Budovanie kapacít prostredníctvom projektu „Humanitárni dobrovoľníci v akcii“

 

1.11.2018

Projekt „Humanitárni dobrovoľníci v akcii“ okrem vyslania 18 EU Aid dobrovoľníkov z krajín EÚ do nízko-príjmových krajín vo svete sa zameriava aj na výmenu skúsenosti, zručností a kompetencií medzi zapojenými partnerskými organizáciami z EÚ, ktoré vystupujú ako vysielajúce organizácie a organizáciami z tretích krajín, ktoré vystupujú ako hostiteľské organizácie. Táto podstránka poskytne prehľad súvisiacich aktivít v čase, ktoré sú napĺňaním cieľa č.2 projektu, a to „Posilniť kapacity organizácií a ich komunít v oblasti projektového manažmentu a dobrovoľníctva, advokácie, hodnotenia vplyvov a hodnotenia potrieb“.

Hostiteľské organizácie tak v priebehu dvoch rokov nadviažu na prípravu, ktorú absolvovali v procese certifikácie (pozri projekt HVM) a osvoja si nové zručnosti, nástroje a metódy, ktoré im pomôžu uskutočňovať odolné a udržateľné humanitárne projekty. Okrem špecificky zameraných tréningov sa kontinuálnou komunikáciou a stretnutiami partnerských organizácií dôjde k vzájomnej výmene zručností a praxe v oblasti projektového manažmentu humanitárnych a rozvojových projektov. Príkladom sú naplánované prípravné a monitorovacie cesty vysielajúcich organizácií do hostiteľských organizácií.  Taktiež aj vysielajúce organizácie majú možnosť absolvovať tréningy a získané skúsenosti posúvať partnerom projektového konzorcia.

Naše manažérky pre zahraničie – na tréningu v Talline

13.6.2019

Rovnako dôležité ako príprava a vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, je aj budovanie kapacít vo vysielajúcich i prijímajúcich organizáciách. Práve preto sú naše dve manažérky pre zahraničie, Anna-Mária a Noemi na týždňovom seminári v Talline. Budovanie kapacít formou tréningov prebieha v témach: Vedenie kampaní, Sieťovanie a budovanie partnerstiev, Manažment konfliktov a Poskytovanie psycho-sociálnej podpory. Všetky vedomosti a zručnosti zužitkujeme v rámci implementovania iniciatívy EU Aid Volunteers.

V sídle estónskej mimovládnej organizácie, nášho partnera MTU Mondo, sa stretlo 18 humanitárnych a rozvojových organizácií z celého sveta. Ide o partnerov dvoch projektových konzorcií v programe EUAV, a to „Humanitárni dobrovoľníci v akcii“ (HVA) a „Udržateľný rozvoj prostredníctvom humanitárnych dobrovoľníkov 1 (SudHAV).

Monitorovacia cesta v Gruzínsku a posilňovanie kapacít miestnych organizácií

28.10.2019

Minulý týždeň naša kolegyňa Anna-Mária spolu s kolegami z ADICE a Mondo ako vysielajúce organizácie navštívili nášho partnera, asociáciu MERKURI v gruzínskom meste Zugdidi, kde pôsobia traja vyslaní EU Aid dobrovoľníci – Daniele, Antonio a Patrícia. Účelom tejto cesty bol predovšetkým monitoring prebiehajúcich vyslaní týchto dobrovoľníkov. Okrem toho však súčasťou bol i tréning s názvom „Ako rozvíjať projekty“ na posilnenie kapacít asociácie Merkuri a lídrov miestnych organizácií, ktoré v tomto regióne pôsobia. Tréningu sa zúčastnilo 5 líderiek miestnych organizácií, ktoré sa venujú témam rovnoprávnosti postavenia žien v spoločnosti. Účastníčky získali zručnosti ako začleniť dobrovoľníkov do práce organizácie, ako budovať vzťahy a partnerstvá, ako funguje viacúrovňová kooperácia,  aký prístup v manažmente a líderstve môže podporiť zapojenie komunity, ktoré prinesie stimuly pre plné využitie potenciálu dobrovoľníkov a členov komunity a mnohé iné.

Ako vybudovať zmysluplné a úspešné dobrovoľnícke projekty?

4.12.2020

Je to náročná, ale nie nemožná úloha. Vypracovanie hodnotenia potrieb je skvelým začiatkom. Uspokojiť potreby každej strany – dobrovoľníka, hostiteľskej organizácie, a čo je najdôležitejšie – komunity, je kľúčom. Druhým krokom je dôsledné sledovanie každej fázy projektu a dôkladné vyhodnotenie jeho dopadu, aby sme mohli neustále zlepšovať svoju prácu a dosahovať svoje ciele.

Lepšie pochopiť dôvody a dôležitosť týchto krokov bolo predmetom 3-dňového tréningu zameraného na budovanie kapacít našich partnerov. Expertízu poskytli traja slovenskí tréneri z organizácie PDCS. Ukázali nám rôzne teoretické prístupy aj praktické nástroje, ktoré sme si počas interaktívneho tréningu mohli vyskúšať.

Ako je možné zachovať interaktívnosť takéhoto tréningu, keď sa namiesto veľkého stretnutia v konferenčných priestoroch v zasneženej Bratislave stretne 15 organizácií z 21 krajín v online priestore zoom-u, si môžete pozrieť na snímkach nižšie. Ďakujeme našim 32 kolegom, trénerom ako aj tlmočníkom a facilitátorom z vysielajúcich organizácií (ADRA CZ, Adice – Centre d’information Europe Direct Roubaix, MTÜ Mondo) za účasť a spoluprácu. Držíme palce, aby hostiteľské organizácie mohli poznatky úspešne aplikovať do praxe.

Tréning bol súčasťou troch projektov: HVA – Humanitárni dobrovoľníci v akcii ( z angl. „Humanitarian Volunteers in Action“), SudHAV3 – Udržateľný rozvoj prostredníctvom humanitárnych dobrovoľníkov 3 („Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3”), TEHV – Na ceste k účinnému humanitárnemu dobrovoľníctvu („Towards Effective Humanitarian Volunteering“) podporených programom EU Aid Volunteers.

Prehlbovanie zručností komunitných lídrov

20.1.2021

To bolo predmetom včerajšieho online tréningu pre viac ako 30 účastníkov z Albánska a Turecka, ktorí sa aktívne zapájajú do budovania vlastných komunitných centier. Ako porozumieť potrebám členov komunity, čo determinuje dobre fungujúcu komunitu, ako plánovať aktivity na projektovej báze bolo súčasťou prezentácie a praktických cvičení.

Pôvodne mal byť tréning súčasťou monitorovacej cesty u našich partnerov ADRA Albánsko a NCCS pôsobiacich v Tirane, hlavnom meste Albánska, a v SPI v Turecku. Dôsledkom nepriaznivej pandemickej situácie sa tréningy uskutočnili online.

_____________________________________________________________________________
Tréningy budovania kapacít sú súčasťou projektu Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii), ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC).

 

sk_SKSK