Istanbulský dohovor – áno či nie?

 

V rámci ADRA Slovensko sme v roku 2017 vytvorili odborný tím, ktorý intenzívne pomáha obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku, bez ohľadu na pohlavie, rod, vek, sociálny status, či etnikum. Z tohto dôvodu by sme vítali Istanbulský dohovor, najmä vo vzťahu ochrany špecifického subjektu, ktorým je žena, pričom za jeho hlavný účel pokladáme zabezpečenie ochrany žien pred násilím. Dávame však do pozornosti, že nesmieme opomínať ani mužské obete takejto kriminality, ktoré sú tiež jednou z našich cieľových skupín. Náš prístup a vnímanie nie je úplne totožný s rodovo podmieneným prístupom. Násilie chápeme ako multidisciplinárny problém a tak pristupujeme k práci s ním. Preto nepokladáme za nevyhnutné ratifikovať Dohovor, ktorý názorovo rozdeľuje spoločnosť, ale navrhujeme, aby časti Istanbulského dohovoru boli zapracované do slovenskej legislatívy.

 

ADRA Slovensko zastáva názor, že v prvom rade je nevyhnutné zamerať sa na súčasnú národnú legislatívu za účelom dosiahnutia vymožiteľnosti práv obetí inšpirujúc sa z ustanovení Istanbulského dohovoru. V tejto súvislosti poukazujeme najmä na úpravy povinnosti Istanbulom pre OČTK a súdu konať rýchlo a bezodkladne použiť preventívne prostriedky ochrany obetí. To v našej legislatíve znamená paušálny výkon neodkladných a neopakovateľných zaisťovacíćh úkonov, pri každom podozrení z násilia vykazujúcom znaky protiprávnosti, čím je zabezpečená bezprostredná ochrana obetí pred násilníkom.

 

Ďalej upozorňujeme napríklad na vytvorenie koordinančného štátneho orgánu, ktorý by reálne predstavoval prepojenie medzi štátnym a mimovládnym sektorom. Zabezpečoval by koordináciu, zosúladenie prístupu k obeti aj zo strany všetkých štátnych orgánov a presadzoval by holistický prístup vnímania viktimologického aspektu prežívania obetí. S tým, že by mal presne zákonne vymedzenú pôsobnosť a súčasne by bol personálne obsadený skutočnými odborníkmi v tejto oblasti s dlhodobou praxou. Neodsudzujeme Istanbulský dohovor v jeho komplexnosti, dokonca sa sami v rámci praxe, teda pri konkrétnej práci s obeťou jeho ustanoveniami inšpirujeme.

 

Dôležitá je prax

 

Cestu vidíme v inkorporácií niektorých ustanovení Istanbulského dohovoru do platnej legislatívy, najmä ohľadom zvýšenia flexibility a rýchlosti civilného a trestného konania so zabezpečením bezodkladnej preventívnej ochrany obetí počas konania a vyšetrovania od začiatku až do konca. Preto vyzývame spoločnosť, aby sa zamerala v prvom rade na vypočutie obete domáceho a sexuálneho násilia a následne pochopila, čo obeť prežíva, prečo tak koná ako koná a toto zohľadnila pri právnom a morálnom posúdení samotného skutku ako aj obetí. Obeť má svoje práva, ktoré sú zákonom dané, my ich však nedokážeme správne vykladať a interpretovať v znení konkrétneho prípadu a v tom vidíme chybu. Pokiaľ sa nezmení toto rigídne spoločenské vnímanie ani samotný dohovor nám nepomôže, naopak môže rozdeliť samotnú spoločnosť, čo nepokladáme za vhodné.

 

ADRA Slovensko je profesionálna humanitárna a rozvojová organizácia, člen siete 130 pobočiek ADRA po celom svete. Už 25 rokov pomáhame na Slovensku aj v zahraničí. Od mája 2017 poskytujeme bezplatnú právnu pomoc ľuďom v núdzi a budujeme ADRA KIT – Krízový intervenčný tím pre pomoc obetiam násilia. Zisti teraz viac tu: www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/

 

Istanbulský dohovor prijala Rada Európy v roku 2011. Ide o medzinárodnú zmluvu o boji proti násiliu páchanému na ženách. K dnešnému dňu neratifikovalo Istanbulský dohovor 11 členských štátov EÚ. Podľa údajov Európskej komisie sa v krajinách EÚ stáva každá tretia žena obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia po dovŕšení veku 15 rokov, viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie a jedna z 20 žien bola znásilnená.

 

 

en_USEN