Seminár o ľudských právach v oblasti humanitárnej pomoci (ako výsledok spolupráce ADRA SR a FSEV UK)

V novembri bolo v Bratislave podpísané Memorandum o spolupráci (MoU) medzi našou organizáciou ADRA Slovensko a najmladšou fakultou Univerzity Komenského – Fakultou sociálnych a ekonomických vied (FSEV UK). Účelom memoranda je dlhodobá spolupráca, a to najmä v oblastiach, ako: participácia na mimo-kurikulárnych aktivitách a neformálnom vzdelávaní, prehlbovanie teoretických a získavanie praktických skúsenosti z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a manažérskych zručností na konkrétnych projektoch v podobe praxe, stáží, dobrovoľníckych pobytov, ako aj konzultácie pri tvorbe zaverečných prác študentov, ale i podpora vedecko-výskumných aktivít v teréne a riešenie konkrétnych globálnych výziev či problémov v podobe praktických projektov. Pôjde napríklad o konkrétnu spoluprácu v oblasti prípravy a implementácie projektov Globálneho a rozvojového vzdelávania, hosťovanie na vyučovacom procese, spoluorganizovanie konferencií a seminárov atď.

 

Hneď o mesiac na to, presnejšie dňa 10. decembra bude jedna z dohodnutých oblastí memoranda a spolupráce na pôde FSEV realizovaná, a to práve v rámci organizovania Seminára o ľudských právach v oblasti humanitárnej pomoci. Hlavnou témou podujatia je spoznať a diskutovať – Ako EÚ a OSN ochraňujú ľudské práva a dôstojnosť prostredníctvom humanitárnych a rozvojových projektoch mimovládnych organizácií.

Počas večerného seminára budú prednesené a prediskutované praktické skúsenosti a poznatky o tom, ako mimovládne organizácie uchovávajú dôstojnosť a ľudské práva príjemcov pomoci vo svojich projektoch, a to priamo ľuďmi z praxe – manažérkami projektov / programov, terénnymi koordinátorkami. Z príkladov podtém, ktorých sa seminár dotkne, a kde ľudské práva zohrávajú významnú úlohu, možno spomenúť: začlenenie ľudskoprávneho prístupu do humanitárnych projektov a politík (tzv. human rights based approach); inklúzivný prístup k zraniteľným skupínám; uplatnenie „Do No Harm“ prístupu v teréne; hotovostná podpora beneficientov (tzv. cash based assistance); uplatnenie základných humanitárnych noriem (tzv. Core humanitarian standard); ľudské práva vs. bezpečnosť; fungovanie klastrov (konkrétne protection cluster), prevencia násilia, páchaného na ženách atď.

Cieľom podujatia je: zdieľať a diskutovať so študentmi, a teda budúcimi tvorcami politík, manažérmi, vedcami či humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi, ako vyzerá realita, pokiaľ ide o ľudské práva v humanitárnych projektoch – čo bolo dosiahnuté a čo treba zmeniť

V panelovej diskusii v rámci seminára sa predstavia tri panelistky a moderátorom bude za ADRA Slovensko práve Daniel Kaba. Záštitu nad podujatím prebrala dekanka FSEV UK: doc. Lucia Mokrá. Svoju účasť ako hostky (rečníčky, resp. panelistky) zatiaľ potvrdili: Maria Sliacka, tajomníčka Platformy MVRO (združujúcej tri desiatky slovenských humanitárnych a rozvojových organizácií) a Barbora Vlasová, oblastná riaditeľka Charity ČR (s dôrazom na región Juhovýchodnej Ázie, prevažne projekty v Kambodži), a Nedjma Ouerdane – poradkyňa v oblasti rodových otázok v rakúskej pobočke organizácie CARE.

 

Základné informácie o podujatí:

Podujatie: Seminár o ľudských právach v oblasti humanitárnej pomoci

Dátum: December 10, Čas: 17:00 – 18:30

Miesto: FSEV UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, SR

Organizátori: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. / FSEV UK a Mgr. Daniel Kaba, LL.M. / ADRA Slovensko.

Viac info na: www.fses.uniba.sk a www.adra.sk

sk_SKSK