SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S NARIADENÍM EÚ

Aj v ADRA Slovensko sme sa pripravili na nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov a chceme Vás uistiť, že o Vaše osobné údaje sa staráme zodpovedne. V súvislosti s týmto všeobecným európskym nariadením (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám prinášame prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Údaje prevádzkovateľa:

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. (ďalej ako “ADRA SK”)
Sabinovská 8
821 02 Bratislava

tel: +421 910 852 216, email: office@adra.sk

IČO: 30804850
DIČ: 2021117208

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom poskytovania bezplatného právneho poradenstva a zastupovania, psychologickej pomoci a sociálnej asistencie. Taktiež za účelom realizácie zasielania noviniek/newslettra a prijímania finančných darov.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám

meno
priezvisko
ulica a súpisné číslo
poštové smerovacie číslo
mesto
telefónne číslo
názov spoločnosti
e-mailová adresa
č. účtu v tvare IBAN

IP adresa
cookies

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies

„Cookie“ (po slovensky koláčik, sušienka) je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a čísel, ktoré posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom nášho webového servera. Hlavným účelom súboru cookie je umožniť nášmu webovému serveru prezentovať používateľovi prispôsobené webové stránky, vďaka čomu je skúsenosť pri návšteve webového sídla ADRA Slovensko osobnejšia, pričom stránky lepšie reagujú na individuálne potreby používateľa. Niektoré súbory cookies sú dôležité pre funkčnosť tejto webovej stránky a automaticky sa aktivujú pri návštevách používateľov. Niektoré súbory cookies nám umožňujú poskytovať používateľom služby a funkcie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, a prispôsobovať pre nich naše služby a zabezpečiť ľahkú a rýchlu prevádzku webovej stránky.

Webová stránka ADRA Slovensko používa na všetkých svojich stránkach nasledovné typy cookies:

Pri cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Google AdWords

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v príslušnej lište, ktorá sa zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať. Viac informácií o cookies a o tom, ako s ními pracovať, nájdete na www.aboutcookies.org, albo kliknite na „Pomoc“ v menu Vášho prehliadača.

IP adresa

Adresa internetového protokolu (IP) predstavuje sériu čísel, ktoré sú automaticky priradené užívateľovmu počítaču kedykoľvek sa pripojuje k poskytovateľovi jeho internetových služieb. Webové servery automaticky identifikujú počítač užívateľa prostredníctvom pridelenej IP adresy počas doby, kedy je užívateľ online. Dovoľujeme si informovať užívateľov našich stránok o tom, že môžeme zhromažďovať informácie o počítači užívateľa, vrátane IP adresy, o type operačného systému a internetového prehliadača za účelom administrácie systému a auditu používania internetovej stránky. Nespojujeme IP adresu užívateľa internetovej stránky so žiadnymi údajmi, prostredníctvom ktorých by mohol byť osobne identifikovaný, t.j. každé pripojenie užívateľa je zaznamenané, ale užívateľ zostane pre nás anonymný.

5. Webová metrika a analytika

ADRA web stránka používa Google Analytics v základnom nastavení bez ukladania osobných údajov.

6. Reklamné a propagačné služby

V prípade zadania e-mailovej adresy, mena a priezviska v časti homepage (https://www.adra.sk) DOSTÁVAJ ADRA NOVINKY E-MAILOM: sa Vaša e-mailová adresa zaraďuje do databázy ADRA SK určenej k rozposielaniu informácií o našich aktivitách/projektoch/kampaniach a pod. Vašu e-mailovú adresu zaraďujeme do databázy aj po účasti na akciách ADRA, ak svoj súhlas s rozposielaním vyššie uvedených informácií potvrdíte svojím podpisom či na základe oprávneného záujmu (napr. po darovaní cez darovací portál Darujme.sk).

Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

meno
priezvisko
e-mailová adresa

Z odoberania newslettra/noviniek je možné sa odhlásiť kedykoľvek, napríklad pri každej rozposielke kliknutím na príslušný link.

7. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta dostatočne ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

ĽudiaĽudom.sk

Darujme.sk

Google

MailChimp so sídlom v USA, ktoré sú certifikované a spadajú pod „Privacy Shield Framework“ (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov).

8. Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta k rozposielkam spracovávame prostredníctvom systémov CRM (Customer Relationship Management – riadenie vzťahov so zákazníkmi), konkrétne MailChimp so sídlom v USA, ktorý je certifikovaný a spadá pod „Privacy Shield Framework“ (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov).

Do týchto systémov zaraďujeme len tie dáta, na ktoré ste dali výslovný súhlas podpisom v prezenčnej listine alebo cez dobrovoľné zadanie e-mailovej adresy v časti homepage DOSTÁVAJ ADRA NOVINKY E-MAILOM:

Znenie súhlasu: Týmto dávam podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o akciách, aktivitách, projektoch, kampaniach organizovaných ADRA ako sú ADRA večery, projekty, semináre, diskusie. Súhlas dávam prevádzkovateľovi ADRA SK. ADRA SK používa k spracúvaniu osobných údajov aplikáciu MailChimp so sídlom v USA, ktoré sú certifikované a spadajú pod „Privacy Shield Framework“ (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov).

9. Právo na prístup k údajom

Používateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

10. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

11. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Žiadosť k oprave údajov môžete zaslať na adresu office@adra.sk.

12. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje.

13. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Žiadosť k výmazu údajov môžete zaslať na adresu office@adra.sk.

14. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

15. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

16. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Budeme však radi, ak sa v takomto prípade obrátite najskôr na nás. Zistené nedostatky radi napravíme.

17. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ ADRA SK je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

18. Zabezpečenie ochrany údajov

Pre ochranu osobných údajov sme prijali a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

19. Mlčanlivosť

Naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.

V Bratislave, 25. mája 2018

sk_SKSK