Hľadáme dobrovoľníkov/-čky do Srbska

 

ADRA Slovensko pokračuje v úspešnej tradícii vysielania rozvojových a humanitárnych dobrovoľníkov do tretích krajín. Tento rok opäť prostredníctvom programu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) získajú dvaja Slováci či Slovenky možnosť získať túto jedinečnú skúsenosť v našich dvoch partnerských organizáciách v Srbsku – ADRA a Čovekoljublje.

Už takmer 20 rokov je súčasťou Oficiálnej rozvojovej pomoci (ang. ODA) spolupráca Slovenska s regiónom západného Balkánu, ktorá sleduje ciele úspešnej integrácie tohto regiónu do EÚ. Ponúkame ti jedinečnú príležitosť byť toho súčasťou.

Aktuálne ponúkame tieto vyslania:

Junior rozvojový/-á dobrovoľník/-čka s expertízou v oblasti sociálnej práce

 

Distribúcia pomoci deťom z vylúčených komunít v Srbsku

 

NÁPLŇ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI:

Dobrovoľník/-čka na tejto pozícii sa bude podieľať na rozvoji programov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov a pomoc ľuďom bez domova. V prvom prípade pôjde najmä o ženy – seniorky vo vidieckych oblastiach, ktoré patria k najohrozenejšej skupine, preto sa pozornosť sústreďuje na zvyšovanie rodovej spravodlivosti. Súčasťou aktivít bude napr. v rámci terénnej práce zisťovanie ich potrieb pre účely ďalšieho rozvoja programu, plánovanie a organizovanie advokačných kampaní, ale i humanitárna asistencia. V druhom programe sa bude dobrovoľník/-čka podieľať na prevádzkovaní novovybudovaného útulku pre ľudí bez domova, predovšetkým dizajnovaním, plánovaním, ale i pri realizácii denných pracovných aktivít klientov, ktoré majú charakter ergoterapie.

Na dennej či týždennej báze bude dobrovoľník/-čka vykonávať aj administratívne úlohy, vyhľadávať a zapájať sa do získavania nových projektových príležitostí a ďalšie úlohy spojené s projektovým riadením. Bude mať možnosť posilniť kapacity tímu Čovekoljublje v závislosti od svojho kompetenčného portfólia.

MIESTO:

Organizácia Čovekoljublje okrem Belehradu pôsobí v štvrtom najväčšom meste Srbska, Kragujevac, kde má pobočku, ktorá riadi niekoľko jej rozvojových programov v priľahlých regiónoch. Dobrovoľník/-čka bude esenciálnou súčasťou rozvoja týchto programov.

DOBA VYSLANIA:

12 mesiacov, so začiatkom v septembri 2021. Vyslaniu bude predchádzať predvýjazdová príprava v ADRA Slovensko.

HOSTITEĽSKÁ ORGANIZÁCIA:

Čovekoljublje pôsobí v Belehrade, v Srbsku už od roku 1991 a v oblasti humanitárnej pomoci má bohaté skúsenosti. Vo svojich počiatkoch pomáhala ľuďom zasiahnutými vojnou, dnes už v bývalej Juhoslávii. Posledné roky sa venuje rôznym zraniteľným skupinám ako obete násilia, seniori, bývalí väzni, uchádzači o azyl a mnoho ďalších. Viac tu.

Programy Čovekoljublje ako aj aktivity humanitárnej intervencie dlhodobo vytvárajú priestor pre aktívne angažovanie dobrovoľníkov. Počas 15 rokov zapojila viac ako 300 dobrovoľníkov v Srbsku, Čiernej hore, Bosne a Hercegovine. V roku 2020 pod supervíziou ADRA Slovensko získala certifikáciu EU Aid Volunteers (EUAV), ktorou splnila štandardy v oblasti ochrany a bezpečnosti, manažmentu rizika, odborného manažmentu dobrovoľníctva atď., čím sa stala relevantným partnerom pre krajiny EÚ pri vysielaní expertných dobrovoľníkov z EÚ do nízko-príjmových krajín v rámci programu EUAV.

V teréne

KOHO HĽADÁME:

Program je otvorený všetkým občanom a občiankam Slovenskej republiky od 18 rokov s cieľom zapojiť ako mladých ľudí, tak aj vyššiu vekovú kategóriu do rozvojovej spolupráce, aby sa rozširovala skupina ľudí s profesionálnym záujmom o rozvojovú spoluprácu.

Profil vhodného uchádzača/-čky:

 • silný záujem o tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
 • anglický jazyk – pokročilý; znalosť srbčiny výhodou
 • dobrá znalosť programov MS Office
 • afinita k administratívnym úlohám
 • flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam
 • zmysel pre tímovú prácu, ale i samostatnosť a proaktívny prístup k práci
 • vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti (medzinárodné vzťahy, rozvojové štúdiá, sociálna práca a pod.) výhodou
 • orientácia v témach sociálnej práce, sociálneho vylúčenia a inklúzie zraniteľných skupín výhodou
 • vodičský preukaz a aktívne riadenie výhodou

 

Asistent/ka projektového manažmentu a PR/komunikácie

 

Tvoji budúci kolegovia a kolegyne v ADRA Srbsko

 

NÁPLŇ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI:

Dobrovoľník/-čka na tejto pozícii bude podporovať projektového manažéra primárne v programových oblastiach WASH aktivít (Water, Sanitation, Hygiene), pomoci ľudom bez domova a inklúzii Rómov. Konkrétne aktivity spočívajú v sprevádzaní a asistencii počas terénnych výjazdov v komunitách (ľudia bez domova, vylúčené rómske rodiny) s cieľom vykonávať prieskum potrieb či priamu distribúciu potravín a inej materiálnej pomoci (napr. hygienické balíčky), ďalej v asistencii počas odborných školení zameraných na posilňovanie zamestnateľnosti mladých Rómov, pri spoločenských a rekreačných aktivitách pre mládež zo sociálne slabších rodín. Dobrovoľník/-čka bude vypomáhať aj s prípravou pravidelných reportov a získavaním spätnej väzby od beneficientov.

V oblasti rozvoja PR a komunikácie bude asistovať pri tvorbe komunikačného plánu a kampaní, spracovávať informácie o projektových aktivitách pre potreby PR manažéra, prekladať komunikačné materiály a organizovať verejné/online podujatia.

Na dennej či týždennej báze bude dobrovoľník/-čka vykonávať aj administratívne úlohy, vyhľadávať a zapájať sa do získavania nových projektových príležitostí a ďalšie úlohy spojené s projektovým riadením. Bude mať možnosť posilniť kapacity tímu ADRA Srbsko v závislosti od svojho kompetenčného portfólia.

MIESTO:

Hlavné mesto Srbska – Belehrad

DOBA VYSLANIA:

6 mesiacov, so začiatkom vyslania v októbri 2021. Vyslaniu bude predchádzať predvýjazdová príprava v ADRA Slovensko.

HOSTITEĽSKÁ ORGANIZÁCIA:

ADRA Srbsko je humanitárnou neziskovou organizáciou v rámci globálnej siete ADRA. Od roku 1990 pôsobí v nasledovných oblastiach:

1) Vzdelávanie (deti z utečeneckých a rómskych menšín v Srbsku a základné vzdelanie pre dospelých)

2) Ekonomické príležitosti (odborné školenia, pomoc pri zamestnávaní, stabilizácia rodinných podnikov v rómskych komunitách)

3) WASH (každodenná mobilná pomoc bezdomovcom v Belehrade). Rovnako sa aktívne zapája do pripravenosti a pomoci pri humanitárnych krízach. 

Aktuálne sú ADRA Slovensko a ADRA Srbsko partnermi v dvoch projektoch. Prvým je projekt humanitárnej intervencie v čase pandémie covid-19 zameranej na prevenciu vzniku ohnísk nákazy covid-19 v komunitách ľudí bez domova v Belehrade. Druhým projektom je budovanie kapacít budúcich hostiteľských organizácií, ktoré po úspešnej certifikácií (EU Aid Volunteers) budú v spolupráci s vysielajúcou organizáciou z EÚ zabezpečovať expertné vysielanie európskych dobrovoľníkov do nízko-príjmových krajín. ADRA Srbsko získala túto certifikáciu.

 

Drumodom – pojazdné hygienické zariadenia, ktoré ADRA Srbsko využíva na pomoc ľuďom bez domova

KOHO HĽADÁME:

Program je otvorený všetkým občanom a občiankam Slovenskej republiky od 18 rokov s cieľom zapojiť ako mladých ľudí, tak aj vyššiu vekovú kategóriu do rozvojovej spolupráce, aby sa rozširovala skupina ľudí s profesionálnym záujmom o rozvojovú spoluprácu.

Profil vhodného uchádzača/-čky:

 • silný záujem o tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
 • anglický jazyk – pokročilý; znalosť srbčiny výhodou
 • dobrá znalosť programov MS Office
 • afinita k administratívnym úlohám
 • afinita k úlohám v oblasti PR a komunikácie; praktické skúsenosti výhodou (copywriting/ talent na písanie, publikovanie na sociálnych médiách, vytváranie reklám)
 • mäkké zručnosti
 • flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam
 • zmysel pre tímovú prácu, ale i samostatnosť a proaktívny prístup k práci
 • vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti (medzinárodné vzťahy, rozvojové štúdiá, sociálna práca, projektový manažment neziskového sektora, verejná politika a pod.) výhodou
 • dobrá znalosť/ praktické skúsenosti s projektovým manažmentom výhodou
 • orientácia v témach sociálneho vylúčenia a inklúzie zraniteľných skupín výhodou

 

Tvoj budúci domov – Belehrad. Zdroj: The White City, Creator – Sten Govaerts, Creative Commons (CC) license, Copyright Notice – copyrighted by Sten Govaerts.  Dostupné na: https://www.flickr.com/photos/groucho/8178143651

___________________________________________________________________________

NÁKLADY VYSLANÍ:

Všetky náklady sú hradené grantom SAMRS, vrátane nákladov spojených s dopravou, vízami, predvýjazdovou zdravotnou prehliadkou, poistením, ubytovaním a stravovaním. Viac informácií tu

PRIHLÁŠKY:

Prihlášku je potrebné zaslať emailom na adresu volunteering@adra.sk do 15. júna 2021. Súčasťou prihlášky je:

1) Profesijný životopis v anglickom jazyku

2) Motivačný list v anglickom jazyku

3) Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v slovenskom jazyku.

4) Čestné vyhlásenie k zdravotnému stavu v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v slovenskom jazyku.

Vybraní kandidáti budú pozvaní na pohovor, ktorý bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. Predpokladaný termín pohovorov 16. – 30. jún 2021. S úspešným kandidátom sa uzavrie zmluva v prvej polovici júla 2021.

ADRA SLOVENSKO AKO VYSIELAJÚCA ORGANIZÁCIA:

V oblasti vysielania dobrovoľníkov máme dlhoročnú tradíciu, o čom svedčia desiatky vyslaných dobrovoľníkov do rôznych krajín sveta, pravidelné schválenie našich projektov, ktorými sa uchádzame o podporu vysielania dobrovoľníkov/-čok do partnerských organizácií, ale i získanie ocenenia „Dobrovoľník roka“ nami vyslanými dobrovoľníkmi. Charakterizuje nás kvalitná predvýjazdová príprava, dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, súlad so sektorovými a teritoriálnymi prioritami Oficiálnej rozvojovej pomoci. 

V rámci programu SAMRS vysielame dobrovoľníkov od roku 2012, sme súčasťou európskeho program expertného dobrovoľníctva EUAV od roku 2017.

Vyslanie dobrovoľníkov-čok bude prebiehať v súlade s oficiálnymi bezpečnostnými a epidemiologickými opatreniami.

__________________________________________________________________________

Dobrovoľnícke vyslania realizujeme vďaka podpore SlovakAid v rámci projektov SAMRS/2021/D/1/33 Dobrovoľníctvo v Kragujevac, v Srbsku a SAMRS/2021/D/1/32 Dobrovoľníctvo v Belehrade.

 

 

 

 

sk_SKSK