UKONČENÉ – PRÁVNA POMOC PRE ĽUDÍ V NÚDZI NA SLOVENSKU

PROJEKT PRÁVNEJ POMOCI JE UKONČENÝ. ADRA Slovensko aktuálne už túto formu forme pomoci neposkytuje. V prípade pomoci sa prosím obráťte na organizácie, ktoré sa profesionálne venujú tejto problematike.

Nižšie uvedený článok je z r. 2017. Ďakujeme za pochopenie.

V roku 2017 sme sa rozhodli pomáhať na Slovensku ešte viac ako doteraz. Tak ako v zahraničí, chceme aj u nás riešiť najmä príčiny chudoby a prinášať dlhodobo udržateľné zmeny k lepšiemu. V našom niekoľkomesačnom prieskume potrieb sme zistili, že ľudia na Slovensku sa častokrát ocitajú v núdzi preto, že nepoznajú svoje práva. A ak ich aj poznajú, nemajú finančné prostriedky na to, aby využili právne služby, ktoré by im pomohli. Preto sme v ADRA Slovensko spustili nový projekt – Právnu pomoc pre ľudí v núdzi na Slovensku.

Pre ľudí v hmotnej núdzi je určená predovšetkým bezplatná právna pomoc Centra právnej pomoci, no zákon obmedzuje túto pomoc do výšky 1,4 násobku sumy životného minima (277,33 Eur) a zároveň hodnota sporu musí prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy na Slovensku (435 Eur). Medzi nami sú však takí, ktorí súrne potrebujú právne poradenstvo, nemôžu si ho dovoliť zaplatiť, no nespĺňajú podmienky pre bezplatné právne poradenstvo CPP (pretože majú príjem či dôchodok napr. 280 Eur mesačne, teda viac ako je hranica obmedzenia zákona). Práve pre týchto ľudí sme tu my a naše právničky Danka a Miška, aby sme im pomohli dostať sa z problémov, ktoré súvisia s naším zameraním, ako sú rodinné právo, civilné právo, medicínske právo či trestné právo.

Naším cieľom je, aby všetci ľudia v núdzi na Slovensku, nielen tí, ktorí spĺňajú obmedzenia zákona, mali prístup ku kvalitnej právnej pomoci. A aby ich finančná situácia nebola prekážkou pri hľadaní spravodlivosti, vďaka ktorej sa ich život zmení k lepšiemu.

NAŠE PRÁVNIČKY NA CESTE ZA SPRAVODLIVOSŤOU
Neváhajú vycestovať na pojednávanie aj do Banskej Bystrice, pokiaľ ide o dobrú vec. Dnes zastupovali klientku – obeť domáceho násilia. Pomáhajte s nami, viac na www.adra.sk/dostojnyzivot

Akým právnym oblastiam sa primárne venujeme?

 
  • Rodinné právo:
 
– rozvody, starostlivosť o dieťa (úprava výkonu práv a povinností rodičov k deťom: zverenie do osobnej alebo striedavej starostlivosti, úprava styku rodiča s dieťaťom, výživného rodiča k dieťaťu, správa majetku dieťaťa), manželstvo (určenie neplatnosti a neexistencie manželstva, povolenie uzavrieť manželstvo), rodičovské práva, druhy starostlivosti o deti – náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, ústavná starostlivosť, poručníctvo a opatrovníctvo), vyživovacie povinnosti nielen rodičov voči deťom, ale aj manželom, rozvedeným manželom, nevydatej matky a deťom voči rodičom a iné, rodičovstvo (určenie, zapretie), osvojenie, zmena mena po rozvode
 
– s rodinným právom súvisiace práva dieťaťa, únosy detí, vydanie detí do cudziny, výkon rozhodnutí vo veciach maloletých
 
  • Problematika domáceho a sexuálneho násilia:
 
– presadzovanie práv obetí formou právnej pomoci, poskytovaním právnych informácií a právneho zastúpenia v trestnom, civilnom alebo priestupkovom konaní
 
  • Občianske právo:
 
– vecné práva (vlastníctvo, spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov „BSM“, záložné práva, vecné bremená), zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (náhrada škody, majetková a nemajetková ujma), záväzkové práva (zodpovednosť za vady, uznanie dlhu, urovnanie, započítanie…), príprava a vypracovanie zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo a iné…) obmedzenie/ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, ochrana osobnosti (dobrého mena, cti), dedičské konanie
 
– na osobný bankrot sa nešpecializujeme, v takom prípade odporúčame obrátiť sa na najbližšie Centrum právnej pomoci (CPP) alebo iné aprobované inštitúcie
 
  • Medicínske právo:
 
– ochrana a domáhanie sa práv pri zanedbaní zdravotnej starostlivosti

Pomáhajte s nami:

Poznáte niekoho vo vašom okolí, kto je v núdzi a potrebuje právnu pomocSme pripravení poradiť a pomôcť, kontaktujte nás e-mailom na: pravnapomoc@adra.sk. Naša bezplatná pomoc je určená pre ľudí v núdzi, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na právne služby a nemôžu si dovoliť zaplatiť advokáta. A tiež pre ľudí, ktorí nespĺňajú podmienky pre bezplatnú pomoc v CPP (pretože majú príjem vyšší ako 277,33 Eur). Každý prípad posudzujeme individuálne.

Chcete podporiť našu prácu? Môžete tak urobiť teraz na www.adra.darujme.sk, kde nájdete jednoduchý online darovací systém.

Aktualizované: Od spustenia bezplatnej právnej pomoci pre ľudí v núdzi (v máji 2017) sme do konca mája 2018, teda za 1 rok, poskytli právne poradenstvo vyše 300 osobám a 10 osôb zastupujeme v právnych konaniach. Ďakujeme, že pomáhate s nami.


 
 
 
Poznámka:
 
Nakoľko denne riešime množstvo prípadov, vyhradzujeme si právo odpovedať na jednotlivé e-maily do 5 pracovných dní.
 
Z dôvodu, že v rámci e-mailovej komunikácie vychádzame pri posudzovaní prípadu len z prvotných informácií podaných klientom bez toho, aby sme mali k dispozícií akúkoľvek dokumentáciu k veci, nezodpovedáme za úspešnosť uplatnených práv a postupov v konkrétnom prípade podľa našich odporúčaní. Naše bezplatné poradenstvo prostredníctvom e-mailu má len odporúčaciu hodnotu a nie je možné ho považovať za záväzné riešenie veci a teda záväzné postupy vo veci, pričom za neúspešné uplatnenie práva nepreberáme zodpovednosť.
 
Právnu pomoc poskytujeme formou poradenstva a právneho zastúpenia bezplatne, v prípade potreby dokážeme na vašu žiadosť sprostredkovať advokáta alebo mediátora, pričom ich služby sú hradené v zmysle cenníka advokáta alebo mediátora, so zvýhodnenou sadzbou pre klientov ADRA Slovensko.
Zdroj obr.: Freepik.com

Výročná správa 2017 – naša pomoc má zmysel

https://www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/

en_USEN