Dobrovoľníctvo
v Ugande

Hľadáme dobrovoľníka/-čku do Ugandy na 12 mesiacov

Miesto: Kyaka II utečenecký tábor, okres Kyegegwa, západná Uganda

Organizácia: ADRA Uganda

Doba vyslania: 12 mesiacov; so začiatkom vyslania v septembri 2023 alebo podľa dohody (vyslaniu bude predchádzať pred výjazdová príprava)

Náklady: Všetky náklady, ktoré dobrovoľníkovi/čke vzniknú pred a počas vyslania sú hradené grantom SAMRS, vrátane nákladov spojených s dopravou, vízami, pred výjazdovou zdravotnou prehliadkou, poistením, ubytovaním a stravovaním. Viac informácií tu. 

Uzávierka na zasielanie prihášok: 15.7.2023

Náplň dobrovoľníckej činnosti

Cieľom dobrovoľníckeho vyslania je zaistenie realizácie rozvojových aktivít pre beneficientov v utečeneckom tábore Kyaka II s cieľom dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti spoločného projektu ADRA Slovensko a ADRA Uganda nasledovne:

 • Pomáhať projektovému manažérovi pri každodennom riadení tréningových aktivít na projektovej farme
 • Asistovať trénerom počas školení 50 zástupcov z utečeneckých a miestnych komunít
 • Vykonávať návštevy beneficientov v teréne s cieľom posúdiť ich potreby a monitorovať projektové činnosti v spolupráci s projektovým trénerom
 • Pomáhať miestnemu projektovému manažérovi pri spracovaní reportov a vykazovaní projektových činností
 • Pravidelne podávať ADRA Slovensko správy o napredovaní projektových aktivít
 • Udržiavať komunikáciu s existujúcimi a potenciálnymi partnermi (OPM, UNHCR, miestna samospráva a iné prítomné MVO) a darcami na miestnej a národnej úrovni
 • Prispievať k plánovaniu ďalších projektových aktivít
 • Vyhľadávanie nových výziev a možností financovania, oslovovanie rôznych darcov a účasť na fundraisingových aktivitách v Ugande aj na Slovensku
 • Pripravovať foto-video dokumentáciu realizovaných aktivít na účely zviditeľnenia projektu
 • Propagovať slovenskú rozvojovú pomoc v Ugande a na Slovensku prostredníctvom blogov, prezentácií, verejných podujatí a pod.

Požiadavky na dobrovoľníka/-čku

Program vysielania dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín je otvorený všetkým občanom a občiankam Slovenskej republiky od 18 rokov. Cieľom programu je zapojiť ako mladých ľudí, tak aj vyššiu vekovú kategóriu do rozvojovej spolupráce, a rozšíriť tak kruh ľudí s profesionálnym záujmom o rozvojovú spoluprácu.

Profil vhodného uchádzača/-čky:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore (napr. rozvojové štúdie, manažment, poľnohospodárstvo, medzinárodné vzťahy atď.)
 • znalosti s rozvojovou/humanitárnou prácou
 • znalosti s prácou v medzinárodnom a multikultúrnom tíme
 • znalosti s prácou so zraniteľnými komunitami (najmä s utečencami)
 • pracovné skúsenosti v oblasti riadenia projektov alebo poľnohospodárstva sú vítané
 • anglický jazyk – pokročilý písomný aj ústny prejav
 • francúzsky jazyk – akákoľvek úroveň (výhodou)
 • skúsenosti s prácou/životom v rozvojovej krajine (výhodou)
 • flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam a práci v odľahlej oblasti (projektová farma sa nachádza priamo v utečeneckom tábore Kyaka)
 • samostatná a proaktívna pracovná morálka
 • technické zručnosti: MS Office, Google office, sociálne médiá
 • záujem o fotografovanie (vítaný)

o tábore kyaka II

Utečenecký tábor Kyaka II je jedným z 13 táborov, ktoré ugandská vláda zriadila na prijímanie utečencov a v ktorom žije 125 431 utečencov. Väčšina utečencov pochádza z Demokratickej republiky Kongo (119 347), Burundi (3 601) a Rwandy (2 397). Prijatí utečenci dostávajú od miestnej samosprávy k dispozícii pozemok s rozmermi 30 x 30 metrov na ktorom si môžu postaviť dočasné obydlie (z hliny a dreva) a obrábať pôdu na vlastnú obživu. Pozemky poskytnuté utečencom sú rovnomerne rozmiestnené v tábore popri hostiteľských komunitách. Po príchode poskytuje UNHCR utečencom základnú sadu NFI (nepotravinových predmetov) na stavbu jednoduchých hlinených príbytkov a celtu na pokrytie strechy. Prostredníctvom Svetového potravinového programu (WFP) sa utečencom poskytujú štandardné prídely potravín alebo hotovosť (640 UGX – približne 0,15 EUR/osoba/deň) na pokrytie ich základných potravinových potrieb. Utečenecký tábor Kyaka II poskytuje aj základnú infraštruktúru v oblasti vody (OXFAM), hygieny a zdravotnej starostlivosti. Partner ADRA Uganda prevádzkuje zdravotné stredisko v spoločnom areáli s farmou, ktorú vybudovala ADRA Slovensko s prispením SlovakAid v r. 2021 a 2022.

Hoci majú obyvatelia prístup k pôde, chýbajú im kvalitné osivá, nástroje a iné poľnohospodárske vstupy, ako aj základné farmárske zručnosti. Poskytované potravinové dávky nie sú nutrične vyvážené a bez prístupu ku kvalitným potravinám je rozšírená podvýživa detí do 5 rokov.

ADRA Slovensko v Kyaka II v spolupráci s ADRA Uganda od augusta 2020 realizuje aktivity na podporu udržateľného poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti pre utečencov a miestne obyvateľstvo. Odvtedy bola v areáli vybudovaná projektová farma a školiace stredisko. Na základe modelu TOT (Training of trainers), v ktorom účastníci pôsobia ako TOTs (Trainers of trainees) a vytvárajú školiace skupiny zložené z minimálne 10 členov, bolo priamo vyškolených päťdesiat príjemcov v oblasti farmárčenia, s dopadom na viac ako 500 rodín. V r. 2021 a 2022 bol tento program 2x zopakovaný, čím sme pomohli k potravinovej sebestačnosti ďalších 1100 rodín. Niekoľko z nich si založilo farmy samostatne alebo aj v skupinách a okrem vlastnej obživy pestujú aj pre miestny trh, čím sa stávajú aj finančne sebestační. Beneficienti aj miestni vládni úradníci projekt oceňujú, pretože znižuje závislosť utečencov od potravinových dávok a vonkajšej podpory. Podľa aktuálnych informácií zdroje potravín sú obmedzené aj v dôsledku vojny na Ukrajine, odkiaľ v minulosti humanitárne organizácie importovali potraviny pre obživu utečencov.

Od roku 2022 ADRA pokračuje v školeniach a zapája nové skupiny po 50 malých farmárov. Projektová farma sa využíva najmä na produkciu sadeníc a na demonštračné účely v rámci školení TOTs. Ostatná produkcia je orientovaná na základné plodiny, ovocie a zeleninu, ktoré zabezpečujú zásobovanie  nemocnice, ktorá je v spoločnom areáli a prevádzkuje partnerská organizácia projektu, ADRA Uganda. Školenia o riadení farmy aj školenia TOT vedie projektový agronóm a tréner. Úlohu projektového manažéra preberá agronóm.

Agronóm a tréneri sú odborníkmi na lokálne poľnohospodárstvo. Chýbajú im však praktické skúsenosti z reportingu, projektového manažmentu, evaluácie, dokumentácie aktivít a pod. Preto je podpora expertného dobrovoľníka nutnosťou a veľkým prínosom k dlhodobej udržateľnosti projektu. Jeho pôsobenie by zamestnancom projektu umožnilo získať zručnosti v oblasti projektového riadenia, ktoré spĺňajú európske štandardy (EÚ, SlovakAid). Na druhej strane dobrovoľník bude mať možnosť získať detailný prehľad o realite utečeneckej krízy a života utečencov, ako aj o fungovaní veľkého utečeneckého tábora. Tieto skúsenosti môže dobrovoľník neskôr zúročiť v rámci svojich aktivít globálneho vzdelávania ako počas svojho vyslania, tak aj po ňom.

Skúsenosti našich dobrovoľníčok

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej práci a dobrovoľníctve v Ugande, dávame vám do pozornosti nasledovné články z pera nášho riaditeľa a dobrovoľníčok:

ADRA Slovensko - vysielajúca organizácia

V oblasti vysielania dobrovoľníkov máme dlhoročnú tradíciu, o čom svedčia desiatky vyslaných dobrovoľníkov do rôznych krajín sveta, pravidelné schválenie našich projektov, ktorými sa uchádzame o podporu vysielania dobrovoľníkov/-čok do partnerských organizácií, ale i získanie ocenenia Dobrovoľník roka nami vyslanými dobrovoľníkmi. Charakterizuje nás kvalitná pred výjazdová príprava, dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, súlad so sektorovými a teritoriálnymi prioritami Oficiálnej rozvojovej pomoci. 

V rámci programu SAMRS vysielame dobrovoľníkov od roku 2012, a od roku 2017 sme súčasťou európskeho program expertného dobrovoľníctva EUAV.

Prihláška

Prihlášku je potrebné zaslať emailom na adresu volunteering@adra.sk do 15.7.2023. Súčasťou prihlášky je:

1) Profesijný životopis v anglickom jazyku

2) Motivačný list v anglickom jazyku

3) Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v slovenskom jazyku.

Vybraní kandidáti budú pozvaní na pohovor, ktorý bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. Pohovory sa uskutočnia v júly 2023 a s úspešným kandidátom sa uzavrie zmluva. Pred samotným vyslaním dobrovoľník/čka absolvuje zdravotnú prehliadku, ktorá potvrdí jeho/jej zdravotnú spôsobilosť na vycestovanie.

Slovakaid

Dobrovoľnícke vyslanie je financované zo zdrojov SlovakAid – Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Súvisiace články

Produkty v HelpShop-e

sk_SKSK