Dobrovoľníctvo v Srbsku

Dobrovoľník/-čka do Srbska na 12 mesiacov

Miesto: Belehrad, Srbsko

Organizácia: ADRA Srbsko

Doba vyslania: 12 mesiacov; so začiatkom vyslania na jeseň 2022 (vyslaniu bude predchádzať pred výjazdová príprava)

Náklady: Pokryjeme všetky náklady, ktoré ti pred a počas vyslania vzniknú, vrátane dopravy, víz, zdravotnej prehliadky, a poistenia. Okrem toho budeš dostávať mesačný príspevok v sume 760 €. Nejedná sa však o plat, ale o príspevok na pokrytie nevyhnutných nákladov v mieste pobytu (strava, ubytovanie, miestna doprava).

Uzávierka prihlášok: 25.9. 2022

Náplň dobrovoľníckej činnosti

Dobrovoľník/-čka na tejto pozícii bude podporovať projektového manažéra primárne v programových oblastiach:

 • WASH aktivít (Water, Sanitation, Hygiene) – so zameraním na pomoc ľuďom bez domova
 • Inklúzia Rómov – so zameraním na zamestnateľnosť dospelých a podporu vzdelávania detí
 • Podpora utečencov z Ukrajiny, ktorí prechádzajú alebo sa uchádzajú o azyl

Konkrétne aktivity spočívajú v sprevádzaní a asistencii kolegov počas terénnych výjazdov v zraniteľných komunitách (ľudia bez domova, vylúčené rómske rodiny, utečenci) s cieľom vykonávať prieskum potrieb či priamu distribúciu potravín a inej materiálnej pomoci (napr. hygienické balíčky).

Dobrovoľník/čka bude taktiež asistovať v oblasti administrácie a manažmentu projektov ako napr. podpora tímu pri spracovaní dát, podkladov v príprave reportov, vybavovanie korešpondencie a komunikácie s partnermi, vyhľadávanie nových projektových výziev a zdrojov financovania. Dobrovoľník/čka bude posilňovať interné kapacity tímu prenosom/vyhľadávaním transformačných skúsenosti a príkladov z praxe (tzv. best practices) zo Slovenska a EÚ v spoločných témach (inklúzia Rómov, migrantov, problematika bezdomovectva).

Príležitostne sa bude jednať o asistenciu počas odborných školení a workshopov pre znevýhodnených dospelých, pri spoločenských a rekreačných aktivitách pre mládež zo sociálne slabších rodín. Takisto budeš aktívne pomáhať v prípade pomoci utečencom v stanových mestečkách/komunitných centrách formou zisťovania ich potrieb, osvetovou činnosťou o dostupných službách a poskytovaním informácií či asistencie pri žiadaní o azyl. 

Dobrovoľník/čka bude vypomáhať aj s prípravou PR plánov a materiálov, resp. príležitostne aj prípravou verejných a online podujatí .

Požiadavky na dobrovoľníka/-čku

Program vysielania dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín je otvorený všetkým občanom a občiankam Slovenskej republiky od 18 rokov. Cieľom programu je zapojiť ako mladých ľudí, tak aj vyššiu vekovú kategóriu do rozvojovej spolupráce, a rozšíriť tak kruh ľudí s profesionálnym záujmom o rozvojovú spoluprácu.

Profil vhodného uchádzača/-čky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti (medzinárodné vzťahy, rozvojové štúdiá, sociálna práca, projektový manažment, verejná správa a verejná politika a pod.)
 • anglický jazyk – pokročilý
 • znalosť srbčiny a ďalších jazykov výhodou
 • praktické skúsenosti v oblasti projektového manažmentu výhodou
 • dobrá znalosť programov MS Office a digitálne zručnosti
 • pozitívny postoj k administratívnym úlohám 
 • záujem o oblasti PR a komunikácie; praktické skúsenosti výhodou (copywriting/ schopnosť tvoriť texty, publikovanie na sociálnych médiách, vytváranie reklám)
 • mäkké zručnosti a kreativita
 • zmysel pre tímovú prácu, ale i samostatnosť a proaktívny prístup k práci
 • flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam
 • záujem o témy rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, sociálneho vylúčenia, inklúzie zraniteľných skupín, rodovej rovnosti výhodou

ADRA Srbsko - prijímajúca organizácia

ADRA Srbsko je humanitárnou neziskovou organizáciou v rámci globálnej siete ADRA. Od roku 1990 pôsobí v nasledovných oblastiach:

1) Vzdelávanie – deti z utečeneckých a rómskych menšín v Srbsku a základné vzdelanie pre dospelých.

2) Ekonomické príležitosti – odborné školenia, pomoc pri zamestnávaní, stabilizácia rodinných podnikov v rómskych komunitách.

3) WASH – každodenná mobilná pomoc bezdomovcom v Belehrade a rovnako sa aktívne zapája do pripravenosti a pomoci pri humanitárnych krízach. 

 

ADRA Slovensko a ADRA Srbsko boli partnermi v dvoch nedávno ukončených projektoch. Prvým bol projekt humanitárnej intervencie v čase pandémie Covid-19 zameranej na prevenciu vzniku ohnísk nákazy Covid-19 v komunitách ľudí bez domova v Belehrade. Druhým projektom bolo budovanie kapacít budúcich hostiteľských organizácií, ktoré po úspešnej certifikácií (EU Aid Volunteers) budú v spolupráci s vysielajúcou organizáciou z EÚ zabezpečovať expertné vysielanie európskych dobrovoľníkov do nízko-príjmových krajín. ADRA Srbsko túto certifikáciu získala.

Skúsenosti našich dobrovoľníčok

Ak sa chcete o dobrovoľníctve v Srbsku dozvedieť viac, dávame vám do pozornosti nasledovné články z pera našich dobrovoľníčok:

ADRA Slovensko - vysielajúca organizácia

V oblasti vysielania dobrovoľníkov máme dlhoročnú tradíciu, o čom svedčia desiatky vyslaných dobrovoľníkov do rôznych krajín sveta, pravidelné schválenie našich projektov, ktorými sa uchádzame o podporu vysielania dobrovoľníkov/-čok do partnerských organizácií, ale i získanie ocenenia „Dobrovoľník roka“ nami vyslanými dobrovoľníkmi. Charakterizuje nás kvalitná pred výjazdová príprava, dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, súlad so sektorovými a teritoriálnymi prioritami Oficiálnej rozvojovej pomoci. 

V rámci programu SAMRS vysielame dobrovoľníkov od roku 2012, a od roku 2017 sme súčasťou európskeho program expertného dobrovoľníctva EUAV.

Dobrovoľnícke vyslanie bude prebiehať v súlade s oficiálnymi bezpečnostnými a epidemiologickými opatreniami.

Prihláška

Prihlášku je potrebné zaslať emailom na adresu volunteering@adra.sk. Súčasťou prihlášky je:

1) Profesijný životopis v anglickom jazyku

2) Motivačný list v anglickom jazyku

3) Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v slovenskom jazyku.

4) Čestné vyhlásenie k zdravotnému stavu v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v slovenskom jazyku.

Vybraní kandidáti budú pozvaní na pohovor, ktorý bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. Predpokladaný termín pohovorov prelom júla a augusta 2022. S úspešným kandidátom sa uzavrie zmluva v auguste 2022.

Slovakaid

Dobrovoľnícke vyslanie je financované zo zdrojov SlovakAid – Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Súvisiace články

Produkty v HelpShop-e

sk_SKSK