ako darovať 2 percentá z daní na dobrú vec?

Ak si živnostník alebo máš firmu (FO alebo PO)

Do 31. marca 2017 (pri odklade do 30. júna 2017) podaj daňové priznanie – formulár pre venovanie 2 % z daní je súčasťou daňového priznania, nezabudni ho, prosím, jednoducho vyplniť, doručiť na daňový úrad a zaplatiť daň za rok 2016. Venovaná suma nesmie byť nižšia ako 3 Eur (FO) alebo 8 Eur (PO), detailný postup krokov nájdeš tu.

NOVINKA – ušetríš čas aj náklady na účtovníka: urob si teraz daňové priznanie jednoducho cez túto šikovnú aplikáciu, ktorá za teba všetko vypočíta:  >>Online daňové priznanie za 10 minút<<  a sleduj cez facebookyoutube a newsletter, ako tvoje 2 % z daní pomáhajú. Okrem 2 % z daní ide na dobrú vec aj 1 Eur za každé vyplnené online daňové priznanie (z poplatku za túto online službu, ktorý je 5,90 Eur).

Ak tvoja firma (PO) v roku 2016 (až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2017)  nedarovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať iba 1 % z dane. Daňový úrad prevedie 2 % (1 %) z tvojich daní na náš účet do 90 dní. Vyzbieraná suma pôjde v plnej výške na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku. Ďakujeme.

Ak si zamestnanec

Požiadaj svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o potvrdenie o zaplatení dane. Do 30. apríla 2017 pošli alebo osobne doruč daňovému úradu v mieste tvojho trvalého bydliska toto vyhlásenie (stiahni, doplň údaje a vytlač) a potvrdenie o zaplatení dane, ktoré ti vystavil tvoj zamestnávateľ (ak si v roku 2016 odpracoval/-a aspoň 40 hodín ako dobrovoľník/-čka, môžeš nám venovať až 3 % z daní, venovaná suma nesmie byť nižšia ako 3 Eur).

Daňový úrad prevedie 2 % z tvojich daní na náš účet do 90 dní. Vyzbieraná suma pôjde v plnej výške na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku. Ďakujeme.

Ak chceš s nami pomáhať celý rok

Darovať 2 % z daní nestojí nič. Staň sa naším pravidelným darcom alebo z času na čas podpor našu prácu malým online darom. Stačí kliknúť na našu darovaciu stránku a poslať nám ľubovoľnú sumu, je to jednoduché. Aj malá suma pomôže! Viac o tom, ako, kde a prečo pomáhame, zistíš na www.adra.sk

Chcem teraz darovať online

Ak nás chceš lepšie spoznať

Sme ADRA Slovensko a robíme dobré veci na plný úväzok. Raz mesačne ti radi zašleme aktuálne informácie o tom, ako, kde a prečo pomáhame, čo máme nové a ako sa môžeš zapojiť aj ty. Nechaj nám svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme.

Chcem dostávať ADRA newsletter

Povedz o nás ďalším

Ak nám chceš pomôcť získať čo najviac 2 % z dane, prosíme:

 • zdieľaj túto stránku www.adra.sk/2percenta e-mailom alebo na facebooku a povedz svojim priateľom, rodine, známym, kolegom, zamestnávateľom, podnikateľom, firmám, ktoré poznáš a pod., že aj ich 2 % z daní pre ADRU pomôžu na 100 %
 • vytlač si náš plagát a umiestni ho vo vašej firme, komunite alebo organizácii, prípadne v ďalších firmách v tvojom meste – tu nájdeš všetko potrebné
 • zverejni na svojom webe, blogu, fb stránke niektoré z našich online vizuálov – tu nájdeš všetko potrebné
 • oslov miestne noviny a časopisy a popros ich, aby uverejnili niektorý z našich inzerátov – tu nájdeš všetko potrebné
 • pošli nám tip na firmu, ktorej by sme podľa teba mali poslať žiadosť o 2 % z dane na: office@adra.sk

Ďakujeme za tvoju pomoc, vyzbierané 2 % z dane pôjdu v plnej výške na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku.

Číslo účtu pre dary mimo 2 % z dane – IBAN: SK69 0200 0000 0030 0447 8451

Screen Shot 2017-02-01 at 14.48.11

Ako a kde pomáhame?

 

Sleduj naše aktuálne novinky na facebooku, youtube alebo odoberaj náš newsletter.

Pozri si fotky, blogy či podstránky o našich projektoch pomoci a zbierkach pre ľudí v núdzi:

 

15317942_1329583677094299_4468794291583483607_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ďakujeme, že môžeme pomáhať.”   

Ivana & Marek, zbierka vlny a látok, 2016

 

 

Pomáhame na Slovensku

Slovensko – Právne služby pre rodiny v núdzi, tvoje 2 % z daní pomôžu meniť životy ľudí k lepšiemu

Novinka 2017, tvoje 2 % z daní pomôžu na Slovensku ľuďom v núdzi, ktorí potrebujú pomoc najmä v oblasti rodinného práva, no nemôžu si ju dovoliť zaplatiť.

 

Slovensko – Vzdelávame a robíme prevenciu proti netolerancii a xenofóbii 

Viac info: www.adra.sk/vzdelavanie-proti-netolerancii/ 

 

Slovensko – Staráme sa o integráciu ľudí s medzinárodnou ochranou

Viac info: http://www.adra.sk/integracia/

 

Slovensko, Košice – Venujeme sa ľuďom so znevýhodnením – osamelým matkám, postihnutým, bezdomovcom

Foto z terénu

Pomáhame v zahraničí

Keňa – Spojili sme sa pre ľudí, ktorých sužuje extrémne sucho

Viac info: http://www.spoluprekenu.sk

 

Grécko, Thessaloniki – Zbierame vlnu a látky pre sýrske rodiny v táboroch

Viac info: www.adra.sk/nemamconaseba

Foto z terénu

Video – Šitie a štrikovanie ako terapia

 

Afrika, Marachi – Pomáhame 44 sirotám na hraniciach Kene a Ugandy

Viac info: www.adra.sk/nemamnikoho

Foto z terénu

Video – Koncert pre Slovensko

 

Ukrajina – Školíme neziskové organizácie v oblasti riadenia, fundraisingu a komunikácie

Viac info: http://www.adra.sk/budovanie-kapacit-ukrajina/

 

Grécko, Thessaloniki – Pomáhame s distribúciou základných hygienických potrieb sýrskym rodinám na úteku

Blog našej terénnej koordinátorky Zuzky: http://adraslovakia.tumblr.com

Foto z terénu

Video – Prečo pomáhame sýrskym rodinámVideo – Distribúcia – hygiena

 

Afrika, Keňa, Busia – Dávame prácu už 500 farmárskym rodinám pri pestovaní bio a fair trade sezamu

Blog nášho dobrovoľníka Sama: http://samuelcellar.blogspot.sk

Foto z terénu

Video – Prečo pomáhame v Keni a Grécku

 

Albánsko – Podporujeme vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Viac info: http://balbania.weebly.com

 

Moldavsko – Zabezpečili sme pitnú vodu pre 700 detí v škôlkach

Viac info: www.adra.sk/najkrajsi-darcek-cista-voda/

ENHANCING CIVIL SOCIETY´S MANAGEMENT, COMMUNICATION, FUNDRAISING IN UKRAINE

The main objective of the project is to strengthen local communities in Ukraine; to transfer Visegrad Group countries’ (V4) experiences, as well as to strengthen the cooperation among nonprofits from all V4 countries (Slovakia, Czechia, Hungary, Poland) and Ukraine.

It will be done by improving the capacities of Ukrainian nonprofits in the sector of management, fundraising and marketing in order to make the local non-governmental organizations (NGOs) and Civil Society organizations (CSOs) work effective, as well as to improve their services to the community. The chosen regions are Dnipro and Zaporizhzhya – some of the most affected regions by ongoing conflict in the area of East Ukraine. Therefore, there is a consistent need for Humanitarian Capacity Building Program from Ukrainian NGOs and CSOs. The Capacity Building Project will consist of 3 components: Training, Study visit and Consultancy mentorship program.

Three components of Capacity Building Project

 1. Training Program:

(4 trainings)

It will be designed in a way to deliver recommendations and skills, reflecting challenges – faced by NGOs and CSOs workers themselves. The topics are: Project management, Crisis management, Marketing, Ways of influencing the decision-making process in the governmental bodies by citizens.

 1. Study visit:

(3 study visits in the office of the project partner)

It will offer an opportunity for 2 key staff members from 1 local CSO and 1 NGO to spend 1 week in the office of the project partners (Slovakia, Hungary and/or Czechia).

 1. Consultancy mentorship program:

(ongoing online support)

It will be provided online to the participants of the trainings by the experts from the project partners´ organizations – to help participants to accomplish the tasks from trainings and to elaborate new skills.

Desirable Outcomes of the Project

The Capacity Building Project will help the individuals to start the career as NGOs and CSOs workers, as well as the experienced workers to develop special skills, ensure access to international funds, implement them in local realities and strengthen society in response to the crisis situation.

The activities will be done from February 2019 till October 2019. The project is realized by ADRA Slovakia, ADRA Czech Republic, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission and Institute Republica Ukraine, funded by Visegrad Fund in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea.

 

Project’s updates:

At the beginning of April two trainers from Slovakia and Poland will conduct the training on Crisis management in Ukrainian city Dneper for particular CSO representatives. We are looking forward to meet all the motivated attendees. More info about the training to be found on the event page of Insitut Respublika.

Find more information about the project’s donors and the partners:

www.visegradfund.org

http://www.mofa.go.kr/

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

http://inrespublica.org.ua/en/

See the pictures of our help in Ukraine (later)

How you can help?

You can donate online

Support our work with your online donation now, so we can help people where they need it the most. Lets help together!
Thank you.

ZVYŠOVANIE KAPACÍT NA UKRAJINE V OBLASTI RIADENIA, KOMUNIKÁCIE A FUNDRAISINGU

Hlavným cieľom IVF projektu, kde je naša ADRA lídrom, je posilnenie kapacít u miestnych komunít na Ukrajine; prenos skúseností z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi (NGOs) a občianskymi organizáciami (CSOs) z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a z Ukrajiny.

Pôjde o realizáciu prostredníctvom zvyšovania kapacít ukrajinských neziskových organizácií v oblasti riadenia, komunikácie / marketingu a fundraisingu / získavania finančných prostriedkov, aby sa miestne mimovládne občianske organizácie mohli účinne zapojiť do služieb v prospech komunity.

Vybrané regióny realizácie projektu sú Dnipro a Zaporizhzhya, ktoré patria takisto medzi oblasti postihnuté prebiehajúcim konfliktom na Východnej Ukrajine. Práve preto existuje konzistentná potreba implementácie projektov budovania kapacít (i v humanitárnom sektore) od ukrajinských mimovládnych a občianskych organizácií. Projekt budovania kapacít sa bude skladať z 3 častí: školenia, študijné cesty, a online poradenstvo.

Tri časti projektu budovania kapacít

1. Tréningový program

(4 školenia)

Je navrhnutý tak, aby zlepšil zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú a navrhnú samotné mimovládne organizácie a občianska spoločnosť, ktoré čelia rôznym výzvam. Témy školení sú: Projektové riadenie, Krízový manažment, Komunikácia / Marketing, Fundraising, Spôsoby ovplyvňovania rozhodovacích procesov počas práce s vládnymi inštitúciami.

2. Študijné cesty

(3 študijné pobyty v partnerských organizáciách)

Sú príležitosťou pre troch kľúčových pracovníkov z mimovládnych a občianskych organizácii z Ukrajiny stráviť 1 týždeň v kancelárii jedného z projektových partnerov a načerpať skúsenosti z ich fungovania.

3. Konzultácie a mentorstvo

(konzistentný online priebeh)

Bude poskytované on-line pre účastníkov a účastníčky tréningov zo strany odborníkov a odborníčok z partnerských organizácií projektu. Cieľom je pomôcť účastníkom a účastníčkam pri plnení úloh z tréningov a vybudovaní si nových zručností.

Očakávané výsledky a výstupy

Projekt budovania kapacít dáva príležitosť novým, ale aj skúseným pracovníkom z miestnych mimovládnych a občianskych organizácií na Ukrajine rozvíjať potrebné špecifické zručnosti, a to aj v oblasti hľadania, získavania a implementovania medzinárodných projektov od nadnárodných donorov v závislosti od potrieb počas prebiehajúcej humanitárnej krízy.

Aktivity budú prebiehať od februára 2019 do októbra 2019. Tento projekt je realizovaný mimovládnymi organizáciami ADRA Slovensko, ADRA Česká republika, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission a Institute Republica z Ukrajiny a je financovaný Vyšehradským fondom v spolupráci s kórejským Ministerstvom zahraničných vecí.

 

Priebeh projektu:

Od apríla do júla prebehli podľa plánu v ukrajinskom regiónoch tréningy, zamerané na Krízový manažment (apríl), Komunikácia / Marketing (máj), Fundraising, Spôsoby ovplyvňovania rozhodovacích procesov (jún), Projektové riadenie (júl). Školiť boli skúsení tréneri z Poľska a zo Slovenska (Milan Zbořil – spolupracovník ADRA). Viac info v eventoch ukrajinského partnera: Institut Respublika. Na všetkých štyroch tréningoch nám s organizáciou a logistikou výrazne pomohla i naša rozvojová dobrovoľníčka na Ukrajine: Veronika Leitmanová.

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu na stránkach:

www.visegradfund.org

http://www.mofa.go.kr/

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

http://inrespublica.org.ua/en/

www.adra.org.ua

 

 

Pozri si, ako pomáhame na Ukrajine (foto neskôr)

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.

INTEGRÁCIA ĽUDÍ S MEDZINÁRODNOU OCHRANOU NA SLOVENSKU

 

Slovensko nie je cieľovou krajinou pre ľudí na úteku. Počas posledných 23 rokov samostatnej existencie Slovenska naša krajina prijala len 1 504 ľudí s medzinárodnou ochranou. O ich integráciu sa od samého začiatku v značnej miere starajú najmä mimovládne organizácie. Začlenenie týchto ľudí do života spoločnosti je nevyhnutné z viacerých dôvodov: ich ekonomická samostatnosť, prevencia vytvárania napätia, prínos do spoločnosti a ďalšie. Cieľom integrácie je, aby boli títo ľudia pre našu spoločnosť prínosom a nie príťažou. 

ADRA Slovensko v spolupráci s občianskym združením Marginal začala 1. decembra 2016 s realizáciou projektu zameraného na integráciu osôb medzinárodnou ochranou na Slovensku. Ide o približne 200 osôb, ktoré prišli na Slovensko v rokoch 2007 – 2016. Okrem sociálneho, právneho a psychologického poradenstva im zabezpečujeme kurzy slovenského jazyka, kurzy sociokultúrnej orientácie a v prípade potreby aj materiálnu a finančnú pomoc či pomoc pri hľadaní práce. Ide teda o komplexné služby, tak, aby bol zabezpečený ich riadny prístup k ľudským právam a na začiatku boli pokryté ich základné potreby. V zmysle našej filozofie učiť ľudí samostatnosti, vzdelávame týchto ľudí, aby boli pripravení viesť na Slovensku samostatný život a aby pochopili kultúrne prostredie, v ktorom sa ocitli a plne ho rešpektovali.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vo výške 75 %. Projekt prebieha od decembra 2016 a bude ukončený v decembri 2019.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.“

 

Odpovede na dôležité otázky:

 

Ide o integráciu utečencov z aktuálnej migračnej vlny?
Nie, ide o približne 200 osôb, ktoré prišli na Slovensko postupne v rokoch 2007 – 2016 nezávisle od súčasnej migrácie.

 

Odkiaľ pochádzajú tieto osoby?
Z rôznych krajín ako Ukrajina, Somálsko, Kongo, Irán, Sýria, Afganistan, Tibet a pod.

 

Z akého dôvodu títo ľudia opustili svoju krajinu?
Prenasledovanie kvôli náboženstvu, rase, politickému presvedčeniu a vojne. Nejde o ekonomických migrantov.

 

O akých ľudí ide?
Sú to rodiny s deťmi aj jednotlivci, ľudia vo veku od 1 do 63 rokov.

 

Nebudú brať prácu našim ľuďom?
Nie, na Slovensku máme momentálne nedostatok pracovnej sily. Pracuje tu 3 685 cudzincov.

 

Sú tieto osoby pre Slovensko rizikom?
Nie, všetky osoby prešli povinnou zdravotnou karanténou a boli riadne preverené bezpečnostnými zložkami SR.

Pozri si pár fotiek z projektu

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.

2 % z tvojich daní pomôžu na 100 %

Aj vďaka dobrým firmám, ale i  jednotlivcom a jednotlivkyniam, ako si ty, pomáhame rodinám v núdzi a

meníme ich životy k lepšiemu.

Aj tento rok pôjdu vyzbierané 2 % z daní v plnej výške na pomoc ľuďom na Slovensku.

Pomáhaj s nami tým, ktorí si nevedia pomôcť sami.

 

Vďaka tvojim 2 % z daní môžeme aj tento rok na Slovensku:

 

 

Rozhodni, kam pôjdu tvoje 2 % z daní. Nie je to pre teba žiaden výdavok navyše a pritom môžeš pomáhať s nami.

Venuj ich nám a potom sleduj cez facebookyoutube a newsletter, ako tvoje 2 % z daní pomáhajú. Ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi 2 % z daní:

 

IČO/SID:

30804850

Právna forma:

Občianske združenie

Názov:

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie

Sídlo:

Cablkova 3, 821 04 Bratislava

Rok:

2018

Ako darovať 2 percentá z daní na dobrú vec?

Ak si zamestnanec / zamestnankyňa

Požiadaj svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o potvrdenie o zaplatení dane. Aktuálne tlačivá na stiahnutie nájdeš tu:

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane

Do 30. apríla 2019 pošli alebo osobne doruč obidve tlačivá daňovému úradu v mieste tvojho trvalého bydliska. (Ak si v roku 2018 odpracoval/a aspoň 40 hodín ako dobrovoľník/čka, môžeš nám venovať dokonca až 3 % z daní. Venovaná suma nesmie byť nižšia ako 3 Eurá).

Daňový úrad prevedie 2 % z tvojich daní na náš účet do 90 dní. Vyzbieraná suma pôjde v plnej výške na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku. Ďakujeme.

Ak si živnostník / živnostníčka, alebo máš firmu (FO alebo PO)

Do 31. marca 2019 (pri odklade do 30. júna 2019) podaj daňové priznanie – formulár pre venovanie 2 % z daní je súčasťou daňového priznania. Nezabudni ho, prosím, jednoducho vyplniť, doručiť na daňový úrad a zaplatiť daň za rok 2018. Venovaná suma nesmie byť nižšia ako 3 Eurá (u FO) alebo 8 Eúr (u PO). Detailný postup krokov nájdeš tu.

Ak tvoja firma (PO) v roku 2018 (až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2019) nedarovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať iba 1 % z dane. Daňový úrad prevedie 2 % (1 %) z tvojich daní na náš účet do 90 dní. Vyzbieraná suma pôjde v plnej výške na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku. Ďakujeme.

Ak chceš s nami pomáhať celý rok

Darovať 2 % z daní nestojí nič. Staň sa naším pravidelným darcom, darkyňou, alebo z času na čas podpor našu prácu malým online darom. Stačí kliknúť na našu darovaciu stránku a poslať nám ľubovoľnú sumu. Je to jednoduché. Aj malá suma pomôže! Viac o tom, ako, kde a prečo pomáhame, zistíš na www.adra.sk

Chcem teraz darovať online

Chcem sa stať pravidelným darcom či darkyňou

Charitatívna reklama

Ak nás chceš lepšie spoznať

Sme ADRA Slovensko a robíme dobré veci na plný úväzok. Raz mesačne ti radi zašleme aktuálne informácie o tom, ako, kde a prečo pomáhame, teda čo máme nové a ako sa môžeš zapojiť aj ty. Nechaj nám svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme.

Chcem dostávať novinky e-mailom

Povedz o nás ďalším

Ak nám chceš napomôcť k tomu, aby sme na dobré účely získali čo najviac 2 % z dane, prosíme ťa o toto:

 • zdieľaj túto stránku www.adra.sk/2percenta e-mailom alebo na sociálnych sieťach a povedz svojim priateľom, rodine, známym, kolegom, zamestnávateľom, podnikateľom či spriateleným firmám., že aj ich 2 % z daní pre našu ADRA pomôžu na 100 %
 • vytlač si náš plagát a umiestni ho vo vašej firme, v komunite alebo organizácii, prípadne v ďalších firmách v tvojom meste – tu nájdeš všetko potrebné
 • zverejni na svojom webe, blogu, fanúšikovskej stránke niektoré z našich online vizuálov – tu nájdeš všetko potrebné
 • oslov miestne noviny alebo časopisy a popros ich, aby uverejnili niektorý z našich inzerátov – tu nájdeš všetko potrebné
 • pošli nám tip na firmu, ktorej by sme podľa teba mali poslať žiadosť o 2 % z dane na: office@adra.sk

Ďakujeme za tvoju pomoc. Vyzbierané 2 % z dane pôjdu v plnej výške na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku.

Číslo účtu pre dary mimo 2 % z dane – IBAN: SK69 0200 0000 0030 0447 8451

Zisti teraz viac o tom, ako a kde pomáhame

 

Sleduj naše aktuálne novinky na facebooku, youtube alebo odoberaj náš newsletter.

Pozri si fotky, blogy či podstránky o našich projektoch pomoci a zbierkach pre ľudí v núdzi na www.adra.sk.

 

15317942_1329583677094299_4468794291583483607_n

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ďakujeme, že môžeme pomáhať.”   

Ivana & Marek, zbierka vlny a látok

ĎAKUJEME

We have been helping for 25 years, your 2 % of income tax will help for 100 %

 

Your 2% will help us to do our job even better and to help other families and children in need. Thanks to good companies and people like you, we change their lives for the better. You can donate 2% of income tax as an employee and also as a company – natural or legal person. It does not cost you anything extra and you do a good thing. Thank you.

 

How to donate 2 % of income tax?

 

 • If you are an entrepreneur or a company (natural person or legal person), submit a tax returnuntil March 31, 2017 – form for donation of 2% of income tax is included in a tax return. Please, do not forget to fill it
 • If you are employee, until April 30, 2017  send or deliver in person a completed statement of an assignment of 2% of income tax and acknowledgement of tax payment given by an employer to the tax authority

(if you worked at least 40 hours as a volunteer in 2016, you can donate 3% of the tax)

 

Account number for donation of 2% of income tax: SK50 0200 0000 0030 8423 6558

You can find forms required for an assignment of 2% of the tax here: http://rozhodni.sk/tlaciva

You can find data for easy filling forms or tax returns here: http://www.notar.sk/adra

 

 

 

How and where we help?

Follow our latest news on our Facebook page or see our photos, blogs, or sub-pages on our current projects and aid collections for people in need:

 

I. HELP IN SLOVAKIA
We help in the world but at home as well.
Although Slovakia belongs to rich countries of the world, there is still a lot to what can be improved and whom to help. That´s why 2% of your taxes donated to ADRA will be fully used in helping to people in Slovakia.

 

1. We provide legal aid to people in need – 2% of your taxes can change people´s lives for better
News 2017 – we help to people in need in Slovakia who don´t know their rights and need legal aid but they cannot afford it.
More information: www.adra.sk/pravna-pomoc-pre-ludi-v-nudzi/

 

2. We help the victims of domestic violence to start living a dignified life

News 2017 – we are building a complex center of psycho-social and legal assistance to victims regardless of sex, gender, race or ethnicity and social status. This support is provided by ambulatory, field and distance way.

More information: www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/

 

3. We educate and help to prevent intolerance and xenophobia
More information: www.adra.sk/en/education-against-intolerance-and-xenophobia/

 

4. We take care of the integration process of people with international protection (Western Slovakia, Project STEP 3)
We provide qualified assistance and complex services – we help to 100 people to start a new life in Slovakia.
More information: www.adra.sk/integracia/

 

5. Together with volunteers we care about disadvantaged people – single mothers, families with small children who lost their house, disabled people, homeless people (Eastern Slovakia)
Photo from the terrain

 

 

II. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
We help to solve the root causes of poverty
We focus on long-term sustainable changes which enables families in need to stand on their own feet and to live self-sufficiently in their own countries.

 

1. Africa, Kenya, Busia – We provide work for farming families through bio and fair trade sesame cultivation. 522 farmers have already got a chance to pay education for their children.
The first growing season is over, 12 tons of sesame seeds is sold, we are buying a sesame cleaning machine.
Blog of our volunteer Samo: samuelcellar.blogspot.sk

Photo from the terrain

Video – why we are helping in Kenya and in Greece

 

2. Slovakia – We are looking for companies and entrepreneurs who would like to make their enterprising a social one – for example by giving part of their profit on helping to people in need.
Example of a social entrepreneurship (25% of profit to ADRA Slovakia): fairadventure.sk

 

 

III. DEVELOPMENT ASSISTANCE
We change the lives of people
We do what we are good at – capacity building, we give second chance to extremely poor families or orphans, we develop professional volunteering.

 

1. Ukraine – We train non-governmental organisations in management, fundraising and communications area
In 2016 our experts trained 191 humanitarian workers during 7 professional trainings.

More information: http://www.adra.sk/en/capacity-building-ukraine

 

2. Africa, Kenya, Marachi – We help to 44 orphans and to 100 half-orphans on the boarder of Kenya and Uganda
We have already collected 5000 euros for improvement of their living conditions.

More information: www.adra.sk/nemamnikoho

Photo from the terrain

Video – Concert for Slovakia

 

3. EU, Balkan, Caucasus, Maghreb – We reinforce the management of humanitarian volunteers – we are creating a system for effective functioning and safe stay (HVM Projekt)
More information:  www.adra.sk/en/hvm_humanitarian_volunteering_management/

 

4. Moldova, Hincesti – We have provided drinking water for 700 children in kindergartens, other 810 people were connected to water treatment plants, 2016/2017
More information: www.adra.sk/najkrajsi-darcek-cista-voda/
Field photos: Moldova – photos

 

5. Georgia, Armenia – We have trained 50 workers of non-governmental organisations, 2016

 

 

IV. HUMANITARIAN AID
We save people in need
ADRA Slovakia announces special collections and volunteer activities during the natural disasters or other humanitarian crisis because we believe that helping to others is human.

 

1. Africa, Kenya – we got together for people who suffered from extreme drought.
More information:  www.spoluprekenu.sk

 

2. Croatia, Greece – We provided basic material and hygienic supplies to Syrian refugee families, 2016/2017
We involved more than 50 volunteers and we helped to 280 people every day.

Blog written by our coordinator Zuzka: http://adraslovakia.tumblr.com

Photo from the terrain

Video – why we are helping to Syrian families, Video – Distribution – hygiene

 

3. Greece, Thessaloniki – We collected wool and fabrics for Syrian families in refugee camps who made their own clothes for winter, 2016/2017

More about project: www.adra.sk/nemamconaseba

Photo from the terrain
Video – sewing and knitting as a therapy

 

V. GLOBAL VOLUNTEERING

1. We prepare and send Slovak volunteers to developing countries via Volunteer Abroad Program / SlovakAid program

More information: www.adra.sk/dobrovolnik-adra/
In 2018 four volunteers will be send to post-conflict countries with an aim to help people in need (Martin to Georgia, Veronika to Albania, another Veronika to Ukraine, and one senior expert to Ukraine too). In 2017 our volunteer Samo has become a Volunteer of the Year 2016 because of his great mission in Kenya. At the same year our volunteer Edita came back from Lebanon where she was working with Syrian refugees. Volunteer Janka was working in Albania where she is teaching children from disadvantaged environment. Veronika worked with people who was suffering the trauma after the typhoon in Philippines. In 2016 we sent to the developing world eleven volunteers, who were helping in: Albania, Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Kenya, Moldova, Lebanon, Ecuador and Georgia. ADRA Slovakia is one of the most effective and well-grounded Slovak organizations in the field of global volunteering.

 

2. We work on Reinforcement and sustainability in Humanitarian Volunteering Management – Project HVM (‘EU Aid volunteers’ initiative)

More information: https://www.adra.sk/en/hvm_humanitarian_volunteering_management/

In 2017 ADRA Slovakia has joined 2-years long project HVM which is focusing on reinforcement and sustainability in humanitarian volunteering management. The project is realized thanks to the financial support of the European Union within the EU Aid Volunteers initiative (EUAV) and it is led by the French organization ADICE. The project includes twelve partners coming from the European Union, Balkan, Caucasus and Maghreb. It has the form of trainings, mentoring and preparation for the certification, which will guarantee the necessary standards of effective functioning between the sending and receiving organization and the safe stay of the volunteer.

 

3. We work on Sending humanitarian volunteers abroad via Humanitarian Volunteers in Action – Project HVA (‘EU Aid volunteers’ initiative)

More information: https://www.adra.sk/en/hva_humanitarian_volunteers_in_action/

On October 2018 a group of ten nongovernmental organizations (including ADRA Slovakia) has launched a new 2-year project called Humanitarian Volunteers in Action (HVA) in French town Roubaix. This project is a continuation of (HVM) project. The aim of the HVA project is to send a number of volunteers to certified organizations in particular regions of the Global South for a period of six to twelve months.

HELP CHILDREN IN AFRICAN ORPHANAGE IN MARACHI,
41 ORPHANS NEED FOOD, SCHOOL SUPPLIES AND BEDS.

 

We teach more than 500 families of farmers in poor part of Busia in Kenya how to grow organic sesame and where they may give sesame in order to get fair prices. This allows to these farmers’ children go to school. Some of them attend school next to the orphanage, where Mohammed Makongolo Sande and his wife Angeline have been taking care of orphans 4-20 years old, for three years. They live in a shared house at the border of Kenya and Uganda, where they manage school and church.

 

ADRA Slovakia is the first organization offering them help. When we have found out conditions in which they live, learn, sleep and eat… we decided that we will try to provide financial help for these orphans. We will arrange for money collected for the orphanage: food, cow, chickens, school supplies and more beds but also material for a new extension. Who will help them if not us? These children have no one.

Look at the conditions of 41 children living in an orphanage in African Marachi

How can you help?

You can contribute financially

Sending things to Africa would be very difficult and particularly expensive. Therefore, the best form of financial aid is a financial donation which we can send through a simple online donation system. Send us any amount now Send us any amount now and we will buy needed material for a bargain price directly in Kenya. Become our regular donor and help people in need every month.
Thank you for your help. People from all over Slovakia already engaged in the collection during Saturday with ADRA. You are awesome! 🙂

WE HELP PEOPLE. WE CHANGE LIVES.

 We provide development, humanitarian and legal help to people in need. We support victims of violence to live dignified life. We build capacities of civic societies. We prepare global volunteers. For 25 years already.

Help with us, we are ADRA Slovakia!

Zaujíma ťa, kto sme a prečo pomáhame?
Are you interested who we are and why we help?
Member of the branch network in 141 countries

14 people in the team

50+ volunteers

70+ successful projects

150 000 people got help

2 offices (Bratislava and Košice)

141

Člen siete pobočiek v 130 krajinách

11

ľudí v tíme

50+

dobrovoľníkov

70+

úspešných projektov

150.000

ľudí dostalo pomoc

2

kancelárie (Bratislava a Košice)

70+

úspešných projektov

150.000

ľudí dostalo pomoc

2

kancelárie (Bratislava a Košice)
Zaujíma ťa, kto sme a prečo pomáhame?

25th Anniversary of ADRA SLOVAKIA

For 25 years you have been helping with us. Thank you.

ADRA Slovakia is celebrating 25 years in 2018 – we are as old as our country Slovakia. See you on 16th June in Bratislava.

Annual Report 2017

New projects in Slovakia, more help for people in need

See our Annual Report 2017, see our impact. Enjoy and keep helping with us.

Capacities building in Europe

We conduct trainings for volunteers and third-sector workers on how to help people in need even better and more effectively

Students, non-profit organizations and social workers are trained by experts in areas such as prevention of xenophobia, psychosocial assistance, integration of refugees, recruitment, effective volunteering (HVM project), fighting hate speech and intolerance. Topics of our training program in Ukraine are: Strategic and Project management, Communication, Fundraising, Volunteers, Social work, Crisis intervention.

STEP 3 Project

Integration of people with the international protection in Slovakia

To those who have been forced to leave their homes, we help to start a new safe life in Slovakia so that they can stand on their feet as soon as possible and be self-sufficient. 120 people are provided with a qualified counselling, social, legal and psychological services during the entire year. Find out more now.

Legal aid for people in need

We help people who do not have enough money for a lawyer and do not meet the conditions for CPP

We provide legal assistance to people in need in Slovakia who can often solve very difficult life situations through our legal councils and services. We provided advice and helped free of charge to more than 300 people in need in 12 months. And to 10 persons we have provided legal representation in ongoing civil and criminal proceedings. We continue in 2018.

ADRA KIT – CRISIS INTERVENTION TEAM

Assistance to 12 victims of domestic and sexual violence

We are building a complex centre of psycho-social and legal assistance to victims regardless of sex, gender, race or ethnicity and social status, providing ambulatory, field and distance support. We help the victims to start living a dignified life. We organize anonymous discussions “Let’s talk about violence out loud” for lay and professional public all over Slovakia.

DONATE 2 % OF INCOME TAX

We have been helping for 25 years,
your 2 % of income tax will help for 100 %

Your 2 % will help us to do our job even better and to help other families and children in need in Slovakia. Thanks to good companies and people like you, we change their lives for the better. You can donate 2 % of income tax as an employee and also as a company – natural or legal person. It does not cost you anything extra and you do a good thing. Thank you.

Why to support projects of ADRA Slovakia?

1. We are fast

Our help is almost immediately on the spot through the branches of 130 countries in the world.

2. Our help is effective

Because we always know the real needs of local people whom we help.

3. We think differently

We often come to new and better solutions in the terrain. Social innovation is in our blood.

4. We provide long-term sustainable changes

We link the development and entrepreneurship, promoting self-sufficiency of people and the communities.

5. We have 25 years of experience

We successfully operate in developing countries and also in Slovakia. We work with volunteers professionally.

6. We are transparent

We like our work and try to do it well. We manage every Eurocent responsibly.

Our projects

Čas pre ľudí so znevýhodnením

Čas pre ľudí so znevýhodnením

Košice, Slovensko

Pomôž nám rozvíjať dobrovoľnícky program na východnom Slovensku. Venujeme sa mentálne postihnutým ľuďom v sociálnych domovoch aj rómskym deťom. Cez pravidelné voľnočasové aktivity rozvíjame ich schopnosti a zručnosti. Spolu im zabezpečíme materiál a pomôcky najmä pre tvorivé dielne a športové popoludnia.

 

Nový život pre 500 farmárov a ich rodiny

Nový život pre 500 farmárov a ich rodiny

Keňa, Afrika

Podpor farmárov v chudobnom regióne Busia v Keni. Učíme ich ako pestovať kvalitný sezam a kde ho predávať za férovú cenu. Takto im pomáhame postaviť sa na vlastné nohy. Vďaka zisku z predanej úrody sú farmári schopní uživiť svoje rodiny a zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj vzdelanie pre svoje deti.

 

Sociálne podnikanie, ktoré pomáha

Sociálne podnikanie, ktoré pomáha

Bratislava, Slovensko

ADRA Slovensko rastie a prijíma nové výzvy. Reagujeme na nový svetový trend a púšťame sa do sociálneho podnikania. Teda podnikania, ktorého cieľom nie je obohatiť sa, ale pomáhať znevýhodneným ľuďom, poskytnúť im prácu a tvoriť zisk, ktorý ide v plnej výške na pomoc ďalším ľuďom. Viac info o novom projekte čoskoro.

 

Čas pre ľudí so znevýhodnením

Čas pre ľudí so znevýhodnením

Košice, Slovensko

Pomôž nám rozvíjať dobrovoľnícky program na východnom Slovensku. Venujeme sa mentálne postihnutým ľuďom v sociálnych domovoch aj rómskym deťom. Cez pravidelné voľnočasové aktivity rozvíjame ich schopnosti a zručnosti. Spolu im zabezpečíme materiál a pomôcky najmä pre tvorivé dielne a športové popoludnia.

 

Nový život pre 500 farmárov a ich rodiny

Nový život pre 500 farmárov a ich rodiny

Keňa, Afrika

Podpor farmárov v chudobnom regióne Busia v Keni. Učíme ich ako pestovať kvalitný sezam a kde ho predávať za férovú cenu. Takto im pomáhame postaviť sa na vlastné nohy. Vďaka zisku z predanej úrody sú farmári schopní uživiť svoje rodiny a zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj vzdelanie pre svoje deti.

 

Sociálne podnikanie, ktoré pomáha

Sociálne podnikanie, ktoré pomáha

Bratislava, Slovensko

ADRA Slovensko rastie a prijíma nové výzvy. Reagujeme na nový svetový trend a púšťame sa do sociálneho podnikania. Teda podnikania, ktorého cieľom nie je obohatiť sa, ale pomáhať znevýhodneným ľuďom, poskytnúť im prácu a tvoriť zisk, ktorý ide v plnej výške na pomoc ďalším ľuďom. Viac info o novom projekte čoskoro.

 

Helping together

Discover 8 other ways how you can help
Objav ďalších 8 spôsobov, ako môžeš pomáhať!

Receive news by e-mail

* required
I am interested in:
Staň sa členom ADRA Klubu SOS
Become a member of Club ADRA SOS

Thanks to everyone who helps to change lives:

  Sorry, no posts matched your criteria.

CLUB ADRA SOS

Club ADRA SOS is a club of our friends and regular donors. Thanks to them ADRA Slovakia may help more effectively. We are pleased for your interest, more information here. For regular online donation, click here. Thank you.

8 other ways how you can help

 • 01 SHARE

  Share website www.adra.sk by email, on Facebook or on your web site or blog

 • 02 COLLECT

  Collect money for ADRA projects in your neighborhood, at work or on your birthday or other holiday.

 • 03 DONATE

  Donate part of the profits from the business, social entrepreneurship or inheritance for ADRA projects

 • 04 DONATE 2%

  Donate annual 2% of income tax of natural person and legal person

 • 05 BECOME

  Become our club member of regular donors - ADRA Club SOS or our media partner

 • 06 ORGANIZE

  Participate in our benefit events, organize ADRA evening in your city or come with us for a run

 • 07 BE A VOLUNTEER

  Give us your time and skills and become ADRA volunteer

 • 08 SUPPORT

  Support us materially, by bank deposit/bank transfer (IBAN: SK69 0200 0000 0030 0447 8451 VS: Your e-mail), or for free via www.podporte.sk

Do you have questions? Do you have another idea how to cooperate with ADRA and help us?

I will be glad if you write me at: boda.oravcova@adra.sk

Boďa Oravcová, Impact PR&Fundraising, ADRA Slovakia

 

THANKS FOR ANY HELP.

We are looking for

Do you want to belong to the team ADRA Slovakia?

 

Currently we are looking for: legal adviser

 

We are pleased with your interest in helping people in need. Currently we have no open another job or volunteer position, but we will be happy if you send us your resume and cover letter in which you write, why and how you would like to help, e-mail address: office@adra.sk

DOWNLOADS

Read our 2016 and 2015 Annual Reports or download it to your computer:

Annual Report 2017 – ADRA Slovakia

Annual Report 2016 – ADRA Slovakia

Annual Report 2015 – ADRA Slovakia

 

Check out the story of our logo:

The story of ADRA logo

 

Other documents and reports:

Public Collection Report 2015/2016

Completed projects

Over the last 25 years we have been helping people in need in Slovakia, as well as in developing / much poorer countries. Our last completed projects were mostly implemented in the countries of the Global South. Here are listed some of them:

 • humanitarian aid and relief activities after natural disasters such as earthquakes, typhoons, floods, or social conflicts, refugee issues (Greece, Croatia, Philippines, Bosnia, Ukraine, Kenya);
 • development cooperation and preparation, as well as deployment of global volunteers abroad (Albania, Ukraine, Kenya, Georgia, Moldova, Nepal, Lebanon, Ecuador);
 • capacity building in the Eastern Partnership and the Western Balkans regions (Armenia, Georgia, Ukraine);
 • development of volunteering and providing legal aid to people in need (Slovakia).

Detailed information on how and why we help, please see our Annual Reports. Keep up-to-date on Facebook fanpage news or subscribe to our monthly newsletter by email. If you want to support our work and people in need, click on our donation page or become a member of ADRA SOS Club. Thank you for helping with us.

 

 

ABOUT US

“To provide help for people in need is the proof of humanity. Furthermore, whether we want or not, reality of cruel conditions of living of around 250 millions of families all around the globe (consequence of extreme poverty, wars and natural disasters) is also our problem and it involves us.

We focus on: DEVELOPMENT COOPERATION; GLOBAL VOLUNTEERING; EDUCATION; CAPACITY BUILDING OF THE CIVIL SOCIETY; HUMANITARIAN AID; LEGAL AID; INTEGRATION OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS; PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE;

That is why ADRA Slovakia provides humanitarian and development aid. Effective legal, psycho-social, educational and volunteer projects in the world and also here in Slovakia are the ways how we solve the causes, not only consequences of the poverty.

 

Our aim is to lead people to independence. To enable affected family or victim of the violence to recover doesn’t cost too much but brings sustainable meaningful change. We also enjoy forwarding our years of experience to volunteers and to hundreds of smart people from the non-profit sector. It enables them to provide high-quality aid in the places of the highest need.

 

These are the reasons why we help and improve lives of people in need. That is why we educate and teach others how to provide help. Because we believe it makes sense.”

 • currently more than 65 million people worldwide live outside their home country

 • about 1.3 billion people in the world live in extreme poverty

OUR TEAM

dano

Daniel Kaba

CEO / Country Director

Katarína Janáčová

Financial Manager
noemi

Noémi Sárossy

Project Manager for International Projects

Anna-Mária Benková

Project Manager for International Projects
martin-pavelka

Martin Pavelka

Volunteer (Georgia)
danka

Daniela Borzová

Lawyer, ADRA KIT leader
silvia

Silvia Hamerlíková

Regional coordinator of STEP 3 project
emilia

Emília Trepáčová

Social Worker, STEP 3
miska_lygova

Michaela Lygová

Lawyer

Veronika Morháčová

Psychologist, ADRA KIT
Veronika Leitmanova

Veronika Leitmanová

Volunteer (Ukraine)
veronika

Veronika Zimová

Volunteer (Albania)
kajo

Milan Kajo Zbořil

Expert on Eastern Partnership and Civil Society Development
VISION

Co-creating the world where people from the least developed countries will live more dignified and freer life and will be better prepared for possible humanitarian emergencies.

MISSION

Improving living standards of people in the least developed countries in the field of development cooperation through programs, projects, advocacy, partnerships, education and awareness-raising; helping people in humanitarian emergencies caused by man or nature (in Slovakia and abroad) and developing regular and systematic volunteering in Slovakia.

VALUES

ADRA is an organization based on Christian values, which cooperates and helps people regardless their race, skin colour, nationality, religion or political affiliation, with emphasis on the principles of humanity, independence, impartiality, neutrality, transparency, sustainability, accountability, participatory approach and feedback.

Board:

Bohumil Kern (Chairman of the Management Board)

Mikuláš Pavlík

Daniel Mudraninec

Peter Miľko

Ján Cierbus

Miroslav Číž

Daniel Kaba

The main governing body of the civic association is the Management Board. It consists of eight members who are from all over Slovakia.

Statutory representative of the civic association ADRA is a director, who is elected by the Board once every four years.

s5

We like to help and run 🙂

HOW WAS ADRA SLOVAKIA HELPING DURING THE YEAR 2017?

 

 

Our aid in Slovakia:

 

 • We ran the Program of free legal help for people in need – in the first 7 months we helped and advised 139 people
 • We started to build ADRA KIT (Crisis interventional team) for victims of domestic and sexual violence and organize discussions around the country with the title: “Let’s talk about violence aloud”
 • Within the Integrative program STEP 3 we were providing the whole year counselling and complex services – social, legal, psychological for approximately 120 people (people with provided international protection in Slovakia)
 • In DC ADRA Košice we organized cooking of hot food for approximately 60 homeless people, help to marginalized groups, clothes recycling, support for families in crisis situation, mobile bloodletting, beneficiary concert, marathons, picture exhibition…

 

 

Our help abroad:

 

 • We trained and sent another 2 volunteers abroad (Barbora to Philippines and Veronika to Albania)
 • Together with organizations from France and Estonia we trained 9 non-profit organizations about hiring and more effective management of volunteers
 • We organized public lectures against xenophobia and intolerance for students and also 3 conferences and 2 trainings (Bratislava, Krakow, Kyiv) for social workers about various necessary topics
 • We provided not only material help for two orphanage houses in Kenya – 44 and 26 orphans in the poor part of Busia, Marachi
 • We bought a new machine for cleaning of sesame seeds and gained bio-fair trade certification, which enabled more than 500 farmer families sell their crops with even higher interest and send their children to school
 • We started cooperation with another 3 organizations and raised almost 26 thousands Euro to provide help for people in extremely dry parts of Kenya, we helped with the access to the water source and reparation of the wells in 34 villages
 • Our volunteer Samuel Čellár, who spent 12 months in Kenya gained the price Volunteer of the year by Slovak Aid
 • We accepted the invitation of president Andrej Kiska for business trip to Kenya (February 2017)

 

Thank you for helping with us. It makes sense.

See our Annual Report 2017 – ADRA Slovakia

DONATE WOOL OR CLOTH TO REFUGEES IN CAMPS,

SYRIAN FAMILIES WILL KNIT AND SEW THE COTHES FOR WINTER

 

Endless waiting for asylum interviews in very poor conditions is demanding for the families of refugees, not only physically but also mentally. Therefore, in addition to toiletries we recently brought to Syrian families in three Greek camps, needles for knitting, sewing machines, wool, cloth, needles and thread.

 

What happened? Literally, a miracle! Sewing and knitting became very popular. Finally they came to different thoughts. Making clothes for the winter is a good therapy for them. These families live in tents, warehouses, with very poor hygiene, no privacy, with dry spaghetti every day. And what’s the worst? As our terrain coordinator Zuzka said last week via Skype: “They are people like us.”

Watch how Syrian women sew and knit the clothes from cloth and wool

How can you help?

Donate ball of wool or a piece of cloth

Participate in our collection of cloth and wool to Syrian families in the camps, because our stocks of the material are slowly but surely running out. If you keep a useless cloth (stretch, flannel, warm, sweats…, not cloth for summer dresses) and wool for knitting, crochet (not the natural wool, because they wash clothes in cold water…)or threads and needles in sewing machines, please, bring them to us or send to our address:

 

ADRA Slovensko
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava – Ružinov

 

Collection will last until November 18, 2016. We will transport collected wool and cloth to Greece on November 27, 2016.

After this date you can still make financial donations – see below.

 

Please, do not bring or send clothes. We need cloth for sewing and wool for knitting. Thank you!

 

vlna2

Take a picture and share your wardrobe full of clothes

Do you also have a wardrobe full of clothes at home? And do you still think that you have nothing to wear?

Help us to involve as many people as possible to this collection and delight those who really have nothing to wear!

Share picture of your full wardrobe with hashtag #nemamconaseba (I have nothing to wear) on social network and text e.g.:

I have nothing to wear! Therefore, I am sending 4 balls of wool and piece of cloth (or XY Euro) to Syrian refugee families, who really have nothing to wear. They will knit and sew their clothes for winter and during that time they will come to different thoughts. More on www.adra.sk/nemamconaseba

skrina1 skrina3

You can contribute financially

If you do not have ball of wool and suitable cloth or you missed the collection, send us any amount of money 
and we will purchase needed material for bargains directly in Greece. Or become our regular donor
and help people in need every month.
Thank you for your help! Almost 200 people from all over Slovakia are already involved in the collection. You are awesome! 🙂

Thank you for your support: Sashe.sk, Rádio Expres, RTVS, Dobré novinyModrykonik.sk, Ženy v mesteCuraprox SlovenskoSusedská burzaRužinovský vrabecPískacie tričkáThe Blond ZebrasLifeReset, LazyKlbko, Kto pomôže?Shine like a diamonds, Vlna Art, Priadka, ZebraPatchworkVlna Na Predaj, U Melluzínky, Joyland, HiXAR, OZ S úsmevom, Yolanda

ADRA Slovensko v médiách:

O pomoci obetiam domáceho a sexuálneho násilia (projekt KIT):

 • Obete domáceho násilia a psychické následky (Zdravie.sk, 2019)
 • Čo si so sebou nesie obeť domáceho násilia aj po odchode z násilného vzťahu (Prohuman, 2019)
 • Diskutovať o násilí v rodinách netreba iba vo filme, ale najmä naživo (Európske noviny, 2019)
 • Pri domácom násilí môže byť najväčšou zbraňou dieťa. O tejto téme sa ale stále nehovorí nahlas (Zoznam.sk, 2019)
 • Odborníčky upozorňujú: Dieťa môže byť pri domácom násilí najväčšou zbraňou (TASR, Teraz.sk, 2019)
 • Diskutovať o násilí v rodinách netreba iba vo filme, ale najmä naživo (KamDoMesta, 2019)
 • Odborníčky upozorňujú: Dieťa môže byť pri domácom násilí najväčšou zbraňou (Nový čas, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora (prednáška, diskusia v Nitre) (KamDoMesta, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu sa dozviete v stredajšej diskusii v Trafačke (NitraDeň, 2019)
 • Porozumejte domácemu násiliu prostredníctvom skutočných príbehov obetí (Zdravie.sk, 2019)
 • Vzťah plný násilia: prečo je také ťažké z neho odísť? (Zdravie.sk, 2019)
 • Násilie na ženách nemožno tolerovať, no čo keď sú obeťami muži? (Zdravie.sk, 2019)
 • Je náročné počúvať príbehy obetí násilia. Ale je to treba (ADRA blog, 2019)
 • Skutočné príbehy obetí potvrdzujú, že Krízový intervenčný tím má zmysel (ProHuman, 2019)
 • Expertky KIT-u budú diskutovať o tom, ako odhaliť manipulátora vo vzťahu (ProHuman, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu? (Ženský web, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu – pozvánka (Kam do mesta, 2019)
 • Odborná diskusia: ako odhaliť manipulátora vo vzťahu? (Zdravie.sk, 2019)
 • Vzťah plný násilia: prečo je také ťažké z neho odísť? (Zdravie.sk, 2018)
 • Odkaz kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ pre Slovensko (Zdravie.sk, 2018)
 • Žijete v zneužívanom vzťahu? Rozpoznajte príznaky včas a konajte (Ženy v meste, 2018)
 • Vymožiteľnosť práva v prípade domáceho násilia. Aj toho za štyrmi stenami (Ženy v meste, 2018)
 • Prudký nárast obetí domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku (Topky, 2018)
 • Krízový intervenčný tím hľadá šesť zodpovedných darcov, ktorí povedia násiliu NIE (Zdravie.sk, 2018)
 • O páchanom násilí (nielen na ženách) nemožno mlčať: vyhľadajte pomoc (Zdravie.sk, 2018)
 • Akých práv sa môžu obete domáceho násilia domáhať bezprostredne po útoku? (Zdravie.sk, 2018)
 • Domáce násilie? Hovorte o ňom nahlas! Radí psychologička (Ženskýweb, 2018)
 • Najprv to bola veľká láska, potom bitka. Zuzka ušla pred partnerom s dvoma malými deťmi (Ženy v meste, 2018)
 • Hrozné zistenie: VIDEO Prudký nárast obetí domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku! (Topky.sk, 2018)
 • Istanbulský dohovor – áno či nie? (web ADRA, TS, 2018)
 • Policajná vyšetrovateľka odkrýva tabu: Randíte s násilníkom? (Aktuality.sk – Diva, 2017)

O humanitárnom dobrovoľníctve (projekty HVM a HVA):

 • Program EÚ ponúka humanitárne dobrovoľníctvo (Denník SME, 2019)
 • Cez humanitárne dobrovoľníctvo nielen pomáhať núdznym, ale aj rásť na trhu práce (Mladez.sk, 2019)
 • Slováci môžu v rámci programu EÚ pôsobiť ako humanitárni dobrovoľníci (TASR / Školský servis, 2019)
 • Cez humanitárne dobrovoľníctvo nielen pomáhať núdznym, ale aj rásť na trhu práce (Európske noviny, 2019)
 • Slováci môžu v rámci programu EÚ pôsobiť ako humanitárni dobrovoľníci (Dobré noviny, 2019)
 • ADRA Slovensko: Dobrovoľníctvo (EurActiv.sk, 2019)
 • Prečo je dôležitý manažment humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (časopis Advent, 2018)
 • Ako posilniť kapacity organizácií v manažmente humanitárneho dobrovoľníctva (rozhovor s riaditeľom ADRA Slovensko) (odborný časopis Prohuman, 2018)
 • Humanitárne dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a ako na neho pripraviť doborovoľníkov a dobrovoľníčky (Mládež.sk, 2018)
 • D. Kaba: Dobrovoľníctvo v zahraničí nie je výlet, ani záchrana sveta (portál Teraz.sk TASR, 2018)
 • Vedieť čeliť rizikám počas dobrovoľníčenia nie je umenie, ale vec prípravy (portál Mladiinfo, 2018)
 • Svetový deň dobrovoľníctva: Pridaná hodnota a symbolický význam sa nemerá peniazmi (portál Euractiv.sk, 2018)
 • Prví “EU Aid Volunteers” budú na svoj pobyt vyslaní čoskoro i zo Slovenska (EuropskeNoviny.sk, 2018)
 • O motiváciách a motívoch dobrovoľníkov pred výjazdom na “misiu” (časopis Charita 3/2018);
 • Rozvojová pomoc ako prevencia neželanej migrácie – ozhovor o HVM projekte (časopis Profit, 1/2019)

O aktivitách ADRA Slovensko a 25. výročí:

 • ADRA Slovensko má nového riaditeľa, stal sa ním S. Bielik (TASR / Teraz.sk, 2019)
 • Rozhovor s riaditeľom ADRA Slovensko – Danielom Kabom (TV Bratislava – VIDEO, 2018)
 • 25 rokov ADRA Slovensko – rozhovor s riaditeľom Danielom Kabom (RTVS: Rádio Regina, 2018)
 • Rozhovor s pracovníkmi ADRA Slovensko (RTVS: Radio International, 2018)
 • Prečo si treba pripomínať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv i po 70 rokoch (Media about Development, 2018)
 • Kritickým myslením sa dá predísť dezinformáciám a konšpiráciám (ProHuman, 2018)
 • Organizácia ADRA Slovensko pomáha už 25 rokov (TASR / Teraz.sk, 2018)
 • Humanitárna a rozvojová ADRA Slovensko oslavuje 25 rokov svojej existencie (Hlas ľudu, 2018)
 • Kampaň GivingTuesday 2017: Mali to ťažké, ale eko-taška ich zachránila (GivingTuesday.sk, 2018)
 • Nemocnicu na Východnom Slovensku obnovili dobrovoľníci (RTVS, 2018)

 

O práci s ľuďmi s udelenou medzinárodnou ochranou / azylom (projekt STEP 3):

 • Núdzne rodiny si zaslužia nový domov. Aj tie z Jemenu (ProHuman, 2019)
 • Pomáhať núdznym jemenským rodinám nájsť bezpečný domov na Slovensku (Media about Development, 2019)
 • Kriminalisti vyšetrujú tri útoky na cudzinky v Bratislave (Aktuality.sk, 2018)
 • Útoky na cudzinky na verejnosti nie sú v Bratislave výnimočné (Bratislava Dnes24, 2018)
 • Po polroku na Slovensku si znovu dala hidžáb a napadli ju na ulici – polícia hľadá páchateľa na Facebooku (Denník N, 2018)
 • V lete sa opakovali verbálne a fyzické útoky na cudzinky (SME, 2018)
 • Ťažký život cudziniek v Bratislave – Mladí Slováci na nich útočia kvôli hidžábu – deti sa prizerajú (Topky, 2018)
 • Útoky na cudzinky vo verejnom priestore sa opakujú (Netky a TASR, 2018)
 • Bývalé utečenky našli vďaka projektu ADRA Slovensko nové uplatnenie (Hlas ľudu, 2018)
 • Spoznávať nové kultúry a scitlivovať obyvateľstvo počas Svetového dňa utečencov a utečeniek (Media about Development, 2018)
 • Pozitívnymi príbehmi si ADRA Slovensko pripomína Svetový deň utečencov a utečeniek (ProHuman, 2018)
 • Humanitárna pracovníčka Emília Trepáčová: Každý máme právo vyzerať, ako vyzeráme a veriť v to, čomu veríme (magazín Sóda O2, 2018)
 • Ako je realizovaná integrácia na Slovensku? (Neutekaj, 2018)
 • Naplňme spolu ADRA špajzu suchými potravinami pre núdznych (Týždeň, 2018)
 • Balíček cestovín či konzerva so zeleninou. Naplňte špajzu potravinami pre ľudí v núdzi (Ženy v meste, 2018)
 • Minúta po minúte: Trvanlivé potraviny začína zbierať ADRA (Denník N, 2018)
 • ADRA Slovensko zbiera trvanlivé potraviny pre rodiny v núdzi. Pomôcť môžete každý (Bratislava Dnes, 2018)
 • It’s not easy being an ‘alien’ in Slovakia (Slovak spectator, 2017)

 

O globálnom dobrovoľníctve v tzv. rozvojových krajinách:

 • Gruzínske emailové šperky otvoril svetu (Katolícke noviny, 2019)
 • Rozvojový dobrovoľník Martin Pavelka: Gruzínsko bolo jasnou voľbou (ADRA blog, 2019)
 • Zlepšovať aktivity sociálneho podniku i vzdelávať znevýhodnenú mládež v rámci dobrovoľníckeho pobytu v Gruzínsku (rozhovor) (Media about Development, 2019)
 • V Albánsku vedú rómske deti k vzdelávaniu (Katolícke noviny, 2019)
 • Zmierňovať konflikty vo svete môžu aj humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky zo Slovenska (ProHuman, 2019)
 • Doučovanie detí z vylúčených komunít jadrom dobrovoľníckych projektov v Albánsku – rozhovor s V. Zimovou (Media about Development, 2019)
 • Ako vyzerá dobrovoňíctvo na Ukrajine (ADRA blog, 2019)
 • Ako vyzerá dobrovoňíctvo v Gruzínsku (ADRA blog, 2018)
 • Zasiahnuť všade tam, kde si to prírodná katastrofa či spoločenský konflikt vyžaduje (Media about development, 2018)
 • Ako vyzerá dobrovoňíctvo v Albánsku (ADRA blog, 2018)
 • Vďaka dobrovoľníctvu v Albánsku o krok bližšie k vysnívanej práci v oblasti rozvoja (ProHuman, 2019)
 • Rozhovor
 • Porovnávaním Manily a Bratislavy si veľa uvedomíte – Rozhovor o dobrovoľníckom pobyte na Filipínach (ADRA blog, 2018)
 • Od sezamového projektu v Keni k oceneniu Dobrovoľník roka – Rozhovor so Samom Čellárom (ADRA blog, 2017)
 • Dobrovoľníkom ich skutky aj tento rok priniesli verejné uznanie (TA3, 2017)
 • Cestovateľka Edita Bednárová: „Utečenci sa už piaty rok pasovali s chladom a častými dažďami“ (Denník N, 2017)
 • Štát ocenil nezištnú prácu dobrovoľníkov (Denník SME, 2017)

 

O humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci:

 • V Keni sa šíri hlad, pomôcť môžu aj Slováci (Hospodárske noviny, 2017)
 • Keňu trápia obrovské suchá a hlad, pomôcť môže ktorýkoľvek Slovák (Dobré noviny, 2017)
 • Zbierka na pomoc Keňanom postihnutých suchom (RTVS, 2017)
 • V rámci humanitárnej pomoci Keni vyzbierali mimovládky 29.000 eur (TASR / Dobré noviny, 2017)
 • Nemám čo na seba alebo pošlite vlnu a látky do utečeneckých táborov (Ženy v meste, 2016)
 • Darujte klbko vlny alebo kúsok látky (Modrý koník, 2016)
 • Sýrski utečenci si vďaka Slovákom obľúbili činnosti našich babičiek (Dobré noviny, 2016)
 • Slovensko je pozadu oproti iným krajinám aj v pomáhaní (Hospodárske noviny, 2016)
 • Daruj klbko vlny alebo teplú látku – pomôžeš sýrskym rodinám prežiť zimu! (Sashe.sk, 2016)

POMÔŽ DEŤOM V AFRICKOM SIROTINCI V MARACHI,
44 SIRÔT POTREBUJE JEDLO, ŠKOLSKÉ POTREBY A VIAC POSTELÍ

 

Viac ako 500 rodín farmárov v chudobnej časti Busia v Keni učíme ako pestovať  bio sezam a kde ho predávať za férové ceny.

Vďaka tomu môžu deti týchto farmárov chodiť do školy. Náš dobrovoľník Samo počas rozbiehania tohto sezamového projektu objavil v Marachi rodinu, ktorá sa stará o 44 sirôt a na jeho podnet sme im začiatkom roka 2017 začali pomáhať. Pastor Mohammed Sande Makongolo a jeho žena Angeline sa už 3 roky starajú o siroty vo veku 4 – 20 rokov. Bývajú v spoločnom dome na hraniciach Kene s Ugandou, kde spravujú aj školu a zbor.

 

ADRA Slovensko je prvá organizácia, ktorá sirotincu ponúkla pomoc. Keď sme zistili, v akých podmienkach žijú, učia sa, spia, jedia…, rozhodli sme sa, že sa pokúsime vyzbierať pre tieto siroty finančnú pomoc. Koncom roka 2016 sme vyhlásili zbierku pre sirotinec na: potraviny, kravu, sliepky, školské potreby, viac postelí aj materiál na novú prístavbu. Doteraz sme spolu vyzbierali takmer 6 tisíc Eur a postupne im pomáhame tak, aby to malo pre nich čo najväčší dopad a prinieslo im to dlhodobé riešenia ich problémov a nedostatku. Ako aj pri iných projektoch pomoci – aj tu sa snažíme o to, aby sme im pomohli byť sebestační a vyriešiť najmä príčiny, nielen následky.

Kto im pomôže, keď nie my? Tieto deti nemajú nikoho.

 

Foto z terénu – sirotinec v Marachi

Video – Koncert sirôt pre Slovensko

 

Za svoje nasadenie a nezištnú pomoc pri rozbiehaní nášho sezamového projektu na pomoc 500 chudobným farmárom a ich rodinám v Busii, za boj za práva miestnych žien a identifikovanie rodiny starajúcej sa o 44 sirôt v Marachi získal náš dobrovoľník Samuel Čellár v apríli 2017 ocenenie Dobrovoľník roka SlovakAid a bol prijatý u prezidenta SR Andreja Kisku. Viac v Hlavných správach TA3.

 

Blog nášho dobrovoľníka Sama – sezam

Foto z terénu – pestovanie bio sezamu

Video – Prečo pomáhame v Keni

Pozri sa, v akých podmienkach žije 44 detí v africkom sirotinci v Marachi

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Posielať veci do Afriky by bolo veľmi zložité a hlavne drahé. Preto najlepšou formou pomoci je finančný dar, ktorý nám môžeš poslať cez jednoduchý online darcovský systém. Pošli nám teraz ľubovoľnú sumu a my potrebný materiál nakúpime za výhodné ceny priamo v Keni. Alebo sa staň naším pravidelným darcom a pomáhaj sirotám v núdzi každý mesiac.
Ďakujeme, že pomôžeš, do zbierky sa už zapojili ľudia z celého Slovenska počas Soboty s ADROU aj online zbierky. Aktuálny stav k 10. aprílu 2017 je 5 836,23 Eur, celkovo potrebujeme na pomoc približne 15 000 Eur. Ste super! 🙂

DARUJ UTEČENCOM V TÁBOROCH VLNU ALEBO LÁTKU,

SÝRSKE RODINY SI UŠTRIKUJÚ A UŠIJÚ VECI NA ZIMU

 

Nekonečné čakanie na azylové pohovory vo veľmi zlých podmienkach je pre rodiny utečencov náročné nielen fyzicky, ale aj psychicky. Okrem hygienických potrieb ako mydlá, šampóny, plienky a pod. sme sýrskym rodinám v 3 gréckych táboroch preto nedávno priviezli aj ihlice na štrikovanie, šijacie stroje, vlnu, látky, ihly a nite.

 

Čo sa stalo? Doslova zázrak! Šitie a štrikovanie sa stalo veľkým hitom. Konečne prišli na iné myšlienky. Okrem toho, že si takto vyrábajú oblečenie na zimu, je to pre nich najmä terapia. Tieto rodiny žijú v stanoch, skladoch, s veľmi zlou hygienou, bez súkromia, so suchými špagetami každý deň. A čo je na tom celom najhoršie? Ako nám minulý týždeň povedala cez Skype naša terénna koordinátorka Zuzka: “Že sú to ľudia ako my.”

Pozri sa, ako sýrske ženy z látok a bavlniek šijú a štrikujú oblečenie

Ako môžeš pomôcť?

Daruj klbko vlny alebo kúsok látky

Zapoj sa do našej zbierky látok a vlny pre sýrske rodiny v táboroch, pretože zásoby materiálu sa nám pomaly, ale isto míňajú. Ak máš doma zbytočné látky na šitie (strečové, flanelové, teplé, teplákové…, nie látky na letné šaty) a vlnu na štrikovanie, háčkovanie (nie pravú vlnu, lebo veci si perú v studenej vode…), prípadne nite alebo ihly do šijacích strojov, dones nám ich alebo pošli, prosím, na našu adresu:

 

ADRA Slovensko
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava – Ružinov

 

Zbierka potrvá do 18. 11. 2016, vyzbierané vlny a látky zavezieme do Grécka 27. 11. 2016.

Po tomto termíne môžeš ešte prispieť finančným darom – pozri nižšie.

 

Oblečenie, prosím, nenoste ani neposielajte, potrebujeme látky na šitie a vlnu na štrikovanie. Ďakujeme.

 

vlna2

Odfoť a zdieľaj svoju skriňu plnú oblečenia

Máš doma plnú skriňu a aj tak máš niekedy pocit, že nemáš čo na seba?

Pomôž nám zapojiť do zbierky čo najviac ľudí a poteš tých, ktorí skutočne nemajú čo na seba!

Zdieľaj na sociálnych sieťach fotku svojej plnej skrine s #nemamconaseba a textom napríklad:

Nemám čo na seba! Preto posielam 4 klbká vlny a kúsok látky (alebo XY Eur) pre sýrske utečenecké rodiny, ktoré fakt nemajú čo na seba. Vyrobia si oblečenie na zimu a pri štrikovaní a šití prídu na iné myšlienky. Viac na www.adra.sk/nemamconaseba

skrina1 skrina3

Môžeš prispieť finančne

Zbierka bola ukončená a vyzbieraný materiál aj suma 1 100 Eur pomohli sýrskym rodinám v Grécku prežiť zimu.
Do zbierky sa zapojilo vyše 200 ľudí z celého Slovenska, aj ADRA ČR. Ďakujeme!
Ak chceš podporiť našu prácu, pošli nám teraz ľubovoľnú sumu alebo sa staň naším pravidelným darcom 
a pomáhaj ľuďom v núdzi každý mesiac.
 
 

Za podporu ďakujeme: Sashe.sk, Rádio Expres, RTVS, Dobré novinyModrykonik.sk, Ženy v mesteCuraprox SlovenskoSusedská burzaRužinovský vrabecPískacie tričkáThe Blond ZebrasLifeReset, LazyKlbko, Kto pomôže?Shine like a diamonds, Vlna Art, Priadka, ZebraPatchworkVlna Na Predaj, U Melluzínky, Joyland, HiXAR, OZ S úsmevom, Yolanda

NA STIAHNUTIE

Prečítaj si naše najnovšie Výročné správy alebo si ich stiahni do počítača:

Výročná správa 2018 – ADRA Slovensko

Výročná správa 2017 – ADRA Slovensko

Výročná správa 2016 – ADRA Slovensko

Výročná správa 2015 – ADRA Slovensko

STANOVY ADRA Slovensko – vzaté na vedomie MV SR

Pozri si príbeh nášho loga:

ADRA – príbeh loga

 


 

Iné dokumenty, zmluvy a správy:

Rozhodnutie z MV SR o registrácii verejnej zbierky 2019/2020

Záverečná správa verejnej zbierky (6.10.2016)

Predbežná správa z verejnej zbierky 2017

Záverečná správa z verejnej zbierky 2015–2016

Záverečná správa z verejnej zbierky 2014–2105

 

Dňa 16. 3. 2018 uzatvorila ADRA Slovensko rámcovú dohodu na dodanie stravných lístkov so spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o., v celkovej hodnote predmetu zákazky 8 629,63 EUR. Dohoda bola uzatvorená na základe súťaže cez Elektronické trhovisko. Rámcová dohoda_Zmluva č. Z201811500

 

Dňa 27. 2. 2017 uzatvorila ADRA Slovensko rámcovú dohodu so spoločnosťou Cheque dejeuner, s.r.o. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom zabezpečenia stravných lístkov. Zákazka bola vysúťažená prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (EKS). Rámcová dohoda o zabezpečení stravných lístkov

 

 

Klub ADRA SOS

ADRA SOS je klub priateľov a pravidelných darcov ADRA Slovensko, vďaka ktorým môžeme spolu s dobrovoľníkmi efektívne pomáhať ľuďom v núdzi a dopredu plánovať ďalšiu pomoc. Aktuálne evidujeme 129 darcov, z toho približne 30 pravidelných darcov. Priemerný jednorazový online dar je 85 Eur a priemerný pravidelný online dar je takmer 20 Eur. (podľa Darujme.sk) Ďakujeme.

 

Pravidelný dar pomáha ľuďom v núdzi najlepšie.

Zisti teraz viac o tom, prečo, ako a kde pomáhame a staň sa aj ty členom Klubu ADRA SOS. Chceš pomáhať ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami? Pre jednoduché pravidelné online darovanie klikni na >>online darcovský systém<< a zvoľ si pravidelný dar podľa svojich možností. Alebo priamo zadaj platobný príkaz vo svojej banke na účet ADRA Slovensko: SK69 0200 0000 0030 0447 8451 a pošli nám svoju e-mailovú adresu, aby sme ťa mohli informovať o tom, komu peniaze pomohli.

 

 

 

 

Sme vďační aj za každý jednorazový dar.

Najvyšší prijatý finančný dar cez Darujme.sk za rok 2017 bol vo výške 4 000 Eur. Ďakujeme.

 

Ak si želáš pomáhať jednorazovo, pošli nám svoj dar na pomoc ľuďom v núdzi cez >>online darcovský systém<< alebo priamo na účet ADRA Slovensko: SK69 0200 0000 0030 0447 8451 a pošli nám svoju e-mailovú adresu, aby sme ťa mohli informovať o tom, komu peniaze pomohli.

 

Bez pomoci dobrých ľudí a firiem by sme to nedokázali.

Pozri si teraz našu aktuálnu Výročnú správu 2017. Sleduj náš web alebo našu stránku na facebooku a pomáhaj s nami. Má to zmysel. 💛

 

 

 

Ukončené projekty

Už 25 rokov pomáhame ľuďom v núdzi na Slovensku a tiež v post-konfliktných aj nízko-príjmových krajinách sveta. Naše posledné ukončené projekty boli realizované väčšinou v krajinách Globálneho Juhu v rámci:

Podrobné informácie o tom, ako a prečo pomáhame, nájdete v našich výročných správach. Aktuálne informácie sledujte na facebookuv novinkách alebo sa prihláste na odoberanie našich mesačných noviniek e-mailom. Ak chcete našu prácu a ľudí v núdzi podporiť finančne, kliknite na našu darovaciu stránku alebo sa staňte členom Klubu ADRA SOS. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí pomáhate s nami. S vašou pomocou dokážeme skutočne meniť životy ľudí k lepšiemu. Má to zmysel.

 

 

 

O NÁS

ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia, ktorá  pôsobí v nízkopríjmových krajinách i na Slovensku. Je súčasťou medzinárodnej organizácie ADRA (Adventist Development and Relief Agency), ktorá pôsobí vo viac ako 130 krajinách. ADRA Slovensko však nepodlieha priamemu riadeniu ADRA International, ani s ňou nemá finančnú či personálnu účasť.

ADRA Slovensko je členom slovenskej Platformy rozvojových organizácií Ambrela a v roku 2018 oslávila oslávila 25 rokov svojej činnosti.

VÍZIA

Spoluvytvárať svet, v ktorom budú žiť ľudia u nás aj v najmenej rozvinutých krajinách dôstojnejší a slobodnejší život a lepšie pripravení na možné humanitárne situácie.

 

POSLANIE

Prostredníctvom programov, projektov, advokácie, partnerstiev, vzdelávania a šírenia povedomia, zlepšovať v oblasti rozvojovej spolupráce životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciach zapríčinených človekom a/alebo prírodou v zahraničí aj na Slovensku a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo.

 

HODNOTY

ADRA je organizácia založená na kresťanských hodnotách, ktorá spolupracuje a pomáha ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť, vierovyznanie alebo politickú príslušnosť, pričom kladie dôraz na princípy humanity, nezávislosti, nestrannosti, neutrality, transparentnosti, udržateľnosti, zodpovednosti, participatívneho prístupu a spätnej väzby.

 

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE

Medzinárodná humanitárna pomoc (svet)
Medzinárodná rozvojová spolupráca (svet)
Globálne dobrovoľníctvo (svet)
Budovanie kapacít občianskej spoločnosti (svet)
Integrácia osôb s medzinárodnou ochranou (Slovensko)
Program domáceho násilia (Slovensko)

Správna rada

Najvyšším orgánom občianskeho združenia je Správna rada. Štatutárom občianskeho združenia ADRA je riaditeľ, ktorý je volený Správnou radou raz za štyri roky.

Členovia správnej rady:

František Kolesár (predseda)
Miroslav Číž
Daniel Márföldi
Daniel Mudraninec
Samuel Ondrušek
Mikuláš Pavlík
Stanislav Bielik (štatutárny zástupca ADRA)

Naši zamestnanci

Tím humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce

bielik

Stanislav Bielik

Riaditeľ (štátutárny zástupca)
brano-strecansky

Branislav Strečanský

Programový riaditeľ
am

Andrej Mesároš

Finančný manažér
annamaria-benkova

Anna-Mária Benková

Projektová manažérka pre zahraničie

Tím projektu integrácie osôb s medzinárodnou ochranou

silvia

Silvia Hamerlíková

Regionálna koordinátorka
emilia

Emília Trepáčová

Sociálna pracovníčka a poradkyňa
miska_lygova

Michaela Lygová

Právna poradkyňa
slavo-chrasc

Slavo Chrašč

Sociálny pracovník
lava-kamnakshova

Lava Kamnakshova

Sociálna pracovníčka

Naši vyslaní dobrovoľníci v zahraničí

Veronika Leitmanova

Veronika Leitmanová

Ukrajina
veronika

Veronika Zimová

Albánsko
martin-pavelka

Martin Pavelka

Gruzínsko

Poskytujeme rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi.

Pomáhame obetiam násilia začať žiť dôstojný život.

Budujeme kapacity občianskej spoločnosti.

Rozvíjame dobrovoľníctvo.

Už 25 rokov.

Pomáhaj s nami, sme ADRA Slovensko!

Nie je nám to jedno

Člen siete pobočiek vo viac ako 130 krajinách

11 Ľudí v tíme

50+ dobrovoľníkov

70+ úspešných projektov

150 000 Ľudí dostalo pomoc

1 centrum v Bratislave

Ďakujeme všetkým, ktorým to nie je jedno!

  Sorry, no posts matched your criteria.

Staňte sa naším dobrovoľníkom

Čas je to najcennejšie, čo človek má. Ak venujete svoj čas humanitnej práci, využili ste ho naozaj naplno. Staňte sa ADRA dobrovoľníkom!

Ako?

* vycestujte na misiu do zahraničia
* pomôžte organizovať podujatia na Slovensku (kampane, propagačné behy, koncerty, informačné a vzdelávacie podujatia a pod.)
* vyhľadávajte osoby, ktoré môžu podporiť našu činnosť finančne či inak
* zapojte sa do zbierok
* vyhľadávajte ďalších dobrovoľníkov
* zapojte sa do činnosti Dobrocentier (venujte svoj čas dôchodcovi, sirote, či inak opusteným alebo odkázaným osobám, nakúpte im, predávajte v obchodíkoch)
* zapojte sa do zberu a distribúcie suchých potravín, či iných komodít
* vytvorte pre nás komunikačnú stratégiu, spravujte naše webové sídlo, vytvorte firemnú identitu
* buďte v zozname pohotovostných dobrovoľníkov na zavolanie v krízových situáciách na Slovensku a/alebo v zahraničí

POSTUP A VZORY DOBROVOĽNÍCKEJ ZMLUVY – pripravujeme

Podporte nás finančne

Ak chcete pomôcť ľuďom v núdzi, ale nemôžete či nechcete dať svoj čas, či svoje schopnosti, stále je tu možnosť prispieť finančne. Bez peňazí sa nedá dodať do Afriky vakcína, nedajú sa navŕtať studne s pitnou vodou, nedá sa dopraviť úroda na trh. Venujte preto časť svojich finančných prostriedkov na aktivity ADRA.
Najcennejšou formou finančnej pomoci je pravidelný dar. Nemusí byť veľký – stačí 5-10 eur mesačne. Aj táto malá suma dokáže urobiť neuveriteľne veľké veci. Pravidelný dar pomáha ľuďom v núdzi najlepšie.

Ako?

* pomocou darcovskej SMS na čísle XXXX
* platobnou kartou pomocou portálu darujme.sk/XXXX
* prevodom na účet číslo SK69 0200 0000 0030 0447 8451, do poznámky uveďte Váš e-mail
* v hotovosti v kancelárii ADRA

POSTUP A VZORY DAROVACEJ ZMLUVY – pripravujeme

Venujte nám 2% svojich daní

Ak nemáte ani čas, ani peniaze, môžete nám darovať čosi, čo aj tak už nepatrí Vám, ale štátu. 2% svojich daní. Ak ich nepoužijete na zákonom stanovený verejno prospešný účel, ocitnú sa v štátnom rozpočte v rukách politikov.

Ako?

Pri vvplnení daňového priznania vyznačte našu organizáciu.
POSTUP A TLAČIVÁ NA 2%

Staňte sa našim mediálnym partnerom

Sme presvedčení, že verejnosť má právo dozvedieť sa o tom, v akých podmienkach žijú ľudia v rôznych častia sveta, ktorí nemajú šťastie ako obyvatelia Slovenska. Pomôžte nám ľudí scitlivieť na problémy iných, pomôžte nám, aby v informačnom smogu náš hlas nezanikol.

Ako?

* vytváranie obrazových, fotografických či písaných materiálov
* zverejňovanie a zdieľanie príspevkov na vlastných účtoch na sociálnych sieťach (FB, IG, YT)
* poskytnutie vysielacieho času v elektronických médiách
* vytváranie a zverejňovanie príspevkov v printových médiách

Venujte nám majetok

Ak nemáte ani čas, ani peniaze, ani vysoký príjem, ale máte nepotrebný (ale stále funkčný) majetok (materiál, potraviny, prístroje, nehnuteľnosti), a neviete ako ho zhodnotiť, ponúkame Vám príležitosť použiť takto darovaný majetok umiestniť tam, kde ho potrebujú najviac. Venujte časť svojho majetku či dedičstva (aj formou závetu) na naše aktivity.

Ako?

POSTUP A VZORY DAROVACEJ ZMLUVY

Využite našu charitatívnu reklamu

Propagujte u nás svoju firmu prostredníctvom charitatívnej reklamy. Náš web a sociálne médiá sleduje veľká časť ľudí. Spropagujte Vašu firmu či produkt na našich médiách, produktoch, projektoch. Tieto prostriedky si môžete odpočítať z daní a my ich nemusíme zdaniť do sumy 20 tis. eur ročne.

Ako?

POSTUP A VZOR ZMLUVY NA CHARITATÍVNU REKLAMU

Charitatívna reklama

Obchodujte s nami

Ľuďom je možné pomáhať aj tak, že ich podporíme v tom, čo vedia robiť, alebo im pomôžeme s predajom výsledkov ich činnosti (poľnohospodárskych produktov, spotrebných, či umeleckých predmetov). Pomôžte nám v tomto úsilí ako náš obchodný partner, Staňte sa našim hospodárskym partnerom

Ako?

* vykupujte produkty našich sociálnych obchodov
* využite nás ako obchodných partnerov, ktorí Vám pomôžu umiestniť Vaše výrobky na tretie trhy

Zamestnajte sa v ADRA

(za predpokladu, že budeme mať voľné pracovné miesto)
* v kancelárii ako projektový manažér
* ako terénny pracovník v zahraničí
* ako odborník na zavolanie pre krízové situácie na Slovensku a/alebo v zahraničí

Ako?

Napíšte nám Váš motivačný list a profesijný životopis a telefonicky alebo mailom si dohodnite osobné stretnutie.
VZOR ML, CV

Máte otázky alebo iný nápad, ako podporiť našu činnosť alebo pomáhať s nami? Napíšte nám.

office@adra.sk

Bez pomoci dobrých ľudí a firiem by sme to nedokázali.

Aktuálne evidujeme 129 darcov, z toho približne 30 pravidelných. Najúčinnejšia finančná pomoc je formou pravidelného daru. Sme však vďační aj za každý jednorazový dar. Priemerný jednorazový online dar je 85 Eur a priemerný pravidelný online dar je 20 Eur.  Najvyšší prijatý finančný dar cez “darujme.sk” v sume 4 000 Eur.

Ďakujeme za každú pomoc. Pomáhať má zmysel.

  Sorry, no posts matched your criteria.