Dobrovoľníctvo
v Albánsku

Hľadáme dobrovoľníka/-čku do Albánska na 12 mesiacov

Miesto: Tirana, Albánsko

Organizácia: ADRA Albánsko

Doba vyslania: 12 mesiacov; so začiatkom vyslania na jeseň 2023 (vyslaniu bude predchádzať pred výjazdová príprava)

Náklady: Všetky náklady, ktoré dobrovoľníkovi/čke vzniknú pred a počas vyslania sú hradené grantom SAMRS, vrátane nákladov spojených s dopravou, vízami, pred výjazdovou zdravotnou prehliadkou, poistením, ubytovaním a stravovaním. Viac informácií tu. 

Uzávierka na zasielanie prihášok: 15.7.2023

Náplň dobrovoľníckej činnosti

Náplň dobrovoľníckej činnosti sa sústreďuje na spoločenskú a ekonomickú inklúziu zraniteľných skupín v Albánsku, ktorým sa hosťujúca organizácie ADRA Albánsko venuje niekoľko rokov. Ide predovšetkým o sociálne vylúčené rómske a tzv. egyptské komunity, navrátilcov a utečencov.

1) Na úrovni projektového manažmentu bude dobrovoľník/čka zapojený/á do týchto činností:

 • Asistencia pri písaní projektových žiadostí
 • Príprava projektovej dokumentácie podľa požiadaviek konkrétnych projektov, asistencia pri písaní reportov, zhromažďovanie projektovej evidencie, spracovanie a analýza dát
 • Sprevádzanie projektového tímu na formálnych a neformálnych stretnutiach s donormi a partnermi, zabezpečovanie zápisníc a podpornej komunikácie
 • Príprava PR materiálov a ich manažovanie na sociálnych sieťach
 • Budovanie kapacít organizácie v oblasti organizačného rozvoja
 • Posilňovanie interných kapacít tímu vyhľadávaním transformačných skúsenosti a príkladov z praxe (tzv. best practices) zo Slovenska a EÚ v spoločných témach (inklúzia Rómov, migrantov)

2) Na úrovni terénnej práce bude dobrovoľník/čka zapojený/á do týchto činností:

 • Účasť na monitorovacích návštevách v miestnych komunitách
 • Asistencia pri organizácií podujatí, odborných školení a osvetových kampaní
 • Interakcia s miestnou komunitou zameraná na upevňovanie väzieb

Požiadavky na dobrovoľníka/-čku

Program vysielania dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín je otvorený všetkým občanom a občiankam Slovenskej republiky od 18 rokov. Cieľom programu je zapojiť ako mladých ľudí, tak aj vyššiu vekovú kategóriu do rozvojovej spolupráce, a rozšíriť tak kruh ľudí s profesionálnym záujmom o rozvojovú spoluprácu.

Profil vhodného uchádzača/-čky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti (sociálna práca, projektový manažment, právo, medzinárodné vzťahy, rozvojové štúdiá, verejná správa a verejná politika a pod.)
 • znalosti v oblasti administrácie a písania projektov
 • skúsenosti s prácou v neziskovom sektore, zahraničná skúsenosť výhodou
 • anglický jazyk – pokročilý
 • dobrá znalosť programov MS Office a digitálne zručnosti
 • pozitívny postoj k administratívnym úlohám 
 • záujem o oblasti PR a komunikácie; praktické skúsenosti výhodou (copywriting/ schopnosť tvoriť texty, publikovanie na sociálnych médiách, vytváranie reklám)
 • dobré komunikačné zručnosti
 • flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam 
 • zmysel pre tímovú prácu, ale i samostatnosť a proaktívny prístup k práci
 • záujem o témy rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, sociálneho vylúčenia, inklúzie zraniteľných skupín 

ADRA aLBáNSKO - prijímajúca organizácia

ADRA Albánsko je humanitárnou organizáciou, ktorá pôsobí v rámci globálnej siete ADRA.

Segmenty, ktorým sa ADRA Albánsko venuje a v rámci ktorých bude dobrovoľník/čka pôsobiť, sú:

 1. Sociálna inklúzia rómskych a egyptských komunít spočíva hlavne v poradenstve a asistencii pri prístupe k systému štátnej sociálnej podpory, vo forme školení a workshopov, kde si osvojujú tzv. mäkké zručnosti, ktoré im umožňujú zaradiť sa do spoločnosti. Ide o intervencie v oblasti zmierňovania chudoby, programy prevencie, posilňovanie funkčnej gramotnosti a zručností v oblasti živobytia. 
 2. Ekonomická inklúzia, kde sa jedná najmä o sprostredkovanie prístupu na pracovný trh, kariérne poradenstvo, odborné tréningy cielia na podporu ekonomickej inklúzie dospelej populácie vo vylúčených komunitách. ADRA Albánsko sa zmeriava aj na podporné vzdelávania detí, osvetové aktivity s cieľom zabrániť nedokončeniu školskej dochádzky mladistvých. 
 3. Vzdelávanie: ADRA Albánsko v súčasnosti mobilizuje komunity prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a zdravotnej výchovy a angažuje mládež a dobrovoľníkov vo vzdelávacích osvetových kampaniach.
 4. Rozvojová a humanitárna asistencia: V období posledných 3 rokoch poskytovala ADRA materiálnu a psychosociálnu podporu zraniteľným skupinám zasiahnutým zemetrasením a tiež počas pandémie Covid-19.
 5. Rekonštrukcia budov: Po roku 2000 ADRA Albánsko realizovala projekty rekonštrukcie škôl, materských škôlok, zdravotníckych centier vo vidieckych oblastiach naprieč Albánskom.

V týchto oblastiach ADRA Albánsko implementuje niekoľko projektov. Dobrovoľník/čka sa nebude špecializovať výlučne na jednu oblasť, ale bude sa aktívne podieľať na rôznych oblastiach projektového manažmentu ako aj na terénnej práci v komunitách.

Skúsenosti našich dobrovoľníčok

Ak sa chcete o dobrovoľníctve v ADRA Albánsko dozvedieť viac, dávame vám do pozornosti nasledovné články z pera našich dobrovoľníčok:

ADRA Slovensko - vysielajúca organizácia

V oblasti vysielania dobrovoľníkov máme dlhoročnú tradíciu, o čom svedčia desiatky vyslaných dobrovoľníkov do rôznych krajín sveta, pravidelné schválenie našich projektov, ktorými sa uchádzame o podporu vysielania dobrovoľníkov/-čok do partnerských organizácií, ale i získanie ocenenia Dobrovoľník roka nami vyslanými dobrovoľníkmi. Charakterizuje nás kvalitná pred výjazdová príprava, dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, súlad so sektorovými a teritoriálnymi prioritami Oficiálnej rozvojovej pomoci. 

V rámci programu SAMRS vysielame dobrovoľníkov od roku 2012, a od roku 2017 sme súčasťou európskeho program expertného dobrovoľníctva EUAV.

Prihláška

Prihlášku je potrebné zaslať emailom na adresu volunteering@adra.sk do 15.7.2023. Súčasťou prihlášky je:

1) Profesijný životopis v anglickom jazyku

2) Motivačný list v anglickom jazyku

3) Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v slovenskom jazyku.

Vybraní kandidáti budú pozvaní na pohovor, ktorý bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. Pohovory sa uskutočnia v júly 2023 a s úspešným kandidátom sa uzavrie zmluva. Pred samotným vyslaním dobrovoľník/čka absolvuje zdravotnú prehliadku, ktorá potvrdí jeho/jej zdravotnú spôsobilosť na vycestovanie.

Slovakaid

Dobrovoľnícke vyslanie je financované zo zdrojov SlovakAid – Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Súvisiace články

Produkty v HelpShop-e

sk_SKSK