Stanovisko ADRA k relácii „Cez čiaru: Kde končia slovenské milióny eur na humanitárnu pomoc“

 

Ako humanitárna a rozvojová organizácia ctíme princíp transparentnosti a rešpektujeme slobodu každého vyjadriť svoj názor.

Sme  však zaskočení tým, ako boli v relácii „Cez čiaru“ dezinterpretované niektoré skutočnosti týkajúce sa humanitárnej a rozvojovej pomoci. Rozhodli sme sa reagovať na zavádzajúce tvrdenia, ktoré boli dané do súvislosti s našou prácou a uviesť ich na pravú mieru.

Spochybnenie zmysluplnosti vybudovania nádrže na vodu v Libanone, nakoľko v oblasti už vodovodný systém existuje, sa nezakladá na faktoch. V obci Hay El Shaab Wal Zahraa, Baalbek síce existuje vodovodná sieť, tá však ako zdroj využívala miestny prameň, ktorý neposkytuje stabilný prísun vody z dôvodu častého vysychania. ADRA preto v obci vybudovala vodojem o objeme 500m3, napojila ho na studňu čerpajúcu vodu z hĺbky 400m a  na spomínanú vodovodnú sieť. Tým sme zaistili stály zdroj pitnej vody pre oblasť, v ktorej žije 21 000 Libanončanov a 8 000 sýrskych utečencov.

Donor (SAMRS) stanovuje limit pre náklady na riadenie projektu (osobné náklady ADRA Slovensko a partnerskej organizácie + monitorovacie cesty) na maximálne 20% z celkového rozpočtu. Z celkovej hodnoty nášho projektu náklady na riadenie tvorili 17.98%. Donor taktiež definuje relevantné pozície a k nim stanovuje mzdové ohodnotenie podľa ceny práce, ktorá je bežná v neziskovom sektore. Rozpočet humanitárneho projektu na pomoc Libanonu bol zostavený v súlade s týmito pravidlami a neobsahuje žiadne nadhodnotené náklady na riadenie projektu ani duplicitné pozície. 

 Autor relácie svoju tézu postavil na informáciách, ktoré boli súčasťou interného hodnotiaceho procesu našej projektovej žiadosti agentúrou SAMRS a jej externými hodnotiteľmi a z podstaty tohto procesu nám neboli prístupné. V štádiu hodnotenia žiadostí sme poskytli súčinnosť agentúre SAMRS a zodpovedali prípadné nejasnosti projektového zámeru. Projekt bol schválený a teda usudzujeme, že pochybnosti vznesené hodnotiteľmi boli objasnené a stavba nádrže na vodu bola považovaná za potrebnú a hospodárne vynaloženú humanitárnu pomoc. Viac o hodnotiacom procese si môžete prečítať na stránkach agentúry SAMRS.

Tvrdenie, že niektoré „slovenské organizácie v skutočnosti humanitárnu a rozvojovú pomoc neposkytujú a peniaze z grantov zo slovenského štátneho rozpočtu len prepošlú partnerským organizáciám v zahraničí a časť si nechajú“, nie je pravdivé. Každá organizácia pri realizácii humanitárneho projektu spolupracuje s lokálnym partnerom, ktorý realizuje pomoc priamo na mieste, zatiaľ čo slovenská organizácia je zodpovedná za administratívu, projektové aj finančné riadenie a reportovanie donorovi. Všetky položky rozpočtu podliehajú zdokladovaniu a následnému auditu, nie je teda možné, aby si organizácia časť peňazí „nechala“ bez riadneho zdokumentovania všetkých výdavkov.  

Hoci sme radi, že sa médiá aj verejnosť zaujímajú o humanitárnu a rozvojovú pomoc, mrzí nás, že naša práca ostáva nepochopená. Neodborné a nekorektné narábanie s informáciami spochybňuje a dehonestuje humanitárnu a rozvojovú pomoc a podkopáva dôveru k práci neziskových organizácií, ktoré sa na túto zložitú a často aj nebezpečnú službu zameriavajú.

Obzvlášť nás v tomto prípade mrzí dehonestácia zámeru projektu, ktorý sa nám podarilo dokončiť spoločným zapojením aj vás, našich individuálnych darcov. Vaša finančná podpora bola kľúčová v poslednej fáze projektu, kedy si miestna vodárenská spoločnosť nedokázala splniť záväzok. O úspechoch, ale i strastiach tohto projektu sme vás otvorene a pravidelne informovali na našom webe a sociálnych médiách. Aj naďalej budeme využívať všetky dostupné spôsoby informovania o našej práci a zdrojoch financovania zodpovedne, včasne a transparentne.

 

sk_SKSK