KIT NA ODBORNÝCH DISKUSIÁCH A VZDELÁVACÍCH PODUJATIACH

Naše expertky z Krízového intervenčného tímu (KIT) sa okrem komplexnej pomoci obetiam domáceho a sexuálneho násilia venujú aj ďalším príbuzným oblastiam. Aj sa v nich vzdelávajú, aby mohli účinne pomôcť – napríklad deťom obetí.

 

Na odbornej diskusii “Bez modrín”

Začiatkom novembra (8.11.) sa preto zúčastnili dôležitej odbornej diskusie organizácie Centrum Slniečko v Satori stage v Bratislave, ktorá niesla názov “Bez modrín”.

Právnička KIT-u, Daniela Borzová, spomína: „Hostky okrem iného rozoberali citlivú i kontroverznú tému vzájomnej spolupráce jednotlivých inštitúcií, participujúcich v tejto problematike; prístupy pomáhajúcich profesií k obetiam násilia; problematiku absencie zariadení, poskytujúcich pomoc obetiam…“ Zároveň dodala, že: „v rámci voľnej rozpravy účastníkov a účastníčok po diskusii sa nám podarilo nadviazať niekoľko užitočných kontaktov, ktoré by dokázali priamo poskytnúť sociálnu pomoc naším klientkám a klientom.“ Zvukový záznam z podujatia si možno vypočuť tu.

 

Identifikácia sexuálneho zneužívania dieťaťa

Krátko na to (15.11.) vyrazili členky KIT-u: právnička Daniela Borzová a psychologička Lucia Klimáčková do Malaciek, presnejšie na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky. Zaviedol ich tam záujem o tému multidisciplinárneho vzdelávania: Identifikácia sexuálneho zneužívania dieťaťa (CSA) – od rozpoznávania možných varovných signálov po komplexnejšie vnímanie nástrah spojených s identifikáciou CSA. Prvotnej reakcii profesionálov na CSA (dva alternatívne scenáre rozhovoru s dieťaťom: 1. rozhovor iniciovaný dieťaťom 2. rozhovor iniciovaný profesionálom) a ďalším detailom sa podrobne venovala lektorka: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.. Uvedená téma bola pripravená pre všetkých, ktorí pracujú, alebo sú v každodennom kontakte s deťmi a je u nich oveľa vyššia pravdepodobnosť, že sa stretnú s problematikou sexuálneho zneužívania.

Právnička KIT-u, Daniela Borzová, opisuje podujatie slovami: „Pani docentka veľmi pôsobivo prednášala teoretické poznatky o CSA, ktoré obohatila praktickými skúsenosťami zo svojej praxe. Predstavila komplexný obraz o dieťati a jeho prežívaní sexuálneho zneužitia, či zneužívania, pričom odzneli konkrétne témy, ako: symptomatika CSA, prevalencia CSA, rámec a roviny krivých obvinení, problematika znaleckého dokazovania, možnosti a limity identifikácie CSA, nepravdivé obvinenia verzus krivé obvinenia, taktika výsluchu detí atď..“

Po prednáške oslovili pracovníčky KIT-u pracovníkov UPSVR a predstavili im koncept fungovania ADRA KIT, ako aj jeho súčasnú formu fungovania a predstavy do budúcnosti. Reagujú tak na výzvu, aby sa praticipujúce organizácie zapájali do lokálnej koordinančnej činnosti bývalého obvodu Bratislava – vidiek. Skonzultovali spolu možnosti vzájomnej spolupráce v praktickej rovine.

 

Diskusia o živote bez násilia a reprodukčných právach

V rámci medzinárodnej kampane „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách“ prebehla 26. novembra v Artbooks coffee v Bratislave diskusia s názvom „Právo na život bez násilia a reprodukčné práva“ na podnet OZ Možnosť voľby na tému sexuálnych a reprodukčných práv, i toho, ako snahy o kontrolu nad ženskými telami súvisia s rodovo podmieneným násilím. S hostkami (aktivistkou a politologičkou Adrianou Mesochoritisovou a sociologičkou Barborou Holubovou) sa diskutovalo o tom, čo je rodovo podmienené násilie; ako reprodukčné a sexuálne práva súvisia s rodovou rovnosťou; ako a prečo sú tieto práva ohrozované a čo by bolo treba zlepšiť.

Počas diskusie s hostkami a ich príkladmi z praxe dostali pracovníčky KIT-u odpovede, ktoré sa týkajú ich domovskej problematiky sexuálneho násilia a prežívania násilia ženou ako obeťou sexuálneho zneužitia. Uvedomili a verifikovali si spoločne možné dopady na najbližšie okolie i celú spoločnosť, obklopujúcu samotnú obeť. Podujatie podporil Slovensko-český ženský fond.

 

Dôležité vzdelávanie a nadväzovanie kontaktov

Členky KIT-u tiež v období leto–jeseň absolvovali sériu ľudskoprávnych rodových tréningov pod taktovkou združenia Možnosť voľby a vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom bolo prehĺbiť znalosti v rodovej téme a uplatňované rodových a ľudskoprávnych východísk do praxe.

Týmto tím KIT-u ďakuje všetkým, ktorý jeho členky na podobné odborné diskusie a vzdelávacie podujatia pozývajú. Každou účasťou pracovníčky posilňujú svoje kapacity, zvyšujú rozhľad a vedomosti o príbuzných oblastiach, čo je len v prospech ich práce s obeťami násilia.

Samotné nadväzovanie kontaktov v danej oblasti považujú takisto za nesmierne dôležité. Poskytovaná pomoc obetiam je totiž aj vďaka spoluprácam a partnerstvám komplexná a aj prístup k pomoci (napríklad pri poskytovaní sociálnych podpôr, ubytovania v krízových centrách atď.) je účinnejší.

en_USEN