Mesiac beží kampaň Dôstojný život na podporu fungovania ADRA KIT-u

Štart kampane „Dôstojný život“ na prelome mesiacov august/september spočíval v spustení samostatnej stránky a nakrútení video-rozhovoru s troma pracovníčkami Krízového intervenčného tímu (KIT), ktoré sa venujú pomoci obetiam domáceho a sexuálneho násilia. Výzva, hľadajúca firmy, ktoré by povedali násiliu jednoznačné NIE, ako aj sprievodné odborné články od našej právničky a psychologičky na tému odhalenia príznakov násilia a riešenia situácie po nahlásení násilia na polícii, zaznamenali vysoký ohlas verejnosti a pozitívnu odozvu.

Medializácia činnosti Krízového intervenčného tímu (KIT), ktorý funguje pod záštitou mimovládnej organizácie ADRA Slovensko, spôsobila zvýšené nahlasovanie násilia samotnými obeťami cez Facebook správy ako aj mailom na kit@adra.sk. Efektívne sme mohli zasiahnuť aj vďaka prvému sponzorovi KIT-u – firme Eniki Beniki, za čo sme úprimne vďační. Vďaka finančnej podpore tohto e-shopu mohol KIT v septembri prijať štyri nové obete domáceho a sexuálneho násilia ako svojich klientov, resp. klientky, s ktorými bola podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb. Na základe nej sa zaväzujeme poskytovať im komplexné odborné poradenstvo v problematike domáceho a aj sexuálneho násilia.

 

Táto forma podpory a pomoci klientkám spočíva v postupnom vysporiadaní sa s neúnosnou situáciou, v ktorej žili. KIT intervencia formuje ich stratené sebavedomie a obnovuje nadobudnúť pocit vlastnej hodnoty. Azda najťažší prípad predstavuje trauma jednej z klientiek, ktorá trpí insomniou, spôsobenou silným náporom na psychiku v rámci násilného vzťahu. Ochorenie jej neumožňuje viesť plnohodnotný život, preto s ňou naša psychologička pracuje na vysporiadaní sa s traumou a stresom, ako aj na technikách, ktoré prispejú k stanovenému cieľu: pokojne sa vyspať. Je to dlhodobý a náročný proces.

KIT naďalej, dlhodobo a komplexne spolupracuje aj s ďalšími obeťami, ktoré pomoc vyhľadali už v prechádzajúcom období (pred spustením kampane „Dôstojný život“, teda pred letom 2018). Poskytujeme im kontinuálne psychologickú a právnu pomoc. Takto bola v mesiaci september konkrétna psychologická pomoc poskytnutá trom klientkám a klientom, pričom právna pomoc a právne poradenstvo bolo poskytnuté ôsmim klientkám.

V rámci právnej pomoci naša právnička KIT-u absolvovala tri pojednávania v civilnom konaní, pričom v jednej veci sa nám podarilo uzavrieť zmier (dve veci sú odročené). Ďalej pripravila sedem právnych podaní. V rámci terénnej činnosti naša právnička absolvovala podanie trestného oznámenia osobne – klientkou priamo na polícii, pričom ako splnomocnenkyňa v trestnom konaní poškodenú aj na mieste pri výkone neodkladných a neopakovateľných úkonov a opatrení zastupovala. Práve vďaka našej právničke sa podarilo násilnú osobu zo spoločného bydliska vykázať a vo veci bolo začaté trestné stíhanie. Až do intervencie KIT-u bolo riešenie veci v trestnom konaní odmietané a vôbec prijatie trestného oznámenia bolo bagatelizované. Spolupráca KIT-u s touto klientkou pri riešení ochrany a jej bezpečia formou civilnoprávnych inštitútov pokračuje.

ADRA KIT za mesiac september absolvoval komunikáciu s osemnástimi klientkami dištančnou formou, teda prostredníctvom telefonickej linky. Obetiam násilia bolo poskytnuté základné poradenstvo a podpora vrátane krízovej intervencie, ale aj konzultácie s už spolupracujúcimi klientmi a klientkami. Podporiť našu prácu v ďalšom mesiaci môžete aj vy. Pomôžte spolu s nami povedať násiliu NIE a zabezpečiť obetiam násilia nový dôstojný život. Viac informácií a možností podpory na samostatnej stránke KIT-u tu.

en_USEN